Co Znamená ‚Class‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚Class‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Are you curious about the meaning of the⁤ word ⁤’class‘ and​ its various translations? Look no further! In this article, we will delve into the different ‍interpretations of ‚class’⁢ in⁤ English and Czech, ⁢providing​ you with a ⁢comprehensive understanding of this‌ versatile term. Whether ⁣you’re​ a language enthusiast or simply‌ looking to expand your vocabulary, this ‍informative guide has ⁣got you ⁢covered. Let’s explore the nuances of‍ ‚class‘ together!
<img class=“kimage_class“⁢ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gf87b268ffbbd4085f72c432802dab8243465083d43ea1934a9143d7839cbbead6f3a848b1d018c13950ea6165d2ec853effcd2c90d4bbf4b6c50c3ff78847111_640.jpg“ alt=“Co⁣ znamená slovo „class“?“>

Co znamená slovo „class“?

Ve světě angličtiny ‌se slovo‌ „class“ používá v různých kontextech a může mít různé významy v závislosti ‌na situaci. V obecném významu se slovo „class“ může překládat jako‌ třída,⁣ skupina nebo​ kategorie. Například,⁢ když mluvíme o „class ‌of students“,​ máme na ⁣mysli konkrétní skupinu ⁤žáků ve škole.

V informatickém slovníku se slovo „class“⁣ často používá v programovacích jazycích jako Java nebo C++ k označení šablony ​pro vytváření objektů. ⁣Class obsahuje ⁤atributy ‍a metody, ⁣které definují chování daného objektu. Je to základní prvek objektově orientovaného ⁢programování.

V anglicko-českém slovníku můžete najít další významy slova „class“ a jejich přesné překlady​ do ⁣češtiny. Pamatujte, že význam slova se může ⁢v ​různých ‍kontextech lišit, takže je důležité porozumět ​všem možným významům daného slova.

Význam slova

Význam slova „class“ v anglicko-českém slovníku

Ve slovníku⁢ se slovem „class“ můžeme narazit‍ na několik různých‌ významů.⁢ Jednou⁤ z​ možností ⁢je​ označení vrstvy lidí nebo skupiny v sociálním smyslu, ⁤například „vyšší ‍třída“ nebo⁤ „nižší třída“. Dalším významem může ⁢být označení ​určité skupiny předmětů‍ nebo⁣ jednotek, například ‌“třída hmyzu“‍ nebo „třída zvířat“.⁤ V informatice se pak slovo ⁣“class“ většinou používá⁣ k označení šablony pro ‍vytváření objektů a definování jejich chování.

Pokud se ⁢chceme dozvědět význam slova⁤ „class“ v anglicko-českém slovníku, můžeme se obrátit ‍na​ online slovníky nebo slovníkové ​aplikace. Zde najdeme přesné překlady a⁤ vysvětlení většiny ⁤významů tohoto‌ slova. Je ‍důležité si uvědomit, že slova mohou mít různé významy v různých kontextech, a proto je⁤ důležité vyhledat správný ⁢výklad pro danou situaci.

V následující tabulce jsou uvedeny některé z hlavních významů slova „class“ v anglicko-českém ⁤slovníku:

Anglický ⁣význam Český překlad
Sociální ‍vrstva Třída
Skupina předmětů Třída
Informatika Třída (v programování)

Rozdíly mezi různými ⁤významy slova⁢

Rozdíly mezi⁣ různými významy ⁤slova ⁢“class“

Výraz „class“ může mít několik různých významů v anglickém jazyce, které se často‍ mohou lišit podle kontextu. Zde je několik hlavních významů tohoto slova:

  • Třída (školní): Slovo „class“ ​se často používá k označení skupiny studentů, kteří ⁤studují společně ve stejném učebně pod‌ vedením⁤ učitele.
  • Třída (sociální): ⁤ V ‍jiném⁤ kontextu se slovo „class“ může odkazovat na sociální ⁢třídu ‌nebo společenskou vrstvu, ke které‍ jednotlivci‌ patří ⁣podle svého majetku, vzdělání apod.
  • Objevujte další významy: Kromě těchto základních významů může⁢ být slovo ⁢“class“​ použito i v⁢ jiných kontextech, jako například v informatice, matematice nebo umění.

Jak ‌správně používat slovo

Jak správně používat slovo „class“

Říkáme „class“, když mluvíme ⁤o určité⁢ skupině nebo kategorii věcí, lidí nebo jevů.⁤ Toto⁤ slovo má široké využití a jeho ‌správné použití je důležité ‍pro‍ porozumění textu. Zde je několik základních informací, které ti pomohou porozumět významu ‌tohoto ⁢slova:

  • V anglickém jazyce se ⁤slovo ⁤“class“ používá k označení třídy nebo skupiny objektů s podobnými⁣ vlastnostmi.
  • V programování se slovo „class“ používá‌ k vytváření ​objektově ⁣orientovaného kódu.
  • V sociálním kontextu​ se slovo „class“ může odkazovat na sociální ⁣třídu, tedy skupinu‍ lidí s‌ podobnými sociálními charakteristikami.

Doporučené fráze s výrazem ⁢“class“ v českém jazyce

Výraz „class“ je často používaný ⁢v programování a značí skupinu‌ objektů s‍ podobnými vlastnostmi a chováním. V‌ jazyce HTML se také používá k definování stylů​ pro různé části webových ⁤stránek. Níže najdete několik doporučených frází ‌s výrazem „class“​ a⁢ jejich⁢ překladem do ⁣češtiny:

  • .class {} – třída v ⁢CSS, ⁢která‍ definuje stylování určitých prvků ⁣na stránce
  • ClassCastException – ‍výjimka v Javě, která signalizuje problém⁢ s přetypováním ⁤objektu
  • Classified Ads – klasifikovaná inzerce, ​která rozděluje inzeráty podle kategorií

Klíčové Poznatky

V⁢ tomto článku jsme prozkoumali význam slova „class“ a jeho různé použití v anglickém jazyce.⁢ Jak jsme zjistili, může mít slovo ⁣“class“ mnoho významů ‍a interpretací, a vždy ⁤záleží na ⁣kontextu, ve ⁢kterém je⁤ používáno. ⁣Důležité je⁢ si uvědomit, ‌že tento pojem může být různě chápán v ⁤různých ‍situacích a‍ kulturách. Doufáme, že tento článek ⁢vám pomohl lépe porozumět​ tomu, co slovo „class“ může znamenat a že vás inspiroval k hlubšímu zkoumání jazyka ⁢a jeho významů. Ať už si pamatujete na „class“ ⁢jako⁤ společenskou vrstvu nebo jako hodinu ve ⁤škole,⁢ jedno‌ je jisté – slovo⁢ „class“ je bohaté⁤ na významy a hodnotu, které ‍nás mohou ‍neustále inspirovat a povzbuzovat k⁢ dalšímu poznávání světa kolem ⁢nás.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *