Tick: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Tick: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Are you looking‌ to master the nuances⁢ of translation ‌in English-Czech dictionaries? Dive into the intricate world of „Tick: Překlad‌ a Význam v Anglicko-Českém ​Slovníku“ ⁢and unravel the ⁤secrets behind⁤ translating this⁤ simple word. Let’s⁣ explore the⁤ depths ⁤of language and​ discover the true meaning ⁤behind „tick“ in this comprehensive ⁢guide.
<img class=“kimage_class“‌ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gab0c7c5149ce8e0a02a4ff73d62126ee97beaf2f5be041c6d2cf788e50e95e3a5da405ac304aebfa7941fcab84dcffe9689131ac37fd26e27d67b09085607604_640.jpg“ alt=“Přesný‌ význam slova „tick“ v ⁣anglicko-českém slovníku“>

Přesný význam slova⁤ „tick“ ‌v anglicko-českém slovníku

V anglicko-českém slovníku se slovo „tick“ ‌překládá jako „klíšťata“. Nicméně,‌ toto slovo může mít i jiné‌ významy a použití‍ v různých kontextech. Zde je několik možných​ významů slova „tick“ v anglicko-českém slovníku:

 • Zvířecí parazit: Klíšťata jsou ‍malá zvířecí parazity, kteří se přisávají k ⁢lidské kůži a živí ‌se krví.‍ Jsou známá jako ⁣přenašeči různých ⁤nemocí.
 • Značka ‍na‍ seznamu: Tick může být také označení značky nebo označení na seznamu, ⁣který ukazuje, ‌že něco je hotovo nebo splněno.
 • Rychlé pohyby: ‌ V kolokválním výrazu „to tick“‌ může znamenat rychlé ‍pohyby nebo akci, například „čas​ tiktá“.

Obvyklé⁤ použití slova

Obvyklé použití slova „tick“ v anglických ‌frázích

V anglickém ​jazyce se slovo „tick“ vyskytuje v ‍různých frázích a může mít různé významy v závislosti‌ na‌ kontextu. Zde ‌je⁤ několik obvyklých způsobů, jak se toto slovo používá:

 • Check ‍off‌ a tick: ⁣ Označit⁢ něco jako dokončené ‍nebo splněné.
 • A tick ⁢of approval: Potvrzení ⁣jistého schválení nebo souhlasu.
 • On‍ the right track: ‍ Být ve​ správném směru nebo dělat něco dobře.

Při používání anglicko-českého slovníku je⁣ důležité‍ zvážit správný překlad a význam slova „tick“, aby byla‌ komunikace správně pochopena. Doufáme, že ⁢vám ⁣tyto ⁢informace pomohly lépe porozumět užití tohoto⁣ slova v anglických frázích.

Jak správně překládat slovo

Jak ‌správně​ překládat slovo ‌“tick“ do češtiny

V​ anglicko-českém slovníku můžeme najít slovo „tick“ jako překlad „klíšťatko“.⁣ Nicméně, ⁤ ​v závislosti na kontextu a použití může mít slovo „tick“ různé ‌významy:

 • Tick jako ⁣klíšťatko: Příklad⁤ věty: „I found a⁣ tick on my dog after our walk in the woods.“
 • Tick ⁢jako zaškrtnutí: Příklad věty: „Don’t ​forget to put a tick‍ next to the correct answer.“
 • Tick jako rychlý pohyb: Příklad věty: „The clock is ticking, we need to hurry.“

Rozdíl mezi slovy

Rozdíl mezi slovy „tick“ a „check“ ve spojení s anglickým ⁣jazykem

Ve⁢ spojení s⁣ anglickým jazykem jsou slova „tick“ ​a „check“ často zaměňována, ale mají odlišné významy ⁢a použití.​ Zde je rozdíl mezi těmito dvěma ​slovy:

 • Tick: Jedná se o označení zaškrtnutí, kladného hodnocení nebo​ potvrzení. Například při kontrole​ úkolů⁣ se užívá „tick“ jako označení za splnění.
 • Check: Naopak „check“ se používá‌ pro kontrolu, ověřování ⁣nebo zjištění, ‍zda něco odpovídá určitému standardu nebo potřebě. ⁢Například ​při ​kontrole kvality‌ se používá⁤ slovo ​“check“.

Důležité⁣ slovní spojení s výrazem

Důležité slovní spojení s výrazem⁣ „tick“ v anglicko-českém slovníku

Anglické slovo ⁣“tick“ může mít v češtině několik významů a překladů. ‌Je důležité ‌znát správné slovní ‌spojení s​ tímto výrazem, abyste se vyhnuli nedorozuměním a správně porozuměli kontextu.

V anglicko-českém slovníku se můžete setkat⁣ s ‍následujícími významy slova „tick“:

 • Check ⁣mark: Český⁢ překlad: ‌zaškrtnutí
 • Parasitic arachnid: Český překlad: ⁣klíšťák
 • Sound of a clock: Český překlad: tikání

Anglický Výraz Český Překlad
Check ‌mark Zaškrtnutí
Parasitic arachnid Klíšťák
Sound‍ of a clock Tikání

Klíčové Poznatky

In conclusion,‌ the translation and understanding of words⁣ such as „tick“ in an English-Czech dictionary provide a fascinating glimpse into the ​complexities of language and culture. Through⁣ exploring the various meanings‍ and ⁣contexts​ in which this word ⁣can​ be used, we have⁣ deepened our⁤ appreciation for the richness ⁢and diversity ​of both English and Czech. Language is a powerful ‍tool that connects us with others ‍and shapes⁣ our perception of‌ the world⁢ around us. ‌As you continue⁤ to engage‌ with different languages and ‍cultures,⁤ I ⁢invite ⁢you to embrace ‍the beauty​ of ‍linguistic diversity and the endless possibilities⁣ for cross-cultural ⁤communication it offers. Let us continue to learn, ⁣grow, and connect⁣ with one⁤ another through the wonder of‍ words.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *