Susceptible: Překlad a Význam Této Složité Fráze

Susceptible: Překlad a Význam Této Složité Fráze

Have you ever come across the phrase „susceptible“ in Czech and wondered about its true meaning and implications? In this article, we will delve into the translation and significance of this complex term. Join us on a journey to unravel the mysteries of „Susceptible: Překlad a Význam Této Složité Fráze“ and gain a deeper understanding of its cultural and linguistic context. Let’s explore together the layers of meaning hidden within this word and its impact on communication and perception.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g394bc82ee598545c0a1013d8f19016ebce40550dbb4fbb60726473f7375d1a8135649baa60225e8bc41a2c5d85d1a4ed_640.jpg“ alt=“Překlad slova „susceptible“ do češtiny: význam a proměnlivý význam“>

Překlad slova „susceptible“ do češtiny: význam a proměnlivý význam

Překlad slova „susceptible“ do češtiny znamená „náchylný“ nebo „citlivý“. Tato fráze se používá k popisu osobu, která je náchylná k emocionálním reakcím nebo vnímavá k určitému vlivu. Termín „susceptible“ je náročný a má proměnlivý význam v závislosti na kontextu, ve kterém je použit.

Je důležité si uvědomit, že slovo „susceptible“ může odkazovat na různé situace a je nutné brát v potaz specifický kontext, ve kterém je použito. Například, někdo může být susceptible k určité nemoci nebo infekci, zatímco jiný jedinec může být susceptible k emocionální manipulaci. Tento významový rozdíl ukazuje, jak slovo „susceptible“ může být chápáno různými způsoby.

Rozbor nuancí významu slova

Rozbor nuancí významu slova „susceptible“ v češtině

V češtině může slovo „susceptible“ být přeloženo jako „náchylný“, „citlivý“ nebo „zranitelný“. Tato složitá fráze nese s sebou širokou škálu významů a nuancí, které je důležité pochopit pro správné použití v různých kontextech.

Ve slovníku se může setkat s různými definicemi spojenými s tím, že je někdo „susceptible“ k něčemu, například nemoci, nátlaku nebo emocím. Tento výraz se často používá v lékařství, psychologii nebo sociálních vědách k popisu stavu, kdy je jedinec náchylný k určitém vlivům nebo vjemům.

Význam slova „susceptible“ v češtině může být tedy velmi proměnlivý a záleží na kontextu, ve kterém je použito. Rozbor těchto nuancí může pomoci lépe porozumět tomu, jak správně interpretovat a používat tuto složitou frázi v různých situacích.

Jak použít slovo

Jak použít slovo „susceptible“ správně v češtině

Pojem „susceptible“ je složité slovo v anglickém jazyce, které se často překládá do češtiny jako „náchylný“ nebo „citlivý“. V českém jazyce se jedná o slovo, které popisuje stav nebo vlastnost, kdy je někdo nebo něco snadno ovlivnitelný nebo náchylný k určitému stavu či jevu.

V češtině lze slovo „susceptible“ použít ve větách jako:

– „Děti jsou obzvláště susceptible k nachlazení v zimních měsících.“

– „Tato rostlina je susceptible k plísni v případě nadměrné vlhkosti.“

Používání slova „susceptible“ ve správném kontextu a porozumění jeho významu v češtině vám může pomoci lépe vyjadřovat složité myšlenky a situace v běžné komunikaci.

Možné záměny a chyby při překladu slova „susceptible“

Při překladu slova „susceptible“ do češtiny je důležité si uvědomit některé možné záměny a chyby, které se často vyskytují. Tento výraz může být často zaměňován s jinými slovy nebo může být špatně interpretován, což může vést k nesprávnému porozumění.

Například, někdy je slovo „susceptible“ zaměňováno s výrazy jako „vulnerable“ nebo „sensitive“. Je důležité si uvědomit, že „susceptible“ neznamená totéž co tyto výrazy a má specifický význam ve vztahu k citlivosti na něco konkrétního.

Proto je důležité být při překladu pečlivý a vždy zohlednit kontext, ve kterém se slovo vyskytuje. Tím zabezpečíte, že vaše překlady budou přesné a správně interpretované.

Detailní analýza významu slova

Detailní analýza významu slova „susceptible“ v češtině

V češtině je slovo „susceptible“ přeloženo jako „náchylný“ nebo „citlivý“. Tato složitá fráze má hluboký význam, který se týká schopnosti jedince být ovlivněn vnějšími vlivy nebo škodlivými faktory. Znamená to, že osoba nebo věc je náchylná k tomu, aby byla zasažena nebo ovlivněna určitými jevy nebo podněty.

V kontextu češtiny může slovo „susceptible“ odkazovat na různé situace nebo osoby, které jsou vystaveny riziku nebo mají tendenci reagovat citlivě na určité podněty. Tato slova mohou být použita k popisu zranitelnosti, slabosti nebo náchylnosti jedince k určitým nemocem, nebezpečím nebo vlivům prostředí. Je důležité brát v úvahu kontext, ve kterém je slovo „susceptible“ použito, aby byl jeho význam správně interpretován.

Závěrem

In conclusion, the phrase „susceptible“ holds a complex and nuanced meaning in Czech, carrying implications of vulnerability and openness to influence. Understanding the cultural and linguistic context in which this phrase operates is crucial for effective communication and meaningful interactions. By delving into the various nuances of this word, we can gain a deeper appreciation for the subtleties of language and enhance our ability to connect with others on a deeper level. Let us continue to explore the richness of language and remain open to the diverse meanings and interpretations that words can carry, fostering greater understanding and empathy in our interactions with one another.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *