Co Znamená ‚Seal‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚Seal‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Wondering what the word „seal“ means in English? Look no further! ​Our article will provide you with a ​detailed explanation in the English-Czech ‌dictionary. Whether you’re ‌a language enthusiast or simply curious, this guide will broaden ‍your understanding of this versatile term. Let’s dive in and⁤ explore the meaning of „seal“ together.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gabeaf1d25eb4bbcb1960515402c15ac3449063832439baca0a4994fcc0d66468aa58e2e843b8042e58092ca51bfd938e7d773e34bc2cf6ac8e6cfed375823c91_640.jpg“ alt=“Význam slova „seal“ v​ anglicko-českém slovníku“>

Význam ⁣slova „seal“ v anglicko-českém slovníku

Pojem „seal“‌ je anglické slovo, které má v češtině několik významů. V anglicko-českém slovníku může být‌ přeloženo do češtiny jako „tuleň“, „pečeť“ ‍nebo ‍“vedlejší vchod“.

V kontextu mořských živočichů je „seal“ překládáno jako „tuleň“, což je obojživelné savcové zvíře žijící převážně​ v mořích a oceánech. Tuleň je také populární zvířecí⁤ symbol v různých kulturách.

‌Dalším významem‍ slova „seal“ je ‌“pečeť“, ​která slouží ⁣k uzavření obálky, dopisu nebo balíčku. Slovo „seal“ ‍může také označovat vedlejší vchod, často v případě budov nebo domů.

Různé významy slova

Různé významy slova „seal“ v kontextu

Výraz „seal“ má v anglickém jazyce několik různých⁢ významů a kontextů. Zde je vysvětlení⁢ těchto významů v anglicko-českém slovníku:

  • Zvířecí tuleň: Seal je anglický výraz pro mořského savece zvaného tuleň. Tito‍ roztomilí tvorové jsou často viděni plavat u pobřeží nebo relaxovat na skalních útesech.
  • Ražení razítka: Slovo „seal“ se také ⁤používá k označení procesu ražení razítka, který ‍se provádí pro⁤ ověření dokumentu nebo obalu‍ nějakým oficiálním symbolem.
  • Těsnění: V kontextu technik je „seal“ také používán jako sloveso pro označení procesu uzavírání nebo těsnění něčeho, například obalu nebo tajného dokumentu.

Důležité informace ‍o slově

Důležité informace o slově „seal“ pro české mluvčí

V českém jazyce může slovo „seal“ mít několik různých významů, které se ve slovníku mohou ⁣lišit. Je důležité si uvědomit, že v závislosti na kontextu může mít toto slovo různé významy. Zde‌ jsou některé základní informace o slově „seal“ pro české mluvčí:

  • Podstatné jméno: Většinou se slovo „seal“ používá​ jako podstatné jméno, což může znamenat ​třeba tuleň nebo také razítko.
  • Sloveso: Slovo „seal“ může také být sloveso, což znamená uzavřít nebo zapečetit ​něco.

Pokud vás zajímají další informace o slově „seal“ a jeho významech v anglicko-českém slovníku, doporučujeme se podívat na dostupné zdroje či se zeptat rodilých⁤ mluvčích pro lepší porozumění.

Praktické tipy pro zapamatování⁢ významu slova

Praktické tipy pro zapamatování významu slova „seal“

Pro zapamatování významu slova „seal“ je dobré si udělat asociaci s obrázkem nebo situací, která⁢ vám pomůže ‌si slovo zapamatovat. Zde je několik praktických tipů, jak si význam slova „seal“ lépe zapamatovat:

  • Představte si tuleňe, kteří mají na svojí kůži „pečeť“ s jejich ‌jménem ‍- seal.
  • Asociujte slovo „seal“ s anglickým slovem „seal“, což znamená „pečeť“⁢ nebo „těsnění“.
  • Použijte slovo „seal“ ​ve větě nebo v konkrétní situaci, abyste si lépe zapamatovali jeho význam.

Závěrem

In conclusion, the term „seal“ holds ⁤various meanings in both English and Czech, ranging from a marine mammal​ to a stamp of authentication. This article has shed light ‌on the different contexts in which this word is used, bridging the gap between the ‌two languages.​ Whether you are a language enthusiast or simply curious about ⁣linguistic differences, exploring such intricacies can broaden your understanding of global communication. Next time you encounter the ‌word‌ „seal,“ ⁤remember the nuances that lie beneath⁤ its‌ surface, serving as a reminder of the richness of language and the diverse ‍ways in which we express ourselves. So, why not take a moment to appreciate the complexities of words and meanings,⁢ embracing the beauty of cross-cultural connections that unite us all.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *