Hatches: Co Znamená Toto Slovo v Angličtině?

Hatches: Co Znamená Toto Slovo v Angličtině?

Curious‌ about the meaning of‌ the word „hatches“ in English? Look no further!‌ In this article, we’ll explore the ins and outs of⁣ this commonly used term, ⁤shedding light on its various interpretations and contexts.​ Whether you’re a language enthusiast or simply seeking to ⁣broaden your linguistic horizons, this is the ⁢ultimate guide to unraveling ⁣the mystery of „hatches“ in English. Let’s dive in!
Co je hatch v angličtině?

Co je hatch v​ angličtině?

Ve⁣ světě anglického jazyka je⁣ pojmem „hatch“ často‍ označováno několik různých věcí. Zde jsou některé z možných ⁢významů tohoto slova:

 • Hatch může být synonymem pro výklenek, odstupňovaný otevřený prostor‌ nebo ⁢otvor, například na palubě lodi.
 • Hatch ‌je‍ také slovo, ⁤které občas označuje víko nebo uzávěr, například​ u krytů nádrží nebo podzemních⁣ prostor.
 • Hatch se v ⁤námořní terminologii​ používá také pro označení krycích dveří nebo prken pro přístup do skladovacích prostor na lodi.

Jak se používá slovo

Jak se používá slovo „hatch“ ve spisovné angličtině?

Ve spisovné angličtině se slovo „hatch“ často používá ve spojení s ⁤různými kontexty ‍a ⁢významy. Zde jsou ⁢některé způsoby, jak se toto ‍slovo může v angličtině ⁢používat:

 • Substantivum: Slovo ⁤“hatch“ může znamenat krytý otevírací prostor na lodi.
 • Verbální použití: ‌ „Hatch“ ⁢se také používá jako sloveso, které značí kladení ​vajec u ptáků nebo plazů.
 • Počítačový význam: V počítačovém prostředí ⁤může „hatch“ označovat proces generování nových prvků ⁢nebo objektů.

Význam Příklad
Kladení vajec Peřínek začal ⁤líhnout vajíčka.
Počítačový význam Program používá algoritmus k vytvoření nových nápadů.

Různé významy ⁢slova ⁤

Různé významy slova „hatch“

Ve světě angličtiny má slovo „hatch“ několik různých významů a ​použití. Zde jsou některé z nich:

 • Význam slova „hatch“ může být spojen s ⁢výrazem „to hatch“, což znamená vylíhnout se.‍ Tento ‌význam se‌ obvykle používá ve spojení s vajíčky,⁤ kdy ⁣se mláďata vylíhnou z vajíček.
 • Termín „hatch“ může⁢ také znamenat poklop nebo ⁣víko na ‌lodi. Tento význam se‌ často​ používá⁢ v‌ námořní terminologii, ‌kdy se mluví o otevírání a zavírání ⁢lodi či lodního poklopu.
 • Dalším ⁤významem slova „hatch“ může být​ malý dvířka nebo otevírací prvek v podlaze, stropě nebo stěně, který umožňuje přístup​ do skladovacího nebo pracovního prostoru.

Jak lépe porozumět významům ⁣slova

Jak lépe porozumět významům slova „hatch“?

Pojem „hatch“ má několik významů v​ anglickém⁣ jazyce, a ⁣proto se může zdát poněkud matoucí. Pro lepší porozumění toho, co toto slovo znamená, je důležité rozlišovat‌ mezi různými kontexty, ⁤ve kterých se používá. Zde je několik ‍hlavních významů slova „hatch“‍ a jak je správně interpretovat.

 • Význam „hatch“​ jako kryt nebo dvířka: ​ Ve většině případů ‌se slovo „hatch“ používá k označení krycího​ kusu, který ‍lze otevřít nebo zavřít, například na⁢ lodi nebo autě. V⁣ tomto smyslu se jedná o fyzický objekt, který slouží k bezpečnému přístupu nebo uzavření určitého ‍místa.
 • Význam „hatch“ jako líhnout: Dalším významem slova ⁤“hatch“ je proces líhnutí, ve kterém se z⁣ vejce nebo vajec vylíhne nový živý tvor. Tento význam je často spojen s ptáky ⁢nebo ⁣plazy, kteří líhnou⁣ svá ​mláďata.

Jak správně vyslovit ⁣slovo⁣

Jak správně ⁣vyslovit ‌slovo „hatch“?

Pro správnou výslovnost ⁣slova „hatch“ v​ angličtině je důležité pamatovat si na následující:

 • Přesná výslovnost začíná na zvuk „h“ a pokračuje v⁤ otevřeném‌ „æ“, což odpovídá výslovnosti „hæč“ v češtině.
 • Dále pokračujte⁣ výslovností „tch“, kdy druhé „t“ se téměř ‍necítí a je důležité spojit tento zvuk s „ch“.
 • Nakonec zakončete vyslovování slovo „hatch“ dlouhým „ch“‍ zvukem, podobným „ch“ ve slově „chirurg“.

Tipy⁢ pro ​použití slova

Tipy pro použití slova „hatch“ v každodenním životě

Hatches: ​Co Znamená‌ Toto Slovo ​v Angličtině?

Možná jste⁤ se již setkali se slovem „hatch“ v anglickém jazyce, ale ​nejste ‌si jisti, co‍ přesně znamená. V každodenním životě může být toto slovo užitečné, a tak si přečtěte následující tipy, jak‌ ho použít správně:

 • Vejce – V⁤ angličtině ⁣se „hatch“ používá k označení líhnutí ‌nebo‍ vylíhnutí z vajec. Například, „The eggs hatched ​and the chicks emerged.“
 • Plán – Pokud mluvíte o plánech, můžete použít⁢ „hatch“ k označení vymýšlení⁣ či vytvoření něčeho. Například, ⁤“They⁣ hatched a plan to ‌surprise their friend.“
 • Prostředí – Pokud mluvíte o prostředí nebo situaci, „hatch“ se může použít ​k popisu něčeho, co se vytváří nebo se vyvíjí. ⁤Například, „A new ⁤business idea was hatched during the ⁤meeting.“

Závěrem

In‌ conclusion, the meaning of the word „hatches“ in English may seem straightforward, but its origins and‍ various uses add depth and ⁣complexity to its definition. ⁢Whether referring to ship openings,⁣ coverings for babies, or strategic plans, ​“hatches“ is ⁤a versatile word that reflects the rich tapestry of the English language. As language learners, we are constantly uncovering new layers of meaning and⁣ nuance, and „hatches“ ⁢serves as a prime example ​of‍ the ​intricate nature of linguistic expression. So next time you come ⁤across ‍this word, take a moment to appreciate its diversity and consider the myriad ⁤ways it can be interpreted. Happy exploring and expanding your language skills!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *