Suppress: Co Tento Anglický Výraz Znamená a Jak Ho Používat?

Suppress: Co Tento Anglický Výraz Znamená a Jak Ho Používat?

Are you curious about the meaning and usage of the English word „suppress“? Look no further! In this article, we will delve into the definition of this term and explore how it can be effectively used in various contexts. Whether you’re a language enthusiast or simply looking to expand your vocabulary, this guide will provide you with all the information you need. Let’s unlock the secrets of „suppress“ together!
1. Význam a použití termínu „suppress“ v angličtině

1. Význam a použití termínu „suppress“ v angličtině

V angličtině se slovo „suppress“ používá k popsání akce potlačení nebo potlačení něčeho. Tento výraz může být použit v různých kontextech a situacích, kde je potřeba utlumit, zastavit nebo omezit něco nežádoucího.

Příklady použití termínu „suppress“ v anglickém jazyce:

 • Policejní síly supresují nepokoje.
 • Léky mohou být použity k potlačení bolesti.
 • Technologie může být využita k potlačení škodlivých emisí.

V praxi je důležité správně používat termín „suppress“, aby bylo jasné, co přesně se snažíte vyjádřit. Tento výraz může mít silný význam a odkazovat na různé typy akcí a úkonů, takže je důležité používat ho s rozvahou a v souladu s kontextem.

2. Jak správně používat slovo „suppress“ ve větách

2. Jak správně používat slovo „suppress“ ve větách

Jak správně používat slovo „suppress“ ve větách? Tento anglický výraz se používá k vyjádření potlačení nebo potlačení něčeho, například emocí, informací nebo protestů. Zde je pár příkladů, jak správně využívat toto slovo:

 • Policie použila slzný plyn k potlačení nepokojů během demonstrace.
 • Léky mohou potlačit příznaky alergie a ulevit vám od nepříjemného svědění.
 • Je důležité nezapomínat, že potlačování emocí může mít dlouhodobé negativní účinky na vaše duševní zdraví.

3. Možné synonyma a podobné výrazy k výrazu „suppress“

Existuje mnoho synonym a podobných výrazů k výrazu „suppress“, které lze použít v různých situacích. Tyto termíny mohou mít podobný význam nebo se používají ve stejném kontextu. Je důležité, abychom byli schopni rozlišovat mezi těmito výrazy a používat je správně.

Některé synonyma a podobné výrazy k „suppress“ zahrnují:

 • Stifle – potlačit nebo utlumit určitou činnost nebo projev
 • Quash – potlačit, potlačit nebo potlačit něco násilím nebo autoritou
 • Repress – potlačit nebo omezit pocit nebo emoce

Word Meaning
Suppress To forcibly put an end to something
Stifle To suppress or restrict something
Quash To suppress forcefully or by authority

4. Nejčastější chyby při používání slova „suppress“ a jak je vyhnout se

4. Nejčastější chyby při používání slova „suppress“ a jak je vyhnout se

Přestože slovo „suppress“ může znít jako slovo, které se používá v běžné angličtině, je důležité vědět, jak ho správně používat, abyste se vyhnuli nejběžnějším chybám. Zde jsou některé z nejčastějších chyb při používání slova „suppress“ a jak se jim vyhnout:

 • Chyba: Zaměňování se slovy „oppress“ nebo „repress“
 • Řešení: Dodržujte přesné významy každého slova a používejte je správně v kontextu věty. Například „suppress“ znamená potlačovat nebo potlačovat něco, zatímco „oppress“ se týká nějaké formy násilí nebo utlačování a „repress“ se často používá ve vztahu k potlačení emocí nebo myšlenek.
 • Chyba: Nepoužívání správné gramatické struktury
 • Řešení: Dbáme na to, abychom používali správné sloveso nebo přídavné jméno ve správném čase a tvaru.

5. Jak zdokonalit své znalosti anglického slovníku pomocí výrazu „suppress“

Anglické slovo „suppress“ je sloveso, které znamená potlačit, potlačovat nebo potlačit. Tento výraz se často používá k popisu akce, která zabraňuje něčemu nebo někomu v tom, aby se projevil nebo jednal volně. Zde je několik způsobů, jak použít slovo „suppress“ ve větě:

 • Policie potlačila nepokoje v ulicích.
 • Projev byl potlačen cenzurou.
 • Léky mohou potlačit příznaky nemoci.

Pokud chcete zdokonalit své znalosti anglického slovníku a naučit se používat slovo „suppress“ správně, doporučujeme cvičit vytváření vět s tímto výrazem a také se podívat na různé kontexty, ve kterých se slovo běžně vyskytuje.

Závěrem

In conclusion, „suppress“ is a powerful English word that can be used in a variety of contexts to convey the idea of restraining, inhibiting, or holding back. By understanding its meaning and usage, you can enhance your English language skills and communicate more effectively. Whether you are writing, speaking, or simply engaging in conversation, incorporating this versatile term into your vocabulary can add depth and nuance to your expression. So, don’t hesitate to explore the many ways „suppress“ can enrich your language proficiency and broaden your communication abilities. Next time you encounter this word, remember its significance and consider how you can incorporate it into your own discourse. Let „suppress“ be a tool in your linguistic arsenal, enabling you to better convey your thoughts and ideas with clarity and finesse.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *