Pub: Význam a překlad v anglicko-českém slovníku

Pub: Význam a překlad v anglicko-českém slovníku

Have you ever wondered about the significance of the word „Pub“ and its translation in English-Czech dictionaries? Join us as we explore the intricate nuances of this term and uncover the hidden meanings behind its translations. Get ready to expand your linguistic knowledge and gain a deeper understanding of the cultural context surrounding this common yet complex word. Let’s dive in!
Pub jako klíčové místo setkávání a zábavy

Pub jako klíčové místo setkávání a zábavy

Pub je tradičním centrem společenského života v mnoha zemích a jeho význam jako klíčového místa setkávání a zábavy nelze přecenit. Slovo „pub“ je zkrácená forma anglického výrazu „public house“ a v českém kontextu se obvykle překládá jako „hospoda“.

V pubu se lidé scházejí s přáteli nebo kolegy po práci, aby si povídali, popili něco dobrého a relaxovali. Pubová atmosféra je typicky neformální a společensky inkluzivní, což činí z tohoto zařízení oblíbené místo pro setkávání lidí různých věkových skupin a sociálních vrstev.

Pub je také často spojován s tradiční britskou kulturou, kde je považován za symbol společenského sjednocení a zábavy. V mnoha zemích se však tento koncept rozšířil a pub se stal oblíbeným místem i mimo britské ostrovy.

Přesné vymezení slova

Přesné vymezení slova „pub“ v anglicko-českém slovníku

Pub je zkratka slova „pub“, které ve spojení s anglickým jazykem může mít několik významů a překladů do češtiny. V anglicko-českém slovníku můžeme najít tyto hlavní významy slova „pub“:

 • Hospoda: Tento význam je pravděpodobně ten nejběžnější a nejznámější. Pub je typické anglické místo, kde se prodávají nápoje a často také jídlo.
 • Veřejný dům: Pub může také být považován za veřejný dům nebo restauraci, kde je otevřený prostor pro veřejnost k odpočinku a relaxaci.

V rámci anglicko-českého slovníku je tedy důležité si přesně všímat kontextu, ve kterém je slovo „pub“ použito, aby bylo možné přesně určit jeho význam a správný překlad do češtiny.

Jak přeložit výraz

Jak přeložit výraz „pub“ s dostatečnou přesností do češtiny

Výraz „pub“ je zkratkou pro „public house“ a referuje na tradiční anglickou hospodu, která slouží jako veřejné místo pro podávání nápojů a jídla. Puby jsou společenskými centry ve městech a vesnicích a jsou známé pro svou atmosféru, kde se setkávají lidé na sklenku piva, sklenku vína nebo dobrý oběd.

Překlad výrazu „pub“ do češtiny není úplně jednoduchý, protože v českém jazyce neexistuje přesný ekvivalent pro tento anglický termín. Pro dostatečnou přesnost můžeme však použít následující varianty:

 • Hospoda
 • Kavárna
 • Bistro

Pivar Adresa
U Rudého lva Vodičkova 159/10, Praha 1
U Zlatého tygra Husova 17, Praha 1
U Pětníka Křemencova 1128/7, Praha 1

Důležitost porozumění významu slova

Důležitost porozumění významu slova „pub“ pro korektní překlad

Význam slova „pub“ je klíčový pro správný překlad z angličtiny do češtiny. Pub je zkrácený název pro anglickou hospodu, která je typickým místem pro setkávání, konzumaci alkoholu a relaxaci. Překlad tohoto slova je důležitý pro zachování korektního významu textu a jeho správného pochopení.

Při korektním překladu slova „pub“ bychom měli dbát na správný význam a kontext, ve kterém je slovo použito. Zde je několik možných překladů slova „pub“ do češtiny:

 • Hospoda: Tento překlad zachycuje základní význam slova „pub“ a je vhodný pro běžné použití.
 • Kavárna: V některých případech může být vhodné použít tento překlad, pokud má slovo „pub“ spíše kavárenský charakter.

Slovo „pub“ Překlad
Pub Hospoda
Pub Kavárna

Varianty definic slova

Varianty definic slova „pub“ v různých kontextech

Ve slovníku se slovo „pub“ může vyskytovat v různých kontextech, přičemž závisí hodně na zemi a kultuře, ve které se nacházíte. Zde jsou některé varianty definic slova „pub“ v anglicko-českém slovníku:

 • Pub jako hospoda: V anglicko-českém slovníku se slovo „pub“ často překládá jako „hospoda“ nebo „kavárna“, což je ve Velké Británii a Irsku velmi populární druh restaurace, kde se podávají nápoje a jídlo.
 • Pub jako veřejné místo: V jiných případech může „pub“ také znamenat veřejné místo, kde se setkávají lidé k diskuzi, sdílení informací a relaxaci.

Anglicky Česky
Pub Hospoda
Public house Veřejný dům

Specifické výrazy a zvyklosti spojené s pojmem

Specifické výrazy a zvyklosti spojené s pojmem „pub“ ve Spojeném království

V anglicko-českém slovníku můžeme nalézt různé výrazy spojené s pojmem „pub“. Tyto specifické termíny a zvyklosti jsou pro britskou kulturu typické a mají své vlastní významy a interpretace.

Mezi běžné výrazy, které jsou spojené s pojmem „pub“ ve Spojeném království, patří například:

 • Pub Grub: tradiční jídlo podávané v hospodách, jako jsou fish and chips nebo ploughman’s lunch.
 • Lock-In: tajné prodloužení otevírací doby hospody pro vyvolené hosty po oficiálním zavíracím čase.
 • Pub Quiz: soutěžní kvíz konaný v hospodě pro zábavu a zábavu hostů.

Tipy pro překladatelům při práci se slovem

Tipy pro překladatelům při práci se slovem „pub“ ve zdvořilostním a informálním jazyce

Existuje mnoho způsobů, jak správně přeložit slovo „pub“ z angličtiny do češtiny. Zde je několik tipů pro překladatele pracující s tímto slovem ve zdvořilostním a informálním jazyce:

 • Pub jako veřejný dům: V češtině se slovo „pub“ běžně překládá jako „hospoda“ nebo „hostinec“.
 • Pub jako veřejné místo pro pití: Pokud se jedná o obecný význam „pobytu pro pití“, můžete použít termín „hospůdka“ nebo „hostinec“.

Anglicky Česky
pub hospoda
pub hostinec

Závěrečné poznámky

As we have explored the significance and translation of the word „pub“ in English-Czech dictionaries, it becomes apparent that language is a dynamic and ever-evolving entity that reflects cultural nuances and societal values. The nuances and complexities found in translating a seemingly simple word like „pub“ reminds us of the richness and diversity of language. By delving into the intricacies of translation, we gain a deeper appreciation for the art of communication and the importance of linguistic accuracy. Let us continue to celebrate the beauty of language and strive for clear and precise translation in order to bridge cultural divides and foster understanding in our increasingly interconnected world. Embrace the power of words, for they hold the key to unlocking the doors of knowledge and empathy.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *