Plea: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Plea: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Do you ever find yourself struggling to accurately translate legal terms from English to Czech? In this article, we will explore the significance and challenges of translation in the context of pleas, known as „Význam a Překlad“ in the English-Czech dictionary. Get ready to uncover the complexities and nuances of legal terminology, and gain a deeper understanding of how language shapes the world of law. Let’s dive in!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g3b5e07e7054faa35971fc179562c2e6486f476225cda10171c773fe86a8a5092cf6ea1dcb9b6f118ff81088d73783a30974c460724f712292ff40ee8fa7c59c0_640.png“ alt=“Význam výrazu „plea“ v anglicko-českém slovníku“>

Význam výrazu „plea“ v anglicko-českém slovníku

Výraz „plea“ v anglicko-českém slovníku má několik významů a možných překladů do češtiny. Tento termín může označovat prosbu, žádost nebo námitku ve soudním kontextu. Pokud hledáte přesnější ekvivalent v češtině, můžete použít výrazy jako „obhajoba“ nebo „prosba“.

Ve slovníku se také můžete setkat s významem „úlitba“ nebo „uhýbaní“ v situaci, kdy se někdo snaží vyhnout trestu nebo vině. Pokud hledáte slovo s podobným významem, můžete použít české slovo „ústupek“. Je důležité brát v potaz kontext, ve kterém je slovo „plea“ použito, abyste mohli najít správný český ekvivalent.

Překlad a význam slova

Překlad a význam slova „plea“ ve významovém kontextu

Ve významovém kontextu slova „plea“ se jedná o prosbu, žádost nebo argument v rámci právního procesu. Toto slovo lze přeložit do češtiny jako „žádost“ nebo „prosba“. V právním prostředí se „plea“ obvykle používá, když obžalovaný vyslovuje svou vinu nebo nevinu před soudem.

V anglicko-českém slovníku je „plea“ definováno jako „prosba“ nebo „argument“ a je často používáno v právním kontextu v obou jazycích. Je důležité porozumět správnému významu a překladu tohoto slova, zejména pro ty, kteří se zabývají právními záležitostmi a soudními procesy.

Anglicky Česky
plea žádost
plea prosba

Doporučené překlady pro slovo

Doporučené překlady pro slovo „plea“

Plea může být slovo s různými významy a použitími v anglickém jazyce. Může to být žádost, prosba, nebo obhajoba, kterou vyjadřuje někdo ve stanoveném kontextu. Když hledáme překlad tohoto slova do češtiny, můžeme narazit na několik možností, které zohledňují specifika a jemné odstíny jazyka.

V následujícím seznamu jsou některé doporučené překlady pro slovo plea:

  • Žádost: Tento výraz může vyjadřovat žádost nebo prosbu, kterou člověk formuluje ve vztahu k nějaké akci nebo výsledku.
  • Podání: Pokud se jedná o právní kontext, může být tento výraz přeložen jako podání, kterým obviněný prezentuje svoji obhajobu nebo námitky.
  • Přímluva: Dalším možným překladem může být přímluva, která reflektuje snahu člověka o ovlivnění ostatních či získání souhlasu.

Detailní rozbory významů slova „plea“

Máte se někdy zamýšleli nad významem slova „plea“ a jeho překladem do češtiny? Tato anglická slova může mít několik významů a je důležité porozumět jim správně, aby se předešlo zmatkům.

V anglicko-českém slovníku se slovo „plea“ překládá jako „žádost“, „prosba“ nebo „obhajoba“. Tento termín se často používá v právním kontextu, kde označuje prohlášení obviněného ohledně jeho viny nebo neviny. Může také znamenat prosbu nebo žádost o něco určitého.

Pokud vás zajímají a jeho použití v anglickém i českém jazyce, prozkoumejte tento slovník a učiňte si jasný obrázek o tom, jak správně interpretovat tento výraz ve správném kontextu.

Jak správně interpretovat významy slova

Jak správně interpretovat významy slova „plea“ v kontextu

Ve studiu anglického jazyka je důležité správně interpretovat významy slova plea v kontextu, abyste porozuměli jeho správnému použití. Mezi některé možné významy slova plea patří:

  • Požadavek, žádost nebo prosba
  • Obhajoba nebo argument v soudním procesu
  • Výzva k milosrdenství nebo prominutí trestu

Při studiu anglického jazyka je důležité porozumět významu slova plea a jeho možnému překladu do češtiny. Správné porozumění slova vám pomůže s jeho správným použitím v různých kontextech.

Tipy pro správné použití slova

Tipy pro správné použití slova „plea“ ve větách

Pojem „plea“ je často používán v právních termínech a je důležité znát jeho správný význam a použití ve větách. Zde jsou některé :

  • Význam slova „plea“: „Plea“ se obvykle používá jako formální záležitost při soudním procesu, kdy obviněný reaguje na obvinění buď přijetím viny nebo nevinou plea.
  • Typy „plea“: Existují různé typy „plea“, jako je „guilty plea“ (přiznání viny) nebo „not guilty plea“ (neviní plea).
  • Překlad do češtiny: Překlad slova „plea“ do češtiny se obvykle používá jako „očekávání“ nebo „žádost“.

Anglicky Česky
Guilty plea Přiznání viny
Not guilty plea Neviní plea

Význam a překlad slova

Význam a překlad slova „plea“ v různých situacích

Ve slovníku se slovo „plea“ může vyskytovat v různých situacích a mít různé významy, které je důležité správně porozumět a přeložit. V anglicko-českém slovníku se slovo „plea“ nejčastěji překládá jako „zvolání“ nebo „prosba“. V právním kontextu se slovo „plea“ může také vztahovat k tomu, jak obžalovaná osoba odpovídá na obvinění.

V některých případech může být slovo „plea“ také chápáno jako výzva nebo naléhavá prosba. Je důležité brát v potaz kontext, ve kterém je slovo použito, aby bylo možné správně interpretovat a přeložit jeho význam.

Pro lepší pochopení a správný překlad slova „plea“ je třeba zohlednit jeho význam v různých situacích a kontextech, aby nedošlo k nedorozumění nebo chybné interpretaci. Přesný překlad je klíčový pro správné porozumění textu a komunikaci mezi lidmi různých jazyků.

Závěrečné poznámky

V tomto článku jsme prozkoumali důležitost pojmu „plea“ v anglicko-českém slovníku a zdůraznili jeho široké sémantické pole. Přestože se zdá být slovo jednoduché, jeho významy jsou bohaté a hluboké. Doufáme, že po přečtení tohoto článku budete moci lépe porozumět a používat tento výraz v různých kontextech. Nezapomeňte, že jazyk je klíčem k porozumění různorodosti a bohatství kultur. Pokud se začnete zajímat o různé jazyky a jejich významy, otevřete si tak dveře do světa nových poznatků a možností. Buďte zvědaví a nebojte se poznávat nové věci – to je cesta k obohacení vašeho života.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *