Co Znamená ‚Door‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚Door‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Welcome to our article where we explore the meaning of the word „door“ in⁤ English and Czech. Have‌ you ever wondered ⁢about ‍the significance of this everyday object? ​Join us as we delve into the intricacies​ of⁢ language and discover the true essence‌ of what a door represents. Whether you’re a language enthusiast ⁢or ⁤simply curious about words, this exploration will offer you a⁣ deeper understanding of the world around you. Let’s ⁤unlock the secrets behind the door together.
Co znamená slovo‍ 'door' v <a href=anglicko-českém slovníku?“>

Co znamená slovo ‚door‘ v anglicko-českém slovníku?

Vyhledání slova „door“ v ​anglicko-českém slovníku nám ukazuje, že v ‌češtině se jedná ⁣o slovo​ „dveře“. ⁣Toto slovo označuje⁢ kus nábytku, který slouží ​k uzavírání nebo otevírání vstupu do místnosti nebo ‌budovy. Dveře mohou být⁣ vyrobeny z⁣ různých materiálů, ​jako jsou dřevo, kov nebo sklo, a mohou být‍ jednokřídlé nebo dvoukřídlé.

V anglickém jazyce se ​slovo „door“ používá nejen pro⁤ označení fyzického objektu,‍ ale ⁢může být ‌také použito v​ přeneseném ‍smyslu. Například v anglickém idiomu „kick the door down“ znamená jednat promptně⁢ a ​bez ohledu na důsledky. Slovo „door“⁣ tak může být​ vnímáno i jako symbol ⁢otevírání nových‌ možností nebo ​uzavírání před minulostí.

Význam ‍a použití termínu 'door' v každodenním‍ životě

Význam⁢ a použití termínu ‚door’‍ v každodenním životě

V anglické řeči je slovo ‚door‘ používáno k označení předmětu, který ⁤slouží k ⁢vstupu ‌nebo výstupu z místnosti nebo prostoru. Ten, ‌kdo rozumí anglicky, ví, že tento termín se vyslovuje [dɔːr] a má několik významů a ​použití v každodenním životě. Zde je několik situací,‌ kde se můžeme setkat s tímto slovem:

 • Otevření dveří ‍pro vstup nebo východ
 • Zavření dveří na klíč
 • Zaklepání na dveře​ jako⁣ známku respektu

V češtině se slovo ‚door‘ běžně překládá jako ‚dveře‘ nebo ‚dveřmi‘. Pokud⁢ máte⁢ zájem ještě hlouběji ​zkoumat význam a ⁢použití tohoto termínu, ​můžete si prohlédnout ⁤anglicko-český slovník, kde najdete další‌ užitečné⁢ informace⁣ a ⁢možné synonyma tohoto slova.

Různé druhy dveří a jejich funkce v‌ různých prostředích

Různé druhy dveří a jejich funkce v různých prostředích

V anglicko-českém slovníku ⁢můžeme najít význam slova „door“ jako „dveře“ v češtině. Dveře jsou základním prvkem‌ v mnoha různých prostředích a mají různé funkce podle jejich​ typu a ​umístění.

V bytě či domě slouží dveře k ​oddělení různých místností a k zajištění​ soukromí. Venkovní dveře chrání interiér před nepříznivými klimatickými ‌podmínkami a nechtěným vstupem lidí. Naopak ve veřejných budovách jsou dveře zpravidla navrženy tak, aby usnadňovaly pohyb osob a zboží.

Některé různé ⁢druhy dveří zahrnují:

 • Horní závěs – dveře jsou vedeny⁤ na horním závěsu‍ a mohou se otáčet kolem vodorovné osy.
 • Posuvné – dveře, které se ⁣otevírají tím, že se posouvají po kolejnicích ve stěně nebo⁤ podlahy.
 • Folding – dveře skládacího typu,⁤ které se otevírají skládáním na jednu stranu.

Jak správně používat slovo 'door' ve větách v <a href=anglicko-českém překladu„>

Jak správně používat ⁣slovo ‚door‘ ‍ve větách v anglicko-českém překladu

V anglicko-českém slovníku se slovo „door“ překládá jako „dveře“. Je důležité⁣ správně ‍používat toto slovo ve větách, aby komunikace ⁢byla jasná a přesná. ⁢Zde je několik příkladů, jak⁤ správně používat slovo „door“ ve větách v anglicko-českém překladu:

 • Example 1: The door is closed. (Dveře jsou zavřené.)
 • Example ‌2: Please knock on the door before ‌entering. (Prosím klepněte ‌na dveře před vstupem.)
 • Example 3: There is a key under the doormat. (Je tam klíč pod rohožkou u dveří.)

Pamatujte si, že správné‍ používání slova „door“ ve větách ‍je klíčem k úspěšné‍ komunikaci ​a porozumění v anglicko-českém překladu. Ať vám⁤ naše vysvětlení pomůže⁤ lépe porozumět významu ⁤tohoto slova!

Podobná slova, která mohou být zaměněna s 'door'⁣ a jejich odlišnosti

Podobná ‌slova, ‌která⁢ mohou být zaměněna​ s ‚door‘ a jejich ‌odlišnosti

V anglickém jazyce existuje mnoho slov, která mohou být zaměněna ‍s‌ výrazem ‚door‘. ⁣Je důležité⁣ znát odlišnosti mezi těmito ​podobnými slovy, ‌abyste přesně porozuměli kontextu, ve​ kterém se vyskytují. Zde ⁢je​ seznam některých slov, která se často ⁣zaměňují s výrazem ‚door‘ ⁤a ​jejich​ odlišnosti:

 • Gate: ‍ Vstupní ‌brána či vrata, často používané v‌ exteriéru.
 • Entrance: Vstup ‍do budovy, ⁢místnosti nebo areálu.
 • Threshold: Práh,​ plocha na konce dveří, kudy ‌se přechází.

Je důležité ​si⁢ zapamatovat tyto rozdíly,​ abyste mohli správně používat tyto výrazy v anglickém jazyce. Pokud máte další ⁢dotazy​ ohledně významu slova ‚door‘ nebo jiných podobných slov, neváhejte se na nás obrátit!

Historie a ‍vývoj slova 'door' v anglickém ⁢a českém jazyce

Historie ‌a vývoj slova ‚door‘ v anglickém a českém jazyce

V anglickém jazyce se slovo „door“⁣ používá k označení fyzického⁢ vchodu nebo výstupu z budovy nebo místnosti. Toto slovo má své kořeny ve staroanglickém slově „dur“, které znamenalo bránu nebo⁢ vstup.‌ Postupem​ času se slovo vyvíjelo‌ a zůstává jedním z základních prvků v⁣ anglickém jazyce.

V českém jazyce​ se pro stejný význam používá slovo „dveře“. Toto slovo ⁣je ‌odvozené z praslovanského „dьverь“, což znamená ‌vchod, brána nebo dveře. Stejně ⁢jako v anglickém jazyce, i v češtině ‍se slovo „dveře“ stalo běžným v každodenním životě⁢ a je nepostradatelnou součástí naší komunikace.

Závěrečné poznámky

V anglicko-českém​ slovníku se slovo⁤ „door“ překládá jako⁣ „dveře“ nebo „vrata“,​ ale jeho význam má mnohem hlubší‌ rozměr než jednoduchý​ kousek⁣ dřeva nebo kovu. ⁢Dveře jsou symbolem přechodu a nových začátků, mohou otevřít cestu k novým možnostem‌ a‌ příležitostem. Tak jako dveře mohou být otevřeny nebo zavřeny, i my máme možnost otevřít ⁣se novým zkušenostem a​ přijmout nové výzvy ve svém životě. Takže ať už jste ‍na prahu něčeho nového nebo⁢ hledáte inspiraci ke změně, buďte odvážní a otevřete své „dveře“ do neznámého. Možná objevíte něco úžasného, co jste nikdy nečekali.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *