Scab: Co To Znamená? Překlad a Kontext!

Scab: Co To Znamená? Překlad a Kontext!

Do you ever come ⁣across the ⁤term „scab“ in Czech ‌and wonder what it means? In‌ this article, we will explore the ⁤translation and context of this word, shedding light on its significance and usage in ⁣everyday language. Join ‌us as we​ unravel the mystery of „scab: co to znamená?“ and ⁤gain ⁤a ‍deeper understanding ​of this common ⁢expression.
Co je to scab a‍ jak se‌ projevuje?

Co ‍je to scab a ⁢jak se projevuje?

Scab je dermatologický termín označující krustu ⁤nebo ⁤šupinatou vrstvu⁣ na povrchu⁣ kůže. Tento⁣ jev je způsoben zaschnutím krve, hnisu‍ nebo lymfy na poškozené části kůže během hojení rány. ‍Projevuje se​ jako tvrdá, dočasná a ochranná vrstva, ⁤která chrání ránu před infekcí⁣ a pomáhá v procesu hojení.

Scab může být ‍také příznakem infekčních ⁣chorob jako je například ​štítná ⁤žláza nebo plané⁣ neštovice.⁣ Je důležité nechat ⁣ránu hojit se přirozeně a neodstraňovat scab násilně, ‍aby nedocházelo k infekci nebo komplikacím. Pokud⁢ se vyskytne podezření na⁢ infekci, je vhodné vyhledat lékařskou ‌pomoc.

Možné překlady ⁤a významy slova

Možné překlady a ​významy slova „scab“

Existuje několik možných překladů ‌a významů slova⁣ „scab“,‌ které ⁢se mohou lišit v ‌různých kontextech. Tento ⁣výraz může být použit v lékařském, pracovním nebo ⁤společenském kontextu. ‌Zde je ⁤pohled na některé ⁢z možných významů tohoto slova:

 • Lékařský význam: ‍V lékařském světě‍ se „scab“ často ⁤používá ⁢k označení kůry, která se vytvoří na ránech nebo‌ odřeninách během procesu hojení.
 • Pracovní kontext: V ⁣pracovním prostředí ‌může „scab“ označovat osobu, která ⁣nepodporuje stávkující pracovníky a pokračuje v práci během stávky.
 • Společenský význam: ⁢ Mimo lékařský a pracovní kontext může „scab“ být použito jako vulgarismus nebo⁢ urážlivý ​výraz.

Kontext⁤ použití slova ‌

Kontext použití slova „scab“ ve větách

Pojem „scab“ je anglické slovo, které může být ⁤použito ve více kontextech. Většinou se jedná o ⁢slovo, které má negativní význam a může být považováno za urážlivé. Ale ​jak přesně lze‍ toto ⁤slovo použít ⁤ve větách?

V ‍následujících ⁤příkladech uvidíte, jak lze slovo „scab“ ​použít‌ ve⁢ větách:

 • V továrně byli ‌zaměstnanci rozděleni kvůli stávce, kdy někteří se rozhodli ​připojit k protestujícím​ dělníkům, zatímco ‌ostatní se stali scabs a pokračovali v práci.
 • Po zranění se rychle⁢ vytvořila scab na ⁤mé ráně,⁣ což je přirozená obranná reakce těla.
 • Manželka ho nazvala ‍ scab poté, co‌ zjistila, že se tajně⁤ setkává se svou bývalou přítelkyní.

Jak se vyhnout ​nedorozuměním a​ chybám při použití slova

Jak se vyhnout nedorozuměním a chybám ⁢při⁣ použití slova „scab“

Scab je​ anglické slovo, které‌ se ⁤běžně používá⁤ pro‌ popis‌ krusty nebo šupiny na kůži, která vzniká⁣ při hojení⁢ rány. Tento ⁢termín však může​ mít i‌ jiný ⁤význam v různých kontextech, což ​může vést k nedorozuměním ⁣a​ chybám při použití.

Je​ důležité brát⁢ v úvahu,‍ že slovo „scab“‌ může mít⁤ negativní konotace, zejména⁤ v politických a pracovních ⁤souvislostech. Pokud ho použijete ve zlé situaci nebo k někomu urážlivě, může ‌dojít k nedorozuměním‍ a konfliktům. Proto je důležité vědět, jak‍ správně pochopit ​a použít toto⁢ slovo v ⁤různých situacích.

V každém případě je důležité mít na paměti kontext, ve kterém⁤ používáte ⁤slovo „scab“, abyste‍ se vyhnuli nedorozuměním ​a chybám. Pokud nejste jisti ⁤významem tohoto slova v daném kontextu, je vždy ‌lepší​ zjistit si více‌ informací ⁣nebo se poradit s někým, ​kdo má hlubší znalost daného jazyka.

Důležité informace ⁤o významu‌ slova ‌

Důležité informace o významu slova „scab“

Pokud jste se někdy‍ setkali ​se ​slovem „scab“‌ a nejste⁢ si jisti, co​ to‌ znamená, jste na správném místě!‌ V anglickém jazyce​ může​ slovo „scab“⁣ mít ‍několik různých významů a kontextů, které je⁤ důležité pochopit, abyste ⁢ho správně interpretovat.

V jednom kontextu​ může „scab“ označovat tvarování‍ tvrdého povrchu⁢ na raně nebo na pokožce, který ‍slouží jako ​ochrana⁣ během hojení.‌ Tento význam může být spojen s⁢ procesem hojení ran nebo odřenin.

V jiném kontextu​ může „scab“ označovat osobu, která nebojkotuje stávkující pracovníky‍ nebo zaměstnavatele a místo toho přebírá jejich‌ práci. ‌Tato situace může být spojena ⁢s konflikty v pracovním prostředí a solidaritou pracovníků.

Co dělat, <a href=když narazíte na slovo „scab“ ve vašem textu“>

Co ⁢dělat, když narazíte na slovo „scab“ ve‍ vašem textu

Pokud narazíte na slovo ⁣“scab“ ve vašem ‌textu, ⁢může to vyvolat určité otázky ohledně jeho významu a kontextu. „Scab“ ⁢je anglické slovo, ‌které může mít několik významů v závislosti na kontextu,⁤ ve kterém je⁣ použito. Zde je překlad a kontext tohoto slova:

 • Překlad: V češtině se slovo ⁤“scab“ překládá jako „strup“.
 • Kontext: Ve slovníku můžete ‌najít, že ⁣“scab“ ⁢může označovat jak fyzický strup na pokožce, tak i ‌osobu, která⁢ se připojuje⁤ k práci místo stávkujících zaměstnanců.

Význam Kontext
Strup Pokožka se hojí a⁤ vytváří se‍ na ní strup.
Nedobytný zaměstnanec Během‍ stávky se někteří zaměstnanci mohou stát scaby a převzít práci ⁢od stávkujících.

Tipy ​pro správné použití slova

Tipy‍ pro správné ⁣použití⁢ slova „scab“ ve vaší komunikaci

Při používání slova „scab“ ve vaší komunikaci je​ důležité mít na paměti správný kontext ⁢a význam⁢ tohoto slova. ‍Následující tipy vám pomohou používat slovo „scab“ správným způsobem:

 • Chraňte se před ⁣použitím slova ⁢“scab“ jako​ urážky ‌nebo vulgarismu.
 • Používejte slovo​ „scab“ pouze ​v případě, že je to relevantní pro konkrétní situaci ⁢nebo diskuzi.
 • Vyhýbejte‍ se použití​ slova „scab“⁢ ve formálních kontextech, kde by mohlo být považováno za nevhodné.

Pamatujte ‌si, že správné ​používání slov je klíčem k efektivní komunikaci a vytváření respektu mezi lidmi. Používejte slovo „scab“ s⁤ rozvahou a uvědomělostí ⁢k⁢ jeho ⁤skutečnému významu a kontextu.

Závěrečné myšlenky

V ‍dnešním článku ⁤jsme prozkoumali význam a kontext slova „scab“ v češtině. Jak jsme zjistili, ‍tento termín ⁣může mít negativní konotace spojené ‍s ​neúctou a neochotou ke spolupráci. Je důležité si uvědomit, jaká slova používáme a jaký význam nesou, abychom se⁣ vyvarovali nedorozumění⁣ a konfliktů. Taková malá slova mohou ​mít velký dopad‌ na ⁣naše mezilidské ⁢vztahy. Proto vás vyzývám, ⁢abyste s ​vědomím tohoto kontextu užívali slovo „scab“ s rozvahou a ohledem⁢ k ​ostatním. Buďme si vědomi ‍síly slov a jejich schopnosti ovlivnit⁣ naší komunikaci.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *