Mature: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Mature: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Are you curious about the significance and translation of the word „mature“ in the English-Czech dictionary? Look no further! This article delves into the nuances of the term, offering valuable insights and explanations that will expand your linguistic knowledge. Let’s explore the world of „mature“ together.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gbcb98b0bf11ae7831444f901c182b491359e878b3e61321f5ee85afa1882f5093bdb47d9054b42defaf43128489cd1cebd25c215810309684449b86affdbff33_640.jpg“ alt=“Význam slova „Mature“ v anglicko-českém slovníku“>

Význam slova „Mature“ v anglicko-českém slovníku

Ve slovníku najdeme slovo „Mature“, které má několik významů a možných překladů do češtiny. Zde jsou hlavní významy tohoto slova:

 • Zralý: Používá se pro popis zralého ovoce nebo zralého chování.
 • Dospělý: Označení pro osobu, která dosáhla určitého věku a vyzrání.
 • Dokončený: Mohou se tím myslet například sklizně nebo dokončené práce.

V českém jazyce můžeme slovo „Mature“ přeložit jako „zralý“, „dospělý“ nebo „dokončený“ podle kontextu, ve kterém je použito. Je důležité správně porozumět významu tohoto slova, abychom se vyhnuli nedorozuměním a správně ho použili.

Přesný překlad termínu „Mature“ do češtiny

Termín „mature“ má v anglickém jazyce několik významů, které se do češtiny liší. Pokud hledáte přesný překlad tohoto slova, je důležité si uvědomit, že kontext může hrát klíčovou roli v správném pochopení významu.

V anglicko-českém slovníku můžete najít různé překlady pro slovo „mature“, v závislosti na tom, jaký význam hledáte. Některé možné překlady zahrnují:

 • Slovo zralý
 • Vyspělý
 • Dospělý

Anglický výraz Český překlad
Zralý Vyspělý
Mature Dospělý

Rozdíly mezi českým a anglickým významem slova

Rozdíly mezi českým a anglickým významem slova „Mature“

V anglickém jazyce existuje slovo „mature“, které může mít několik významů. V českém jazyce se toto slovo může přeložit různými způsoby, v závislosti na kontextu:

 • Anglický význam: dospělý, zralý, vyspělý
 • Český význam: dospělý, zralý, chátrající

Je důležité rozlišovat mezi těmito významy, aby nedošlo k nedorozumění. Při překladu je proto nutné brát v úvahu kontext, ve kterém je slovo „mature“ použito.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „Mature“ v českých textech

Význam slova „Mature“ v českých textech

Počátkem školního roku se mnoho studentů setkává s termínem „Mature“, který je často užíván v různých textech. Pro správné pochopení tohoto slova je důležité znát jeho význam a správné použití v českém jazyce.

Slovo „Mature“ se v českých textech často používá jako překlad anglického slova „zralý“. Jedná se o termín označující zralost nebo dospělost v různých kontextech. Může být také chápán jako vyspělý nebo rozvinutý v nějakém smyslu. Důležité je dodržovat správné použití tohoto slova v souladu s jeho významem.

Důležitost porozumění významu slova

Důležitost porozumění významu slova „Mature“ pro přesný překlad

Porozumění významu slova „Mature“ je klíčové pro přesný překlad do češtiny. Tento termín má široké využití a různé konotace, které je důležité zachytit správně při překladu.

Ve slovníku anglicko-českých výrazů by měl být „Mature“ správně interpretován a přeložen podle konkrétního kontextu. Ve významovém spektru této zkratky můžeme najít následující významy:

 • zralý (v kritériu věku, tedy osoba, která dosáhla určitého věku)
 • zkušený (v kontextu odbornosti nebo dovedností)
 • dokončený (v kontextu procesu, jako například zralostní zkouška „maturita“)

Tipy pro užívání slova

Tipy pro užívání slova „Mature“ v různých kontextech

Pod slovem „mature“ se skrývá mnoho významů a kontextů, které je důležité správně chápat a používat. Zde najdete několik tipů, jak správně používat toto slovo v různých situacích:

 • Ve významu „dospělý“ nebo „zralý“ se slovo „mature“ používá například v souvislosti s chováním či myšlením člověka.
 • Ve spojení s významem „zralý“ se slovo „mature“ může také vztahovat k jídlu nebo nápojům, které byly dozrálé nebo zrají po delší dobu.
 • V akademickém prostředí se slovo „mature“ používá jako označení zralého studenta, který vstupuje na univerzitu, aniž by absolvoval klasickou cestu.

Závěrem

Celkově vzato, slovo „mature“ má široký význam a lze jej přeložit do češtiny různě podle kontextu. Je důležité rozumět nuancím tohoto slova a jeho významu v anglicko-českém slovníku. Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět slovu „mature“ a jste na dobré cestě k tomu, abyste se s tímto pojmem cítili pohodlněji. Nechť vás tento článek inspiruje k dalšímu zkoumání jazyka a k novým poznatkům. Buďte trpěliví, učte se a nebojte se experimentovat s novými slovy a jejich významem. Skvělý vývoj vašich jazykových dovedností vám zaručeně otevře nové možnosti a příležitosti.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *