Význam Slova ‚Library‘ v Anglicko-Českém Překladači: Detailní Pohled

Význam Slova ‚Library‘ v Anglicko-Českém Překladači: Detailní Pohled

Vítejte! ​Připravte⁢ se na detailní ⁣pohled na význam ⁢slova ‚Library‘ v anglicko-českém překladači. Tento článek vám poskytne fascinující informace o tom,‍ jak se toto slovo⁢ překládá a jaký​ význam má v obou⁢ jazycích. Pojďme společně prozkoumat tento zajímavý lingvistický fenomén.
Význam slova⁢ 'library' v anglicko-českém překladači

Význam slova ‚library‘ v anglicko-českém‌ překladači

V anglicko-českém překladači má slovo ‚library‘ několik významů, které by měly být správně⁤ interpretovány pro kvalitní překlad. Detailní pohled na⁣ význam tohoto slova nám může pomoci lépe porozumět‌ kontextu, ve kterém se vyskytuje.

Mezi hlavní významy​ slova ‚library‘ ⁣patří:

 • Fyzická ⁤knihovna: Tradiční místo, kde jsou shromážděny knihy a ‌jiné informační materiály.
 • Programovací knihovna: Soubor funkcí a ‌procedur ⁤v programovacím jazyce, který usnadňuje vývoj software.
 • Prostor pro digitální obsah: Online knihovna, kde jsou k dispozici elektronické knihy, ⁤články a další zdroje.

Význam Příklad
Fyzická knihovna Národní knihovna v Praze
Programovací knihovna Java Standard Library
Prostor pro digitální obsah Online knihovna Gutenberg

Odraz anglického výrazu 'library' v českém kontextu

Odraz anglického výrazu ‚library‘ ‌v ​českém⁣ kontextu

V anglickém jazyce má slovo⁤ ‚library‘ několik významů, ale v kontextu českého jazyka⁢ je nejčastěji překládáno jako ‚knihovna‘. Tato knihovna může být veřejná instituce, kde si lidé půjčují knihy, časopisy⁢ a další⁣ tiskoviny, nebo může být také digitální knihovna obsahující elektronické dokumenty.

V českém překladači tedy slovo ‚library‘ ⁢automaticky přeloží​ jako ‚knihovna‘,⁣ což je správný výraz pro tuto ‌instituci. Je‌ důležité si však⁤ uvědomit, že v některých případech může být slovo ‚library‘ použito ​i v jiném kontextu, například ve větě ‚personal library‘, ‌což ⁢by se mohlo překládat spíše jako ‚knihovnička‘ nebo⁢ ‚sbírka knih‘.

Možné významy slova 'library' v různých situacích

Možné významy ‌slova ‚library‘ v různých situacích

V článku se podíváme na možné významy slova ‚library‘ v anglicko-českém překladači a prozkoumáme je podrobněji. Zde jsou některé z ​možných významů tohoto slova:

 • Knihovna: ‍Standardní význam slova ‚library’‍ ve⁣ smyslu místa, ‌kde je ⁤uloženo a půjčováno mnoho knih⁢ a jiných médií.
 • Knihovník: Druhý možný význam⁤ slova ‚library‘, ​označující profesionála pracujícího v knihovně a spravujícího knihovní fond.

Anglicky Česky
Library Knihovna
Librarian Knihovník

Důležitost správné interpretace významu slova 'library'‍ ve spojení s kontextem

Důležitost správné interpretace významu slova ‚library‘ ve spojení s kontextem

V anglicko-českém překladači může být slovo ‚library‘ interpretováno různými způsoby v závislosti na kontextu, ve kterém ⁤je použito. Správná interpretace ⁢je klíčová pro porozumění významu textu. Níže​ jsou uvedeny některé z možných významů ⁢slova ‚library‘ ve spojení ​s kontextem:

 • Knihovna: ⁣Typická výzva slova ‚library‘ jako místo,​ kde jsou shromažďovány knihy a další informační materiály.
 • Knihovník: Osoba pracující v knihovně, která se stará o správu ⁢a organizaci knihovního fondu.
 • Knihovní systém: Informační ‌systém používaný v knihovnách k organizaci a zpřístupnění⁣ knih a dalších materiálů.

Správná interpretace významu​ slova ‚library‘ ve spojení s kontextem je důležitá nejen⁤ pro překladatele, ale i pro⁣ každého, kdo se setkává s‌ anglickým textem obsahujícím​ toto ⁤slovo. Pokud nedojde k správné interpretaci, může dojít k⁣ nedorozumění či zkreslení významu celého ‍textu.

Doporučené strategie pro přesný překlad slova‍ 'library' ‌do češtiny

Doporučené strategie⁤ pro přesný překlad slova ‚library‘ do češtiny

Pro přesný překlad slova „library“ do češtiny je důležité znát kontext, ve kterém se slovo vyskytuje. Níže ‍uvádíme doporučené strategie, jak správně přeložit toto⁤ anglické slovo do češtiny:

 • Význam slova: Nejprve ​je nutné zdůraznit⁤ význam slova „library“. V češtině se slovo „library“‌ obvykle překládá jako​ „knihovna“, což je místo, kde jsou uloženy knihy ⁢a další informační materiály.
 • Kontext: ​Je důležité zohlednit kontext, ve⁤ kterém se slovo „library“ vyskytuje. Například ⁢může jít o veřejnou knihovnu, školní knihovnu nebo digitální knihovnu.
 • Použití slova: Při překladu je důležité myslet na spisovný jazyk a⁤ vhodný ⁤slovní zásobník, aby⁢ byl výsledný překlad co nejpřesnější.

Klíčové Poznatky

Celkově​ lze říci, že význam slova „library“ v anglicko-českém překladači není pouze o jednoduchém překladu, ale spíše o zachycení celého kontextu ⁤a významu tohoto slova v různých ⁤situacích. ⁣Je důležité si uvědomit, ⁣že každé slovo má svůj vlastní význam a⁢ spojení s jinými slovy může mít odlišný význam. ​Při používání překladače je tedy důležité⁣ brát v úvahu kontext a podtext daného slova. Takže při⁣ používání anglicko-českého​ překladače může ​být užitečné být ‍obezřetný a citlivý ‌k různým ‌významům slov. Nakonec, doufám, že tento článek vám ⁢pomohl lépe ‍porozumět význam slova „library“ v anglicko-českém překladači a upozornil vás na důležitost kontextu ve výkladu ​slov.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *