Vidění: Co Znamená ‚sight‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Jste zvědaví, co vše skrývá anglicko-český slovník pod pojmem „sight“? Pokud ano, nechte se unést do světa slov a jejich významů, kdy se podíváme podrobněji na význam tohoto slova a jeho různé interpretace. Připravte se na zajímavé objevy a nové poznatky, které vám otevřou oči a rozšíří vaše lingvistické obzory.
Vidění jako smysl

Vidění jako smysl

V češtině je slovo „vidění“ spojeno s možností vizuálního vnímání okolního světa pomocí očí. V angličtině je tento koncept zastoupený slovem „sight“, které má stejný význam. V anglicko-českém slovníku se slovo „sight“ překládá do češtiny jako „vidění“, což ukazuje na podobnost významu obou slov.

V překladu z angličtiny do češtiny je důležité si uvědomit, že slovo „sight“ má více významů a může být použito i ve spojení s jinými termíny. Například v anglickém jazyce se často používá fráze „at first sight“ ve významu „na první pohled“, která se česky překládá jako „na první pohled“. Tento kontextuální význam je důležitý pro správné porozumění slova „sight“ v anglicko-českém slovníku.

Přesný význam slova

Přesný význam slova „sight“

Ve slovníku můžete najít několik významů slova „sight“, záleží na kontextu, ve kterém se používá. Zde je několik z nejběžnějších významů tohoto slova:

 • Vidění: V tomto smyslu se „sight“ často používá jako synonymum pro schopnost vidět nebo pohled na něco.
 • Prohlídka: Může se také jednat o akt prohlížení nebo pozorování určité věci, například památky nebo zajímavého místa.
 • Zastavení: V anglickém jazyce se také používá ve výrazech jako „at first sight“ (na první pohled) nebo „out of sight“ (mimo dosah), které mají specifický význam.

Rozdíly mezi

Rozdíly mezi „sight“ a „vision“

V anglickém jazyce existují některé slova, která mohou být matoucí pro některé mluvčí neanglicky mluvící jazyk. Dva takové pojmy jsou „sight“ a „vision“. Ačkoliv obě slova mohou znít podobně, mají zcela odlišný význam.

můžeme shrnout následovně:

 • Sight: Toto slovo se nejčastěji používá k označení schopnosti vidět pomocí očí. Tedy fyzický smysl zraku.
 • Vision: Na druhou stranu, slovo „vision“ se používá k popisu mentálního obrazu, představy nebo cíle, které si někdo přeje dosáhnout.

Jak správně používat

Jak správně používat „sight“ v různých kontextech

V anglicko-českém slovníku se slovo „sight“ překládá do češtiny jako „pohled“ nebo „vidění“. Toto slovo se často používá v různých kontextech a může mít různé významy v závislosti na situaci.

V následujícím seznamu najdete několik běžných významů a použití slova „sight“ v angličtině:

 • Viditelnost: „The sight of the mountains in the distance was breathtaking.“
 • Pamětihodnost: „The Eiffel Tower is a famous sight in Paris.“
 • Zrak: „She has lost her sight in one eye.“

Obecné chyby při používání slova

Obecné chyby při používání slova „sight“

Pravděpodobně jste si již všimli, že anglické slovo „sight“ má různé významy a používá se v různých kontextech. Zde jsou některé obecné chyby, které čeští mluvčí dělají při používání tohoto slova:

 • Nesprávné použití ve větě jako synonymum pro „vidění“ – „I have a good sight“ (Správně: „I have good vision“)
 • Překladem českého slova „památka“ – „The Eiffel Tower is a famous sight“ (Správně: „The Eiffel Tower is a famous landmark“)
 • Použití ve smyslu něčeho, co se „vidí“ – „The beautiful sunset was a sight to behold“ (Správně: „The beautiful sunset was a wonderful view“)

Mají-li lidé obtíže s používáním slova „sight“ správně, může to vést k nedorozumění a zmatečným situacím. Doporučuje se tedy naučit se správně rozlišovat mezi různými významy tohoto slova a používat ho s ohledem na konkrétní kontext.

Důležitost porozumění výrazu

Důležitost porozumění výrazu „sight“ ve spojení s českými překlady

Když se podíváme na výraz „sight“ v anglicko-českém slovníku, zjistíme, že tento termín má celou řadu významů a překladů do češtiny. Porozumění těmto významům je důležité pro správné použití výrazu „sight“ v českém jazyce. Zde je několik významů tohoto slova:

 • Vidění – Tento význam se často vztahuje k tomu, co vidíme očima, naše schopnost vnímat svět okolo nás.
 • Výhled – Termín „sight“ může také označovat pohled na určitý objekt nebo místo, jako například krásný výhled na hory.
 • Znak – V některých případech může „sight“ znamenat i znamení nebo indikaci něčeho, co je viditelné.

Porozumění těmto významům a jejich českým překladům nám pomůže správně interpretovat a používat slovo „sight“ ve správném kontextu.

Závěrem

Celkově má slovo „sight“ v anglicko-českém slovníku široký význam, který se může lišit v různých kontextech. Od fyzického vidění až po památky a zajímavosti, „sight“ je důležitým slovem, které nám pomáhá popisovat a porozumět okolnímu světu. Díky této znalosti si můžeme lépe porozumět s anglicky mluvícími lidmi a šířit kulturní porozumění široce. Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe pochopit význam tohoto slova a jeho různé významy. Buďte otevření novým slovům a jistě se naučíte je využívat správně ve správných situacích.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *