Co Znamená ‚Water‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚Water‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Curious about the meaning ‍of ‚water‘ in ⁢English? Look no further than ‍our English-Czech dictionary explanation. Dive into the world of language⁤ with us and uncover the true essence of this essential element.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gbece8befdf2b31437926cba671c7fb509ad39869b3f78d8d5a478246eb8308b730319cb2cc26326f8605bff1ccfdeb95113e11a0fce3132ee642217c588c1403_640.jpg“ alt=“Co znamená⁣ „water“ v anglicko-českém slovníku?“>

Co znamená „water“ v anglicko-českém slovníku?

Výraz „water“ v anglicko-českém slovníku znamená „voda“. Tento termín je základním⁣ pojmem pro tekutinu, která je nezbytná pro⁢ život na Zemi. V angličtině je to jedno ze základních slov, které se používá denně a je důležité znát ⁢jeho‌ význam a⁤ správnou výslovnost.

V českém jazyce se slovo „water“ překládá jako⁤ „voda“ a můžete ho použít například při ⁣objednávání v restauraci nebo při hledání záchoda. Porozumění základním slovům v cizím jazyce⁤ je důležité pro⁢ komunikaci‍ a porozumění prostředí, ve kterém se nacházíte.

Význam slova

Význam slova „water“ a jeho různé použití

‍ Water je základní životní látka, která je nezbytná⁢ pro⁣ přežití všech⁢ organismů​ na Zemi. Toto slovo má širokou škálu významů a⁣ je hojně používáno v různých kontextech. Zde je pár příkladů různých použití slova „water“:

 • Fyzikální vlastnosti: Water je jedna z nejběžněji vyskytujících se látek na Zemi a má unikátní vlastnosti, jako například vysoké tepelné kapacity a rozpustnost různých látek.
 • Hydratace: Water je důležitý pro hydrataci těla a udržování optimálních funkcí buněk a orgánů.
 • Ekosystémy: Water je nedílnou součástí ekosystémů a je zásadní pro udržení biodiverzity a stability životního prostředí.

Jak správně používat slovo⁣

Jak správně používat slovo „water“ v českých větách

Ve slovníku anglicko-českých výrazů si ⁣můžeme vysvětlit, že slovo‌ „water“ v angličtině znamená v češtině⁢ „voda“. Abychom ⁢správně použili toto slovo v českých větách, musíme dodržovat správnou gramatiku a kontext. Zde je‍ několik⁢ tipů, :

 • Podstatné jméno: ‌ Water v češtině⁣ je podstatné jméno ženského rodu. Například: „Piju vodu.“
 • Sloveso: Správně používejte slovesa ve⁣ správné formě‌ s podstatným jménem „water“. Například: „Přidávám​ vodu do polévky.“
 • Přídavné jméno: ⁣Používejte přídavná jména pro popis vody, například „čistá voda“ nebo „studená voda“.

Sloveso Překlad
Pít Drink
Vyčistit Clean
Přidat Add

Tipy pro efektivní zapamatování významu slova

Tipy pro efektivní zapamatování významu slova „water“

Pokud⁢ se ⁤snažíte ⁣zapamatovat si význam slova „water“ v anglicko-českém slovníku, existuje několik ⁣tipů,⁣ jak to udělat efektivně:

 • Vizuální asociace: Vizuálně si představte vodu, ‌například v kalíšku nebo oceánu, abyste si lehce zapamatovali, že „water“ ⁤znamená „voda“.
 • Použití ve větě: ‍Vytvořte​ si jednoduchou větu s použitím slova‍ „water“, například‍ „I need ​to drink ​water“ (Potřebuji pít vodu), abyste si lépe zapamatovali jeho význam.
 • Spojení s českým ekvivalentem: Propojte slovo „water“ s jeho českým ekvivalentem „voda“, abyste si lépe zapamatovali jeho význam a použití.

Rozdíly mezi českými​ a anglickými výrazy pro slovo

Rozdíly mezi českými a anglickými výrazy pro slovo „water“

V ⁣češtině a angličtině existuje několik výrazů ​pro slovo „water“, ⁢které se mohou mírně lišit ve významu nebo ⁢použití. Zde je několik příkladů rozdílů mezi českými a anglickými výrazy:

 • Voda – nejobvyklejiší český výraz pro ​“water“, který se používá v běžné řeči i ve formálních situacích.
 • Vodovod – složenina slov⁣ „voda“ a⁤ „vod“ obsahující význam „systém vedení vody“, což nemusí být zjevné z anglického‌ překladu „water supply system“.
 • Vodní ⁣ – přídavné‍ jméno od slova ‍“voda“, například „vodní zdroje“ (water resources) nebo „vodní‍ sporty“ (water sports).

Jak rozumět kontextuálním významům slova „water“ ve ‍větách

V anglickém jazyce slovo „water“ znamená vodu.⁣ Většina lidí by toto slovo přeložila jako‌ „voda“, ale v různých kontextech může mít různé významy. Jak tedy porozumět kontextuálním významům slova „water“ ve větách?

Ve slovníku je „water“ uvedeno ⁢jako něco,⁢ co je tekuté,⁢ bez⁢ chuti a⁢ bezbarvé. V některých případech může být slovo „water“ také použito jako označení pro tekutinu nebo kapalinu⁢ obecně. ​V následujících⁢ příkladech‍ vám ukážeme, jak se používá slovo „water“​ v různých větách:

 • Voda je nezbytná pro přežití.
 • Prosím, nalij mi sklenici ⁣vody.
 • Nemohu uvěřit,⁤ že nám došla pitná voda.

Důležité fráze a ‌idiomatika spojené se slovem

Důležité fráze a idiomatika spojené se slovem „water“

Ve slovníku najdete mnoho užitečných frází a idiomatiky spojené se slovem „water“. Zde jsou některé z nejdůležitějších:

 • to be in ‍hot water – být v problémech nebo nebezpečí
 • to test the water – zkoušet reakce nebo⁤ vyhodnocovat situaci
 • to keep⁣ one’s head above water ⁣- udržovat se nad vodou, tedy řešit finanční problémy nebo zvládat obtížnou situaci

Je důležité znát tyto ​fráze, protože vám pomohou lépe porozumět anglickému jazyku a komunikovat s rodilými​ mluvčími. Pamatujte, že slovo „water“ je velmi‌ všestranné a používá se v různých idiomatikách ⁤a výrazech.

Závěrečné myšlenky

V dnešním světě, kde jsme obklopeni vodou a stále⁢ se učíme o ‌její důležitosti, je důležité si uvědomit, co toto slovo znamená. Doufáme, že tento anglicko-český slovník⁢ Vám byl nápomocný při porozumění významu slova „water“ a ⁤jeho kontextu. Voda je nepostradatelná součást našich ​životů a ⁣je důležité si ji chránit ‌a zachovat její čistotu pro budoucí generace. Ať už jste student učící se nový jazyk, ‌nebo pouze zvědavý ​jedinec, je důležité si uvědomit význam vody a jak o ni pečovat. Každý ⁣krok,‍ který uděláme k ochraně vody, může mít dlouhodobý dopad⁤ na naši planetu a naše životy. Buďte tedy obezřetní‍ a respektujte tento důležitý zdroj, který je pro nás všechny nezbytný.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *