Locker: Jak Správně Přeložit a Používat v Češtině

Locker: Jak Správně Přeložit a Používat v Češtině

Are you struggling with translating and using „locker“ in Czech? Look no further! In this article, we will provide you with all the necessary information to help you correctly translate and effectively use the word „locker“ in Czech. Whether you’re a language enthusiast or just looking to expand your vocabulary, this guide is for you. Let’s dive in and master the art of using „locker“ in Czech seamlessly.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g3afb96ed36bd32f0986e7a5b336ca7235e2e0ec991f7f270511b46879ff59f8c20574dbeaf8df3dde00f7377458e488b_640.jpg“ alt=“Jak správně přeložit anglické slovo „locker“ do češtiny“>

Jak správně přeložit anglické slovo „locker“ do češtiny

Anglické slovo „locker“ se správně překládá do češtiny jako „šatní skříňka“ nebo „skříňka na uložení věcí“. Toto slovo je často používané ve spojení s uložením osobních věcí nebo dokumentů na bezpečném místě. Zde je několik tipů, jak správně používat toto slovo v češtině:

 • Při popisu místnosti se můžete odkazovat na „šatní skřínku“ jakožto místo pro uložení oblečení a dalších věcí.
 • V prostředí školy či tělocvičny mohou být „skříňky na uložení věcí“ využívány k bezpečnému uložení osobních věcí během vyučování nebo tréninku.

Důležité rozdíly mezi různými překlady slova

Důležité rozdíly mezi různými překlady slova „locker“

V češtině se slovo „locker“ může přeložit různými způsoby a každý překlad má jemné nuance, které je důležité si uvědomit. Zde je pár klíčových rozdílů mezi některými překlady tohoto anglického slova:

 • Skríňka: Tento překlad je často používán pro označení menší skříně nebo úložného prostoru, který slouží k udržování osobních věcí.
 • Šatník: Pokud se jedná o větší prostor určený pro uložení oblečení a dalších věcí, tento překlad může být vhodnější.
 • Úschovna: Tento termín se spíše používá pro veřejné úložiště, například na nádražích nebo letištích, a může být vhodný pro překlad slova „locker“ v tomto kontextu.

Jak efektivně používat slovo

Jak efektivně používat slovo „locker“ v českém jazyce

V anglickém jazyce je slovo „locker“ běžně používané pro označení skřínky nebo úložného prostoru, který se obvykle zamyká. Při překladu tohoto slova do češtiny je důležité dbát na správný význam a kontext, aby bylo zachováno jeho správné použití.

V češtině se pro slovo „locker“ obvykle používá výraz „skříňka“ nebo „úložný prostor“. Je také možné použít slovo „šatník“ v případě větších úložných prostor. Při psaní textu je důležité zohlednit, jaký typ slova „locker“ přesně zastupuje, aby byl správně přeložen a použit.

Pro správné použití slova „locker“ v českém jazyce je nezbytné mít na paměti kontext, ve kterém je používáno. Pokud se jedná o šatní skříňku ve fitness centru, můžete použít výraz „skříňka na šatstvo“, zatímco pro uzamykatelný úložný prostor ve škole můžete zvolit výraz „úložný box“.

Specifické příklady použití slova

Specifické příklady použití slova „locker“ v běžné češtině

Podívejme se na několik specifických příkladů použití slova **“locker“** v běžné češtině:

 • Ve školní šatně: **“Skříňka“** je často používaný termín pro **“locker“** v prostředí školy. Studenti si do skřínky ukládají své učebnice a další osobní věci.
 • V tělocvičně: **“Šatna“** může být také označována jako **“locker room“**, kde si sportovci odkládají své sportovní vybavení a oblečení.
 • Na nádraží: Termín **“skříňka“** se často používá pro **“locker“**, kam cestující mohou uložit své zavazadla nebo cennosti, pokud chtějí prozkoumat město bez zbytečného břemene.

Tipy pro správné používání slova

Tipy pro správné používání slova „locker“ v různých kontextech

Locker je slovo, které má v angličtině široké využití a může být přeloženo do češtiny různými způsoby v závislosti na kontextu. Níže uvádím několik tipů, jak správně používat slovo „locker“ v různých situacích:

 • Školská skříňka: Pro označení školní skříňky se v češtině nejpřesněji používá termín „šatní skříňka“ nebo „skříňka na uložení věcí“.

 • Úschovna zavazadel: Pokud se jedná o úschovnu zavazadel na letišti nebo nádraží, je správným překladem slova „locker“ termín „úschovna“.

 • Internetové úložiště: Pro digitální úložiště, kde můžete ukládat své soubory online, se v češtině často používá termín „cloud“ nebo „online úložiště“.

Naučte se tedy správně překládat a používat slovo „locker“ v češtině a vyhněte se zmatení a nesprávnému použití v různých situacích.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g9e593fbb45dbb21e67288d7e8f01dab6573c244939d150494d47b5cfee5b762a08211989b1834f49d10b602980706d14ee0533e52eb3cf8bc12f08e3191ab016_640.jpg“ alt=“Jak vyhnout se častým chybám při používání slova „locker“ ve spojení s češtinou“>

Jak vyhnout se častým chybám při používání slova „locker“ ve spojení s češtinou

Použití slova „locker“ ve spojení s češtinou může být zdrojem častých chyb a nedorozumění, proto je důležité věnovat pozornost správnému překladu a používání tohoto slova. Zde je několik tipů jak se vyhnout těmto chybám:

 • Vyhýbejte se přímým překladům slova „locker“ do češtiny, které by mohly být matoucí. Místo toho používejte více specifické termíny, jako například „skříňka“ nebo „úschovna“.
 • Sledujte kontext, ve kterém se slovo „locker“ vyskytuje. Může mít různé významy v závislosti na situaci, například může znamenat úschovnu na nádraží nebo skříňku ve škole.
 • Zkuste si osvojit správný výslovnostní a gramatický tvar slova „locker“ v češtině, abyste se vyvarovali záměnám a nedorozuměním.

Používané Termíny Možné Chybné Překlady
skříňka skříň
úschovna úschovna zavazadel
šatník šatna

Závěrečné poznámky

In conclusion, understanding how to properly translate and use „locker“ in Czech is crucial for effective communication in various contexts, whether it be in schools, businesses, or everyday situations. By following the guidelines outlined in this article, you can ensure that you accurately convey the meaning of „locker“ and avoid any misunderstandings. So, take the time to familiarize yourself with the correct translations and usage of „locker“ in Czech, and watch how your language skills flourish. Remember, language is a powerful tool that can bridge gaps and foster connections, so let’s strive to communicate effectively and respectfully in all our interactions. Happy translating!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *