Bleak: Překlad a význam v anglicko-českém slovníku!

Bleak: Překlad a význam v anglicko-českém slovníku!

Víte, co je⁤ to český výraz „bleak“ a‍ jak ‌se překládá do angličtiny? Pokud ne, nebojte se, jsme tu ⁤pro vás! V tomto článku se podíváme ‌na slovníkový význam slova „bleak“ a jeho‍ překlad do češtiny. Připravte se na​ zajímavé poznatky a nové informace ​- čtěte dále!
Bleak: Co znamená⁢ a jak se překládá do češtiny?

Bleak: Co znamená a jak se překládá do češtiny?

Ve slovníku anglicko-českých ‍překladů se ​slovo „bleak“ může do⁤ češtiny ​přeložit jako „ponurý“ nebo „beznadějný“. Tento ⁤výraz popisuje něco, ‌co je chladné, mrazivé‍ a nepřívětivé. Používá se často k popisu prostředí nebo situací, které působí depresivně‍ nebo beznadějně.

V anglickém jazyce se slovo „bleak“ může také odkazovat na něco, co je holé, prázdné ⁤nebo bez​ života. Tento výraz se často používá k ​popisu krajiny nebo prostoru, který působí pustě a opuštěně. Někdy se také používá ‌k popisu ‌atmosféry nebo nálady, která‍ je temná ⁤a depresivní.

Jak se používá slovo ​

Jak se používá ‍slovo „bleak“ v anglickém jazyce?

V anglickém jazyce se slovo ⁢“bleak“‌ používá k popisu ​něčeho ⁤neútěšného, chladného ‌nebo bezútěšného. Je⁣ to ​slovo, ⁤které může vyvolat pocit smutku nebo prázdnoty. Někdy se také používá k popisu prostředí nebo počasí, které působí depresivně nebo bezútěšně.

V českém jazyce‍ se slovo „bleak“ překládá jako „neveselý“ nebo „bezútěšný“. Může být použito k popisu‌ podobných situací ‌jako v anglickém jazyce, ale ‍také k popisu vzhledu nebo ‌atmosféry, které působí chladně nebo beze života.

Význam ‍slova Bleak⁢ v různých kontextech

Význam slova Bleak v‍ různých kontextech

V anglicko-českém slovníku můžeme najít slovo „bleak“ a ​jeho překlad do češtiny jako „chmurný, mrazivý, nevlídný“. Toto slovo se používá ‍v různých kontextech a⁤ může mít různé významy podle situace, ve⁤ které je použito.

Například, v literatuře může být „bleak“ použito k⁢ popisu⁢ melancholické ‍atmosféry, temného prostředí nebo beznadějné situace. V přírodě ‍může být „bleak“ spojeno s⁣ pustou krajinou, neúrodnou půdou⁤ nebo nepříznivými ‍podmínkami.

V ‌urbanistice může „bleak“ popisovat‌ deprimující architekturu,⁤ opuštěná místa nebo nehostinné prostředí. V závislosti ⁤na kontextu může slovo „bleak“ mít ‍negativní konotace ⁣spojené ⁣s depresí, smutkem nebo ⁤beznadějí.

Jak výraz

Jak výraz „bleak“ odráží náladu a atmosféru?

Ve slovníku můžeme najít mnoho slov, která⁢ mají podobný význam jako „bleak“,⁣ ale jeho specifická nálada a atmosféra se často těžko překládají do češtiny jedním slovem. ‌V anglicko-českém slovníku by mohl „bleak“ být přeložen jako:

  • Chladný -⁢ vyjadřuje nedostatek tepla a⁣ života, působí mrazivě a osaměle.
  • Neútěšný ⁣ – odráží pocit beznaděje a zoufalství, který může být spojen ⁤s „bleak“ atmosférou.

Anglický výraz Český překlad
Bleak Chladný
Bleak Neútěšný

Výběr správného⁣ překladu záleží na kontextu, ve kterém je slovo⁣ „bleak“⁤ použito. Jeho komplexnost a bohatý význam dělá z tohoto slova zajímavý a užitečný termín v anglickém jazyce. Jaký překlad ⁢byste zvolili pro „bleak“ ve‍ vašem kontextu?

Klíčové Poznatky

V⁤ tomto článku jsme prozkoumali ⁣různé významy slova „bleak“ a jeho překlad do češtiny. Bez ohledu na to, zda se jedná o popisné slovo pro počasí, ‌náladu nebo⁣ budoucnost, jedna věc zůstává konstantní – „bleak“ může ‌být ⁤interpretováno⁤ různými způsoby a má obrovský význam pro⁣ komunikaci ⁤a porozumění. Podstatné je, že slova mají ⁤moc a je důležité⁤ si uvědomit jejich význam ⁤a ⁣kontext. Takže ⁤příště, když se setkáte s tímto⁤ slovem, buďte si jisti, že jeho význam je mnohem ⁤širší než⁣ jen jednoduchý překlad. Buďte kritičtí, zkoumejte a hledejte hlubší významy ⁤slov, které nám pomáhají lépe porozumět⁢ sobě i světu kolem nás.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *