Turtle: Překlad a Význam Této Zvířecí Slova

Turtle: Překlad a Význam Této Zvířecí Slova

Are you curious about ‌the Czech language⁣ and the​ fascinating world of ⁤animals? ‍Look ‌no further‍ than our exploration‌ of the ‌word „turtle“‌ in⁤ Czech – „Překlad a Význam Této Zvířecí Slova“. ⁢Join us as⁢ we uncover the translation and meaning‌ behind⁣ this ⁤captivating creature, diving into the⁢ depths ⁣of language ⁢and ‌culture.‍ Whether you’re⁤ a​ language ⁣enthusiast ‌or simply ⁤intrigued by the diverse ways ⁢we⁣ communicate, this article⁤ is sure to‌ pique your interest. Let’s⁣ embark on a ⁣journey of ⁤discovery together.
Turtle: Význam v českém jazyce a⁢ jeho překlad

Turtle: Význam​ v českém jazyce a jeho ‌překlad

V českém jazyce se slovo ​“turtle“ překládá jako „želva“. Tato⁤ karetní‍ želva je známá​ svou schopností⁢ přežít ⁤extrémní ⁢podmínky‍ a svým klidným temperamentem. Její význam v českém⁤ jazyce je spojen ​s ochranou přírody a klidem, ‍které ‌želva symbolizuje.

Je zajímavé, jak ‍různé ‌kultury ⁤chápou a interpretují​ slovo „turtle“. V mnoha kulturách‍ je želva spojována⁤ s⁣ dlouhověkostí, moudrostí a ochranou. ⁣V českém jazyce ​je význam ​tohoto ‌slova spojen spíše‌ s ⁣klidem a ⁢stabilitou, které želvy ⁣představují⁣ svojí pomalou a opatrnou povahou.

Symbolika želvy v‍ různých kulturách:
– ‍Dlouhověkost​ a moudrost
– Ochrana a stabilita
– Pomalost a klid

Historie ‌a ‌významnosti želvy v⁢ různých kulturách

Historie a významnosti želvy‌ v různých kulturách

Pokud jste se kdy zajímali o historii ⁣a⁤ významnosti​ želv v⁢ různých kulturách, jste‌ na⁣ správném místě. ​Želvy mají dlouhou historii spojenou s mnoha různými kulturami po celém světě. Zde⁤ se ‍podíváme na zajímavosti o želvách v různých ⁢kulturách a jejich​ význam‌ v lidské historii.

V různých kulturách mají želvy různá symbolická významy. ‌Zde je několik ‌zajímavostí:

  • Trvanlivost: ⁣V mnoha kulturách‍ je ⁣želva symbolem dlouhověkosti a trvanlivosti.
  • Mudrčí moudrost: ⁣V indické mytologii je‍ želva spojena s moudrostí a trpělivostí.
  • Pochopení cyklu života: V⁤ mayské‍ kultuře byla⁢ želva ‍spojována se znalostí‌ cyklů‍ přírody a ​života.

Symbolika želvy⁣ ve světě‌ přírody a lidského života

Symbolika‌ želvy ‌ve světě přírody a lidského života

Želvy jsou fascinující tvorové, kteří ⁣hrají významnou⁣ roli ​ve světě⁢ přírody i lidského života. ⁢Symbolika želvy se v různých⁤ kulturách a tradicích ​odlišuje, ale má často podobné významy‍ a interpretace.⁢ Zde se ⁢podíváme na význam tohoto zvířecího slova a jeho překlad do jiných jazyků.

Podle mnoha kultur a náboženství je želva symbolem dlouhověkosti,‌ trpělivosti a stálosti. Ve spojení s ⁤vodními ⁣elementy,​ jako je‍ moře nebo řeky, symbolizuje spojení s ⁢emocemi​ a citlivostí. ​V čínské kultuře je ​želva symbolem jednoty nebes a⁣ země, stejně jako moudrosti. ⁣V hinduismu ⁣a buddhismu je​ želva spojena‌ s kosmickým vědomím a⁣ rovnováhou⁢ v přírodě.

Nyní se podívejme na ​překlad slova⁣ „turtle“ do různých jazyků:

Angličtina Čeština Španělština Francouzština
turtle želva tortuga tortue

Tipy pro⁣ správný ⁤překlad⁢ slova „turtle“ do češtiny

Tipy pro správný překlad slova „turtle“ do češtiny

Pro správný překlad‌ slova „turtle“ do češtiny je ‌důležité znát význam tohoto zvířecího slova. Turtle je anglický název pro mořskou nebo sladkovodní želvu, což je plaz žijící ve vodě. ‌V ⁤češtině⁢ se slovo „turtle“ nejčastěji překládá‌ jako „želva“. ‌Při překladu je tedy důležité ⁢zachovat⁢ správný ‍význam a kontext slova.

Pokud hledáte synonymum slova „turtle“ ‌v češtině, můžete použít také slovo „korytnačka“. Obě⁣ tato⁢ slova ‌se používají ‌pro označení želv a jsou běžně používaná v českém jazyce. Při práci s překladem slova „turtle“ je ⁢tedy⁤ možné‍ použít obě varianty v ‍závislosti na kontextu a preferencích.

Pro správný‌ překlad slova „turtle“ do češtiny je‍ tedy ⁣důležité mít na paměti význam a kontext slova. Buďte přesní ‍a ⁤pečliví ​při volbě správného ⁤překladu ‌a zvažte možnost použití synonyma‌ „korytnačka“.‌ Tím‍ zajistíte správný a srozumitelný⁤ překlad pro české čtenáře.

Možnosti použití ⁣slova „turtle“ v českém jazyce

Možnosti použití slova „turtle“ ​v českém jazyce

Ve slovníku najdeme slovo „turtle“, ⁢které se ⁣v českém jazyce může překládat jako „želva“. Tento obratný obratlec zaujímá zvláštní místo v⁢ lidské kultuře a⁢ má mnoho možností⁢ použití ‍v českém jazyce. ⁢Zde ‌je pár způsobů, jak ⁢lze využít toto slovo:

  • Zoologie: ‍ Želvy jsou fascinujícím‌ druhem živočichů ⁣a mají mnoho druhů‍ a poddruhů. Jejich různorodost ⁣a jedinečnost​ je možné popsat‍ pomocí slova „turtle“.
  • Přísloví a⁢ úsloví: ‌ Ve světě ⁢literatury a filosofie se slovo „turtle“ může⁢ objevit v ⁢různých příslovích⁣ a úslovích,‌ které ⁤mohou být inspirativní nebo jemně komické.
  • Kulinářství: ⁤ Turtle meat, ⁣neboli maso z‍ želv,⁣ je specifická pochoutka⁢ v ⁢některých kuchyních po celém světě. ‍I když to může být⁣ kontroverzní‌ téma, slovo⁤ „turtle“ ⁤může ⁣být součástí této konverzace.

Důležitost ‌porozumění významu ‌a správné interpretace slova ⁢„turtle“

Důležitost porozumění‌ významu ⁣a správné interpretace slova⁤ „turtle“

Význam slova‍ „turtle“ ‍má v anglickém jazyce⁣ několik možných překladů, které se mohou lišit v závislosti na kontextu.⁣ Ve většině případů se však jedná o název pro zvíře obývající‍ vodní prostředí se zakrnělými ​nohami a chráněným krunýřem. Tato ​zvířata jsou běžně‌ spojována⁤ s klidným tempem ‍života a‌ dlouhověkostí.

Je důležité porozumět ‍správné ⁢interpretaci slova „turtle“, abychom se vyhnuli nedorozuměním a chybám v ‌komunikaci.‍ Při korektním překladu a chápání tohoto slova můžeme dosáhnout vzájemného‌ porozumění⁢ a⁤ úspěšné komunikace mezi⁤ různými kulturami a‍ jazyky.

V tabulce níže můžeme ⁣vidět ⁣příklady ⁣významů slova „turtle“ v různých kontextech:

Anglický výraz Český překlad
Turtle Kožatka
Sea ⁣turtle Mořská‌ želva
Turtle​ dove Hrdlička

Rozdíly mezi slovy „turtle“, „tortoise“ a „terrapin“ ve světových jazycích

Rozdíly ⁣mezi slovy⁢ „turtle“, „tortoise“ a „terrapin“ ve světových jazycích

Existuje mnoho​ zvířecích slov, ‍která mohou být ‌často zaměňována, jako jsou „turtle“, ‌„tortoise“⁤ a‌ „terrapin“. ‍Tyto termíny jsou používány k popisu různých ​druhů⁣ želv, avšak mají ‌specifické významy a použití⁢ ve světových jazycích.

V​ angličtině​ se slovo „turtle“⁣ používá⁣ k popisu jakýchkoli​ vodních a některých ​suchozemských želv. Na ⁣druhou stranu, slovo ⁣“tortoise“‍ se ​používá pro popis ⁤želv žijících v sušším prostředí, jako jsou pouště nebo stepi. A​ nakonec, „terrapin“ se používá pro malé sladkovodní želvy.

Je důležité si⁢ uvědomit tyto rozdíly,⁤ aby bylo možné správně komunikovat⁣ o různých druzích ⁢želv⁤ a ⁢vyhnout se zbytečným nedorozuměním. Každé z těchto slov ‌má své vlastní specifické využití⁢ a‍ je důležité je používat s ohledem na kontext a prostředí, ve kterém se želvy vyskytují.

Klíčové ‌Poznatky

In conclusion, the turtle⁢ holds a deep cultural significance in‍ Czech language ⁢and folklore, ​representing ⁣wisdom, longevity, and⁤ patience. Through its translation‌ and interpretation, we gain⁢ a⁤ deeper understanding ⁣of ‌the rich tapestry of meanings embedded in this‌ seemingly​ simple word. ‍As we ponder the ⁤fascinating world of linguistics and animal symbolism, let us reflect on the interconnectedness of language, ⁣culture,⁤ and ⁤the ⁣natural ⁤world. May our ‌encounters with the turtle inspire us to embody ⁤its virtues‍ of resilience, introspection,⁣ and steadfastness​ in ⁤our own​ lives. Let ‌us​ continue to explore the hidden depths of language, drawing ‍wisdom ⁤and inspiration from ​the voices of the past​ and present.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *