Co Znamená ‚November‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚November‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Have you ever wondered⁢ what⁤ the word „November“ means in Czech? Look no further! ‍In this article, we will explore the translation and explanation of „November“ in the ⁢English-Czech dictionary. Get ready to expand your language knowledge and discover the true meaning behind this familiar month. Let’s dive in!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g292e33473f8b583ad2cd043a6c85fe6e1f6948ab0b05a4eb1b28b4d19819b7bc9d43c4abdd1f881339ec9da7c0a21cdc59e4a804eaff6a89ffed0ee2ac6e8484_640.png“ alt=“Co znamená slovo „November“?“>

Co znamená slovo „November“?

November je​ jedenáctý měsíc v gregoriánském kalendáři, ⁣následující po říjnu ⁢a před prosincem. Tento měsíc má 30 dní a je často spojován s chladným počasím, padajícími ‌listy a přípravami na příchod zimy.⁣ Název „November“ má⁤ svůj původ v latinském slově „novem“, ⁣což znamená „devět“,⁢ protože‌ původně byl devátým měsícem v římském kalendáři.

V moderní době se význam slova „November“​ může lišit v různých⁣ kontextech. Zde je několik možných významů tohoto slova:

 • V zemědělství může „November“ znamenat‍ konec sklizně a přípravu polí na zimní spánek.
 • V literatuře a poezii se tento měsíc často spojuje s melancholií ‌a úvahami o pomíjivosti času.
 • V astrologii ⁢může „November“ znamenat⁢ začátek Znamení Štíra (Scorpio) ⁢mezi 23.‍ říjnem a 21. listopadem.

Význam tohoto měsíce v anglicko-českém slovníku

Význam tohoto měsíce v anglicko-českém slovníku

V měsíci listopadu se ⁢nachází několik významných událostí a tradic, které jsou důležité ⁢jak pro anglicky mluvící, tak i‌ pro⁢ české obyvatele. Podívejme se na několik klíčových slov, která souvisejí s tímto měsícem v anglicko-českém ​slovníku:

 • Thanksgiving – Den‍ Díkuvzdání, americký svátek slavený jako poděkování za úrodu a obecně za dary⁢ života.
 • Remembrance Day – Den vzpomínky, britský svátek slavený na památku padlých vojáků ⁢během první světové ⁤války.
 • Autumn – Podzim, roční období mezi létem a⁣ zimou, které ‍zahrnuje měsíc listopad.

Poznání těchto slov a jejich významu je nejen užitečné pro porozumění anglických textů a ‌konverzací, ale také nám může poskytnout​ hlubší vhled ​do kultury a tradic spojených s měsícem listopadem. Pokud se chceme zdokonalit v ​angličtině ​a lépe porozumět světu kolem nás,⁤ je důležité​ se seznámit s významem klíčových slov a termínů spojených s různými‌ událostmi⁣ a tradicemi.

Historie⁣ a původ termínu

Historie a původ termínu „November“

Termín „November“ má svůj původ v latinském slově „novembris“, které znamená devátý. V antickém římském kalendáři byl listopad devátým měsícem roku.‍ Dnes je však po úpravě kalendáře jedenáctým​ měsícem v⁢ roce.

V Anglicko-českém slovníku je termín „November“ přeložen jako⁢ „listopad“. Tento měsíc ‌je znám svými chladnějšími teplotami⁢ a postupným přechodem do zimy. V České republice se v listopadu slaví například Den boje za svobodu a demokracii.

V některých anglických zemích se‍ v listopadu slaví také svátek​ Díkuvzdání (Thanksgiving), který je spojen s tradicí‌ setkání rodiny a přátel a⁣ díkůvzdání za úrodu a obecně za všechny požehnání během předchozího roku.

Podobnosti a rozdíly v užití slova v angličtině a češtině

Podobnosti a rozdíly v užití slova ⁤v⁣ angličtině a češtině

V angličtině a češtině existuje mnoho⁢ slov, která se zdají⁣ být podobná nebo zcela odlišná. Jedním z takových slov je například ‚November‘. Podíváme-li ‌se na význam tohoto slova v angličtině a v češtině, zjistíme zajímavé rozdíly.

V ‌angličtině ⁢se slovo ‚November‘ používá na označení jedenáctého měsíce v kalendáři. Na druhé straně v češtině slovo ‚listopad’ označuje stejný měsíc. I když se obě slova trochu liší, jsou si velmi podobná.

Je ⁣zajímavé sledovat, ​jak se jazyky liší a podobají. Znát tyto rozdíly a podobnosti může být velmi užitečné ​zejména při studiu cizího jazyka. Pokud se zajímáte o další slovní spojení a výrazy v angličtině a češtině,‍ určitě se podívejte do ⁤anglicko-českého slovníku.

Specifické výrazy spojené s měsícem listopadem

V anglicko-českém ‍slovníku se můžete setkat s řadou specifických výrazů spojených s měsícem ​listopadem. Zde je ​vysvětlení několika z nich:

 • Thanksgiving – americký svátek Díkuvzdání, který se slaví v listopadu
 • Armistice Day – Den válečného primice, který připomíná ukončení první světové války 11. listopadu
 • NaNoWriMo – National Novel Writing Month, událost, ⁢během které se autoři snaží napsat celý román za měsíc listopad

Je důležité být seznámen s těmito výrazy, pokud se ⁣chystáte komunikovat ⁢v anglickém jazyce během listopadu, ať už při psaní nebo hovoru⁢ s rodilými mluvčími.

Doporučení pro správné použití slova v různých ⁣situacích

Doporučení pro správné použití slova v různých‍ situacích

V anglicko-českém slovníku je ‌slovo ‚November‘ ⁣přeloženo do češtiny jako ‚listopad’. ⁣Toto slovo je měsíc v kalendáři, který následuje po říjnu ‌a před prosincem. Název ⁢listopad pochází ze slova ‚listo‘,⁣ což znamená opadávání listí, což je typické pro tento podzimní měsíc.

Pokud chcete správně používat slovo ‚listopad’ v různých ‌situacích, můžete si zapamatovat následující doporučení:

 • V rozhovoru: Použijte slovo ‚listopad’ místo‌ ‚November‘ při mluvení s českými mluvčími, aby porozuměli vašemu textu.
 • V psaném ⁤textu: Pokud píšete dokument nebo email v češtině, nezapomeňte použít⁢ slovo ‚listopad’ místo jeho anglického ekvivalentu.

Jak ⁢přesně ⁤interpretovat‌ význam

Jak přesně interpretovat význam „November“ ve ‌slovníku

Význam slova „November“ ve slovníku může ‍mít různé interpretační možnosti v závislosti na kontextu věty nebo textu, ⁤ve kterém se vyskytuje. Zde je⁢ několik ⁣možných významů tohoto slova:

 • Měsíc v kalendáři: ‌ November je⁣ jedenáctý měsíc v roce, následující po ⁢měsíci říjnu a předcházející měsíci prosinci.
 • Poetický výraz: ⁤ V ‍literatuře a poezii může ⁢být slovo „November“ použito ⁣k⁣ vyjádření melancholie, nostalgie nebo období přechodu ​a změny.
 • Jméno: November může být také použito jako křestní jméno pro⁢ dítě narozené v tomto měsíci.

Možný význam Interpretace
Měsíc v‍ kalendáři 11. měsíc v roce
Poetický​ výraz Vyjádření ⁣melancholie a nostalgie
Jméno Křestní jméno pro dítě narozené v listopadu

Klíčové Poznatky

In conclusion, the Czech word „listopad“ meaning „November“ holds deep historical and cultural significance, representing the falling⁣ of leaves during​ this autumn month. By exploring the nuances of ‌language and understanding the etymology behind words, we ‍can gain a greater appreciation for the richness of Czech culture. Whether you are a language enthusiast, a traveler to the Czech ⁣Republic, or simply curious about the world ⁤around you, delving into the meaning‍ of „listopad“ is a⁣ rewarding experience. So next time you see the leaves changing color and the air ​turning crisp, take a moment ⁢to reflect on the beauty ⁤and​ meaning ‌behind the word „November“ in Czech. It is in these small moments of connection ‌that we can truly broaden our⁣ horizons and enrich our ⁤understanding of the world.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *