Pause: Co to Znamená? Anglicko-Český Překlad

Pause: Co to Znamená? Anglicko-Český Překlad

Have you ever come across the word „pause“ while learning English and wondered what it means in Czech? Look no further! In this article, we will explore the translation of „pause“ from English to Czech, breaking down its meaning and usage. Whether you’re a language enthusiast or simply curious, join us on this linguistic journey to uncover the true essence of „pause“.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/ge8d92f5136c6dca0564dacf1cc546f5902b0831dfe4a6720de82832dbdb9ac47459477394edce2c3608510bf677f2beca7492670a94514ccf1fa34ff743c07df_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „pause“ v angličtině?“>

Co znamená slovo „pause“ v angličtině?

V angličtině slovo „pause“ znamená přestávka, zastavení nebo pozastavení činnosti na určitý čas. Pokud se jedná o hudbu nebo film, „pause“ znamená dočasné zastavení přehrávání a pokračování později. Ve slovníku je tento výraz definován jako krátkou pauzu nebo přestávku ve středním čase.

V českém jazyce se tento výraz překládá jako „pauza“. Jedná se o běžný termín používaný ve všedním životě i v různých oborech jako například v hudbě, sportu nebo v práci. Pauza je dočasná přestávka, která může být využita k odpočinku, regeneraci nebo změně aktivity.

V anglickém překladu slovo „pause“ může mít různé významy a použití v různých kontextech. Je důležité porozumět správné interpretaci tohoto slova podle situace, ve které je používáno. Přestávka může být klíčovým prvkem v efektivním plánování a organizaci práce, studia nebo volného času.

Jak přeložit slovo

Jak přeložit slovo „pause“ do češtiny?

Pojem „pause“ je anglický výraz, který má v češtině několik možných ekvivalentů. V závislosti na kontextu lze slovo „pause“ přeložit jako:

 • pauza: obvyklý termín pro krátkou přestávku, například při práci nebo ve vysílání
 • zastavení: používá se pro situace, kdy něco přeruší či ukončí plynulý pohyb nebo dění
 • přestávka: termín častý v pracovním a školním prostředí pro dočasné ukončení činnosti

Vhodný překlad slova „pause“ do češtiny je tedy závislý na konkrétním významu nebo kontextu, ve kterém se slovo vyskytuje. Je důležité vybrat správný ekvivalent, aby komunikace byla zřetelná a porozumitelná.

Využití slova

Využití slova „pause“ v různých kontextech

V slovníku můžeme najít slovo „pause“ jako podstatné jméno nebo sloveso. V různých kontextech může mít různé významy, které se liší podle toho, jak je použito. Zde najdete několik příkladů, jak může být slovo „pause“ využito:

 • Ve hře či filmech: Pause může znamenat zastavení akce nebo příběhu na určitou dobu. Tato funkce je běžná u přehrávačů videa.
 • V rozhovoru: Když řeknete „Can we pause for a moment?“, znamená to, že chcete krátce přerušit rozhovor.
 • V hudbě: Pauza je v hudbě notace, která značí dočasnou přestávku v hudbě.

Anglicky Česky
pause pauza
pause button tlačítko pauzy
pause the music přerušit hudbu

Tipy pro správný překlad slova

Tipy pro správný překlad slova „pause“

Chcete správně přeložit slovo „pause“ z angličtiny do češtiny? Není to tak obtížné, jak by se zdálo! Zde jsou některé tipy, jak přeložit toto slovo správně:

 • Význam: Překlad slova „pause“ do češtiny znamená „pauza“ nebo „přestávka“.
 • Kontext: Záleží na kontextu, ve kterém se slovo „pause“ vyskytuje. Může jít o pauzu v hudbě, filmu nebo v nějaké činnosti.
 • Sídlo: Rozhodněte se, zda chcete použít slovo „pauza“ nebo „přestávka“ v závislosti na situaci, ve které se slovo vyskytuje.

Časté chyby při překládání slova

Časté chyby při překládání slova „pause“

Častým problémem při překládání slova „pause“ z angličtiny do češtiny je nepochopení jeho správného významu. Slovo „pause“ ve smyslu přestávky se často překládá jako „pauza“, což může vést k nedorozumění. Správný český překlad pro „pause“ ve smyslu krátké přestávky nebo přerušení je „pauza“ nebo „přestávka“.

Další častou chybou je zaměňování slova „pause“ ve významu pozastavení (například v hudbě nebo ve videu) s výrazem „pozastavení“. Správným českým překladem pro „pause“ ve významu pozastavení je „mezihra“ nebo „pauza“.

Je důležité mít na paměti správný kontext a význam slova „pause“, abychom předešli chybám v překladu a zajistili, že překlad bude správný a srozumitelný pro českého čtenáře.

Důležitost porozumění významu slova

Důležitost porozumění významu slova „pause“

Porozumění významu slova „pause“ je klíčové pro efektivní komunikaci v angličtině. Toto jednoduché slovo má široké využití a různé významy v různých kontextech. Zde je několik základních významů tohoto slova:

 • Přestávka: Pause se často používá k označení krátké přestávky nebo odpočinku.
 • Zastavení: Slovo „pause“ může také znamenat zastavení akce, činnosti nebo reprodukce médií.
 • Mezera: V některých kontextech může „pause“ znamenat i krátkou mezeru nebo oddych.

Pokud potřebujete překlad tohoto slova do češtiny, je důležité vzít v potaz kontext, ve kterém je používáno. Správné pochopení významu „pause“ může předejít nedorozuměním a zajistit hladký průběh vaší komunikace.

Jak efektivně využívat slovo „pause“ ve své komunikaci

Ve své komunikaci můžete efektivně využívat slovo „pause“ jako silný nástroj pro zlepšení porozumění a plynulost dialogu. Pause není pouze pauza v hovoru, ale může mít různé významy a důležité funkce. Zde je několik způsobů, jak můžete využít slovo „pause“ ve své komunikaci:

 • Použití k zajímavému zvýraznění informace
 • Pause pro zdůraznění důležitosti či důrazu
 • Využití pause jako potřebného okamžiku na zamyšlení

Anglicky Česky
Pause Pauza
Break in conversation Přerušení hovoru

Využitím slova „pause“ v správný okamžik můžete posílit svou komunikaci a lépe předávat své myšlenky a emoce. Nebojte se experimentovat s různými způsoby, jak integrovat toto slovo do své řeči a sledujte, jak se vaše komunikace mění k lepšímu.

Klíčové Poznatky

In conclusion, the concept of „pause“ may seem simple, but its significance in both English and Czech languages goes beyond mere cessation of action. It represents a moment of reflection, a breather in the chaos of our daily lives. As we navigate through this fast-paced world, let us not forget the power of pausing to appreciate the present moment and regain our focus. So, next time you encounter the word „pause,“ remember its deeper meaning and take a moment to pause, breathe, and reset. It may just be the key to finding balance and peace in our hectic lives.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *