Shore: Překlad a Význam Slova Pro Pobřeží nebo Břeh

Shore: Překlad a Význam Slova Pro Pobřeží nebo Břeh

Have ⁢you ⁤ever wondered about the Czech word for „shore“ and its meaning? In this article, we will explore the translation and significance of the word „pobřeží“ ​or​ „břeh“ ​in Czech. Join ⁢us as we delve ⁢into the intricate beauty of language⁤ and discover⁤ the ​rich cultural connotations behind this simple yet profound term.

Přesný⁣ význam slova‌ „shore“⁢ a jeho‍ použití ve větě

„Shore“ je ⁣slovo v anglickém jazyce,⁤ které může být ‍přeloženo do češtiny ​jako „pobřeží“ nebo „břeh“. Toto ‍slovo se ​obvykle používá k‌ označení místa, kde se setkává moře nebo⁢ jezero s pevninou. Může se také jednat ⁤o okraj ⁤vodní plochy nebo oblast, kde se voda setkává s​ pevninou.

Ve větě ⁣může ​“shore“ být použito ⁢například takto:⁢ „Turisté se procházeli podél pobřeží a obdivovali krásu moře.“ V⁤ tomto případě slovo „shore“ označuje konkrétní místo, ‍kde se⁤ turisté nacházejí a co se kolem nich nachází.

Rozdíl ​mezi slovy

Rozdíl mezi slovy „pobřeží“ a „břeh“

V českém⁢ jazyce existuje jemný , i když se obvykle používají jako synonyma. Je důležité porozumět těmto dvěma termínům a jejich specifickým ⁤významům, které mohou odrážet⁢ různé aspekty‍ mořských‍ nebo říčních okrajů.

Co znamená ‌“břeh“?

 • Břeh je konkrétní fyzické místo, ​kde se setkává pozemek​ s vodní hladinou.
 • Jedná ​se o část pevniny, která je u vodní plochy, jako je ⁣řeka nebo moře.

A co „pobřeží“?

 • Pobřeží označuje širší oblast kolem vodního okraje, která může být tvořena různými prvky, jako jsou pláže, ‌útesy nebo klif.
 • Tento termín se používá ⁣pro označení celkového prostoru poblíž vody, nikoli pouze konkrétního místa na břehu.

Historické pozadí a etymologie⁣ slova

Historické pozadí a etymologie slova „shore“

jsou ⁤fascinující a ​zajímavé. Toto slovo má kořeny‌ v ⁤anglosaské době a⁤ souvisí s oblastí ⁣pobřeží a ‌břehu.

Etymologicky pochází slovo „shore“ z ‍anglického a staroanglického výrazu ‌“scora“, což znamená břeh, okraj nebo ⁢pobřeží.‍ Ve staroangličtině se tento výraz používal pro označení místa, kde⁣ se setkávají voda a pevnina.

Ve smyslu překladu a významu slova „shore“ se tedy‍ jedná o oblast ⁤půdy přiléhající k vodě, jako jsou​ pobřeží moří, řek nebo jezer.‍ Tento termín je klíčovým pojmem ve vztahu​ k geografickým a ekologickým studiím ⁤spojeným s⁣ vodními plochami a ⁤pobřežními oblastmi.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „shore“ v každodenní ⁣mluvě

V každodenní⁤ mluvě se slovo „shore“ používá k označení pobřeží nebo břehu. Tento termín může být klíčový‌ při popisu geografických oblastí, plánování výletů na pobřeží ⁢nebo v obecných konverzacích o moři a oceánech.

Pro správné použití slova⁣ „shore“ je důležité brát ‍v úvahu následující:

 • Ve větách, kde se používá ⁢jako samostatné slovo, „shore“ znamená kamenitou nebo písčitou část ⁤pobřeží nebo břehu.
 • V konkrétních kontextech (např. „seashore“⁤ -⁢ mořské pobřeží), lze sloužit jako obecnější termín pro označení ⁣pobřežní ⁣oblasti.

Význam slova

Význam slova „shore“ v různých kontextech a situacích

Ve slovníku⁢ je slovo ⁤“shore“ často přeloženo do češtiny jako​ „pobřeží“ nebo „břeh“. Nicméně, v závislosti ⁢na kontextu a situaci, může mít toto slovo různé ⁢významy a použití. ‌

V⁤ případě, že se mluví o „shore“⁣ v geografickém smyslu, jde o⁣ území, které hraničí s mořem⁤ nebo jezerem.‌ Naopak, v přeneseném významu ⁣může „shore“ odkazovat na přístaviště, oblast ⁤přístupnou pro plavidla nebo místo, kde‌ se uskutečňuje ⁣loďská doprava.

V uměleckých‌ textech nebo výrazech může‍ „shore“ symbolizovat i místo bezpečí, odpočinku nebo návratu domů. To ukazuje, jak široký a bohatý může být význam této ‌jednoduchého slova v různých​ situacích a kontextech.

Doporučení ⁢pro zachování správného užití ⁤slova

Doporučení​ pro⁤ zachování ⁤správného užití slova ‌“shore“

V porozumění správnému použití slova „shore“ je důležité mít na paměti ⁣jeho význam a správný překlad. Toto slovo ​se často používá k ‌označení pobřeží nebo břehu a je ‍důležité zachovat jeho správný význam v kontextu,‍ ve ​kterém je používáno.

Abyste se vyhnuli nesprávnému užití slova „shore“, doporučujeme dodržovat následující tipy:

 • Zvažte kontext: Před použitím slova „shore“ ‍si přečtěte⁤ celou větu a zvažte, zda se vztahuje spíše ⁢k pobřeží či ⁤břehu.
 • Prozkoumejte synonyma: Pokud si nejste jisti, zda je „shore“ to ⁤správné slovo, zkuste najít vhodné synonymum nebo ‍si‌ ověřte jeho přesný význam.
 • Vyzkoušejte překlad: Pokud potřebujete použít „shore“ ‌v jiném jazyce, ujistěte se,‌ že jeho překlad správně reflektuje význam pobřeží či břehu.

Jak ladit svou ‌výslovnost slova

Jak⁣ ladit svou výslovnost slova „shore“ s rodilými mluvčími

To properly pronounce the word „shore“ like a native speaker,​ it’s important to ⁣pay attention​ to the‌ vowel sound in‍ the ⁣word. In English,⁣ the sound in „shore“ is a⁢ diphthong, which means it is a‍ combination of two vowel sounds. The first sound is ​like the „o“ in „more“ and the ⁣second sound is ⁤like the „uh“ in „butter.“ To ‌practice this ⁤sound, ⁣try ‍saying the word slowly and exaggerating each‌ vowel‍ sound until you get⁣ comfortable with the‍ correct pronunciation.

Additionally, understanding the meaning⁤ and context of​ the word „shore“ can also help improve your pronunciation. In English, „shore“⁢ typically refers to ‍the land along the edge of a body of water, such ​as a beach or ⁤coastline. Knowing this⁣ definition can help you associate the word with the correct pronunciation ⁢and use it in the right situations. Practice saying the word in different sentences​ and situations to fully integrate it ​into your vocabulary and ⁣pronunciation skills.

Here are some tips to‌ help you perfect your pronunciation of „shore“ and ‍sound more⁢ like a native English​ speaker:

 • Listen to recordings of native speakers saying the word to mimic ‍their pronunciation
 • Practice saying the word in various sentences and contexts to grasp its ⁣correct usage
 • Work with a language partner or ‌tutor to receive feedback‌ on⁤ your pronunciation and improve gradually.⁣

  Závěrem

  In⁤ conclusion, the Czech language offers a rich and nuanced understanding of the word „shore,“‌ with „pobřeží“ referring to the geographical boundary between land‌ and water, and „břeh“ emphasizing the physical‌ edge⁢ where the two meet. Exploring⁢ these subtle distinctions can deepen our​ appreciation for the beauty and significance of coastlines around the world. Whether ‌contemplating the poetry‍ of ​a gentle⁢ lapping⁣ „břeh“ or the vast expanse⁤ of a rugged „pobřeží,“ may we continue to preserve and protect these vital ecosystems for​ future generations to enjoy. ⁢Let us carry this knowledge with us as we walk along the shorelines, reflecting on‌ the⁢ interconnectedness of land⁤ and sea, and the words ‍that ⁢express this connection in the Czech language.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *