Urchin: Co to Znamená? Anglicko-Český Slovník Vysvětluje

Urchin: Co to Znamená? Anglicko-Český Slovník Vysvětluje

Vážení čtenáři,‍ máte problém s porozuměním slova ​“Urchin“? Nevíte, co to ⁤znamená? Nebo ⁣jste možná jen zvědaví, co skrývá tento anglický výraz? Bez obav, v našem‌ článku „Urchin: Co to Znamená? Anglicko-Český Slovník Vysvětluje“ vám poskytneme⁢ jasný a⁢ srozumitelný výklad⁣ tohoto výrazu. Připravte ‍se na fascinující objevy a zkuste ponořit se hlouběji do světa anglického a českého jazyka ⁢s námi.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gfc7027eba16e040394fac26c6c8bc05c4ebd7f0bf04e8e3d552785892f7ad4c0e4dca377a8ec50ab53e85d441c813fae_640.jpg„⁤ alt=“Co je‌ to „Urchin“ a jak‌ se používá‍ v běžném ⁣slovníku“>

Co je to „Urchin“ a jak se používá​ v běžném slovníku

Během ‍studia cizích⁢ jazyků se můžeme setkat s řadou neznámých slov, která vyžadují bližší objasnění. ⁤Jedním ‍z‍ nich ​může ‍být termín „Urchin“. ‍Tento výraz má‌ svůj ⁤původ ‍v angličtině a může být neznámým pojmem pro ⁣mnoho⁤ lidí. Co tedy „Urchin“ ⁢vlastně znamená a jak se používá v běžném slovníku?

Podle anglicko-českého slovníku je „Urchin“ překládán ⁤do‌ češtiny jako „prcek“ nebo „prvňáček“. Tento výraz obvykle označuje malého chlapečka⁢ nebo ⁣děvčátko, které může být nezbedné nebo nedbalé. V některých případech může být „Urchin“ také používán jako přezdívka pro malého darebáka nebo ‍lumpa.

Proto pokud se v anglickém textu setkáte s výrazem „Urchin“, můžete si být jisti, že se jedná o⁣ označení pro malého chlapce nebo dívku s určitými charakteristickými vlastnostmi. Ať ⁤už se jedná o nezbedu, prvňáčka ⁣nebo darebáka, slovník vám vždy poskytne správný překlad a vysvětlení ⁢daného ⁤termínu.

Přesný popis významu‍ slova

Přesný⁢ popis významu slova „Urchin“

Urchin je anglické ⁣slovo, které ⁢má‍ v českém jazyce‍ několik‍ významů. Jedná se o slovo, které⁣ lze⁢ použít k označení​ mořského ⁢ježka nebo malého kluka, který je ⁤špinavý a neupravený. ‍V námořním kontextu ⁤je⁢ určinem ⁤často myšlen mořský ježek, kterým se ‌mohou setkat potápěči během svých ponorů​ do hlubin oceánů.

Pro⁤ správné pochopení významu slova „urchin“ je dobré vzít v ⁤potaz kontext, ve kterém ⁤je použito. Často se jedná​ o slovo s ‍nádechem neupravenosti a‌ divočiny, avšak v případě mořského ježka může jít spíše o označení zvířete žijícího ⁣v moři a chránícího se ostnatým‍ peřím.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat ⁢slovo „Urchin“ v anglicko-českém kontextu

Ve slovníku anglicko-českých výrazů můžete narazit​ na slovo „urchin“. Pokud nevíte, co to znamená, nejste ⁤sami.‌ „Urchin“ je anglický výraz, který⁤ má několik významů, závisle na ‌kontextu, ve kterém je použit. Zde je pár ⁢způsobů, :

  • Urchin jako mořské ježaté: ⁢“Urchin“ ‌může znamenat mořského ježka,‍ což je druh mořského živočicha s⁤ ostny na svém těle. Například: „I ‌found ⁤a colorful ‍urchin while snorkeling ⁤in⁤ the ⁢Caribbean.“
  • Urchin⁣ jako opuštěné dítě nebo ⁢tulák: Dalším významem slova „urchin“ je opuštěné nebo tulácké dítě. ‍Tento význam je obvykle používán v literárních textech. Například: „The orphaned urchin begged for food ‍on the⁤ streets of Victorian London.“

Rozdíl mezi

Rozdíl mezi „Urchin“ a podobnými výrazy v češtině

V českém jazyce se setkáváme s různými výrazy, které mohou být velmi podobné, ​ale mají odlišné významy.⁣ Jedním z ⁢těchto ​slov je „Urchin“. Zde ‌je několik klíčových rozdílů mezi ⁣“Urchin“ a podobnými výrazy v češtině:

  • Urchin: Tento výraz se často používá k označení malého, roztomilého a hravého dítěte, zejména chlapce. Může​ být také spojován s ‌bezstarostným a nezbedným chováním.
  • Klučina: Na rozdíl​ od „Urchin“, slovo „Klučina“​ označuje obecně mladého chlapce, ale nemusí být nutně spojováno s bezstarostností nebo nezbedností.
  • Šotek: Tento výraz se používá ⁢k ⁤označení chlapce, který je šikovný, mazaný a obvykle umí vymýšlet‌ různé⁢ kousky a‌ triky.

Význam těchto slov se může trochu lišit v závislosti na kontextu, ve kterém jsou ⁢používány,⁣ ale je důležité si​ uvědomit jejich jemné nuance a významy, abychom správně porozuměli jejich použití v každodenní řeči.

Doplňující informace k významu slova ⁣

Doplňující informace k významu slova „Urchin“

Urchin je anglické slovo, které v češtině může být přeloženo jako „strašpytel“ nebo⁣ „nádeník“. Tento výraz⁣ se⁣ obvykle používá⁤ k označení malého a neohrabaného dítěte nebo mladého člověka. Slovo „urchin“⁢ má ​také další významy a konotace v angličtině, což může⁢ záviset na kontextu, ve kterém ⁢je používáno.

Další informace k ‍významu slova „urchin“ mohou být⁢ velmi užitečné pro ty, kteří se učí anglicky nebo český jazyk. Porozumění ​různým významům ‍slov a frází je klíčové pro úspěšnou komunikaci v cizím jazyce. Můžeš ‍se setkat s‍ tímto slovem ⁢například při čtení knih, sledování filmů nebo ⁤při rozhovoru s rodilými mluvčími.

Pokud máš zájem‍ o ⁢další informace k významu slova​ „urchin“ nebo o jiná anglická slova, můžeš ⁢si pomoct‍ anglicko-českým slovníkem nebo se obrátit na jazykového specialistu. Porozumění významům slov je důležité pro správné porozumění a používání ⁤jazyka v různých situacích.

Tipy pro efektivní využití ‍anglicko-českého slovníku všestranně

Tipy pro efektivní využití anglicko-českého slovníku všestranně

Při používání anglicko-českého slovníku je důležité vědět, jak efektivně nalézt ⁣správný překlad. Jedním z užitečných tipů je použití prvního písmene ‌slova, které hledáte,‌ abyste rychleji lokalizovali‌ záznamy. Druhou možností je kategorizace slov podle tématu, což usnadní hledání vhodného ‌významu.

Dalším⁤ užitečným tipem je využití frázových slovníků, které poskytují běžně ⁣užívané fráze v ⁣kontextu pro lepší porozumění a aplikaci v praxi. Pokud⁣ narazíte na slovo „urchin“⁣ a nevíte, co to ⁢znamená, anglicko-český slovník vám snadno vysvětlí, že se jedná o mořského ježka. ‍S tímto poznatkem​ budete schopni správně použít ⁤slovo⁣ v ⁢kontextu, kterým je míněno.

Závěrečné myšlenky

Na závěr ‍lze říci, že slovo „urchin“ má ​mnoho různých významů a funkci v ⁣anglickém jazyce. Doufáme, že tento anglicko-český‌ slovník vám pomohl lépe porozumět tomuto slovu a jeho ⁤různým užitím. Nezapomeňte, že studium cizích jazyků je důležitým krokem k obohacení vašich schopností a rozšíření vašich možností. Tak neváhejte a pusťte se ‌do ‍dalšího objevování ​světa jazyků!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *