Figure: Co Tento Výraz Znamená a Jak Ho Používat?

Figure: Co Tento Výraz Znamená a Jak Ho Používat?

Would you like to understand what „co tento výraz znamená a jak ho používat“ means in Czech? In this article, we will explore the meaning behind this phrase and how to use it effectively. Let’s dive in and unravel the mystery together.
Co je figure a k čemu slouží?

Co je figure a k čemu slouží?

< p >Figure je termín, který se často používá v různých kontextech, ale co přesně znamená a k čemu slouží? Ve zkratce, figure může být chápán jako jakýkoli graf nebo diagram, který vizuálně zobrazuje data nebo informace. Používá se k lepšímu porozumění dat a k vizuálnímu znázornění trendů nebo vztahů mezi různými proměnnými.

< p >Používání figure může být pro výzkumníky, studenty nebo odborníky ve vědeckých oborech, jako je medicína, biologie nebo ekonomie, klíčové. Pomáhá jim představit si data lépe, analyzovat je a prezentovat své výsledky. Figure může být různého typu, včetně sloupcových grafů, koláčových grafů, scatter plotů nebo tabulek. Každý typ figure má své vlastnosti a vhodné použití v závislosti na datech a cíli prezentace.

< h3 >Jak správně používat figure:

< ul >
< li >Vyberte vhodný typ figure pro vaše data.

< li >Zvolte vhodné barvy a formátování pro lepší čitelnost.

< li >Všechny grafy a tabulky v figure by měly být jasně označeny a popsány.

Jaký je význam slova

Jaký je význam slova „figure“ a jaký je jeho původ?

Výraz „figure“ má v angličtině několik různých významů, které se liší v závislosti na kontextu, ve kterém je používán. Mezi nejběžnější významy tohoto slova patří:

 • Člověk nebo postava: Například „He is a well-known figure in the art world.“ Což by se přeložilo jako „Je známou osobností v uměleckém světě.“
 • Číslo nebo částka: Například „The final figure came in at $100,000.“ Což by se dalo přeložit jako „Konečná částka činila 100 000 dolarů.“
 • Obrázek nebo graf: Například „Please refer to the figure below for a visual representation.“ Což by se překládalo jako „Prosím odkazujte se na obrázek níže pro vizuální reprezentaci.“

Původ slova „figure“ lze vysledovat až k latinskému slovu „figura“, což znamená „obrys“ nebo „tvar“. Postupem času se význam tohoto slova rozšířil a začal se používat v různých kontextech, což vedlo k vzniku různých významů, které má dnes.

Jak správně používat výraz

Jak správně používat výraz „figure“ v běžné konverzaci?

Pojem „figure“ se běžně používá v anglickém jazyce a může mít několik významů v závislosti na kontextu, ve kterém je použit. V běžné konverzaci se může jednat o následující:

 • Číslo nebo číslice: Figure se může použít k označení konkrétního čísla nebo čísla, které něco reprezentuje.
 • Postava: Může být také použito k popisu fyzické postavy člověka nebo zvířete.
 • Člověk známý ve veřejnosti: Figure se také může odkazovat na osobu, která je vědecky, politicky nebo veřejně známá.

Typ Příklad
Číslo Podívej se na tuhle cifru – znamená 3 miliony dolarů.
Postava Ta herečka má úžasnou figure.
Osoba ve veřejném životě Tato figure se stala ikonou moderního feminismu.

Jaký vliv má figure na komunikaci a porozumění?

Jaký vliv má figure na komunikaci a porozumění?

Figure v komunikaci je klíčový prvek, který má vliv na porozumění mezi lidmi. Je to člověk nebo situace, na které se zaměřujeme, a které nám pomáhá porozumět celkovému kontextu komunikace. Jaký vliv tedy figure má na komunikaci a porozumění?

1. Důraz a pozornost: Figure nám pomáhá určit, na co bychom se měli zaměřit v komunikaci. To může zvýšit důraz a pozornost na důležité informace nebo osobu.

2. Vytváření spojení: Figure může sloužit k vytváření spojení mezi různými částmi komunikace. Zdůraznění figure může pomoci lépe porozumět vztahům mezi lidmi nebo událostmi.

3. Vyjádření emocí: Figure může být také důležitým prvkem pro vyjádření emocí v komunikaci. Pomáhá nám lépe porozumět, jak se daná osoba cítí nebo co je pro ni důležité.

Jak zdůraznit význam a důležitost slova

Jak zdůraznit význam a důležitost slova „figure“ ve výkladovém kontextu?

Ve výkladovém kontextu se slovo „figure“ používá k označení různých významů a důležitých čísel nebo informací. Abychom správně zdůraznili význam a důležitost tohoto slova ve výkladovém kontextu, je důležité si uvědomit některé klíčové body:

 • Význam slova „figure“: Slovo „figure“ může být synonymem pro číslo, hodnotu, obrázek nebo důležitý fakt v textu. Je důležité porozumět kontextu, ve kterém je slovo „figure“ použito, abychom správně interpretovali informace.

 • Použití slova „figure“: Při používání slova „figure“ ve výkladovém kontextu je důležité jasně definovat, o jaký druh čísla nebo informace se jedná. Může to být číslo v matematickém výpočtu, důležitý fakt v diskuzi nebo grafická reprezentace dat.

 • Důraz na „figure“ ve výkladovém textu: Abychom zdůraznili význam a důležitost slova „figure“ ve výkladovém kontextu, můžeme ho zvýraznit tučným písmem, kurzívou nebo podtržením. Tímto způsobem upoutáme pozornost čtenářů na klíčové informace obsažené v tomto slově.

Věnovat pozornost správnému použití a zdůraznění slova „figure“ ve výkladovém kontextu je klíčové pro jasnou a precizní komunikaci informací. Buďte proto pozorní a důkladní při interpretaci a používání tohoto důležitého slova.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g4489f25513906ffaeebfa336bef4bbc083b373bc25854d1fc5f57b772d3264df7f5fc93a659985256d8e738a825e57a243a37f11591c761747871340c10722a7_640.jpg“ alt=“Nejoblíbenější idiomy a fráze s výrazem „figure“ pro každodenní použití“>

Nejoblíbenější idiomy a fráze s výrazem „figure“ pro každodenní použití

Pro mnoho lidí může výraz „figure“ znít jako obyčejné slovo, ale ve skutečnosti se jedná o multifunkční výraz, který se často vyskytuje v anglickém jazyce. Zde se podělíme o nejoblíbenější idiomy a fráze, ve kterých se výraz „figure“ objevuje a které můžete použít v každodenním životě.

Některé z těchto idiomatických frází zahrnují:

– **figure out** – porozumět nebo vyřešit něco

– **be a key figure** – být důležitou osobností v něčem

– **cut a figure** – udělat dobrý dojem nebo vypadat dobře

Přidáním těchto frází do svého slovníku můžete obohatit svou řeč a zvýšit svou jazykovou vybavenost. Takže neváhejte a začněte tyto výrazy implementovat do své každodenní komunikace ještě dnes!

Praktické tipy pro používání slova „figure“ v různých situacích

Pro mnoho lidí může být výraz „figure“ poněkud matoucí, protože se může používat v různých kontextech a s různými významy. Zde je pár praktických tipů, jak správně používat toto slovo v různých situacích:

 • Jako číslo nebo číselná hodnota: Když mluvíte o konkrétním čísle nebo hodnotě, například „The company reported a revenue figure of $1 million.“
 • Jako postava nebo tvar: Pokud hovoříte o postavě nebo tvaru, například „The shadowy figure disappeared into the night.“
 • Jako důležitá osoba nebo autorita: V tomto případě se „figure“ používá k popisu důležité osoby nebo autority, například „She is a key figure in the field of science.“

Tip Použití
Číslo The revenue figure
Postava Shadowy figure
Důležitá osoba Key figure

Závěrem

Overall, understanding the meaning and usage of the Czech term „co tento výraz znamená“ is essential for effective communication in the language. Whether you are a beginner looking to expand your vocabulary or a more advanced learner seeking to improve your skills, mastering this expression can greatly enhance your proficiency in Czech. By incorporating this phrase into your conversations and written communication, you can demonstrate your fluency and convey your ideas with clarity and precision. Embrace the beauty of the Czech language and continue to explore its nuances to truly immerse yourself in this rich and beautiful culture. Remember, language is a powerful tool that connects us all, so seize the opportunity to learn and grow through the wonders of Czech. Děkuji za pozornost! (Thank you for your attention!)

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *