Burn: Co Toto Slovo Znamená a Jak Ho Přeložit?

Burn: Co Toto Slovo Znamená a Jak Ho Přeložit?

Have you ever come across the term „burn“ in Czech and wondered what it means and how to translate it? In this article, we’ll uncover the true definition of „burn“ – Co toto slovo znamená a jak ho přeložit? Get ready to deepen your understanding of this common word and enhance your language skills. Let’s dive in!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g8790b83784c38501d4fa702c273a26701e5cc0b8bf041eecc7fd915bc95f38d6392802158a69b1d29892ecad172ea3376a9bbb9ebc9a2638b9eb4426e5cf9108_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „Burn“?“>

Co znamená slovo „Burn“?

Výraz „burn“ může mít několik významů v anglickém jazyce a může být přeložen do češtiny různými způsoby. Jednou z možností je slovo „hořet“, které se používá v kontextu ohně nebo horkých povrchů. Dalším významem může být „popálit se“, což se týká fyzického poškození kůže nebo jiného materiálu teplem nebo plamenem. V moderních slangových termínech se „burn“ také používá jako způsob sarkastické kritiky nebo urážky.

Český ekvivalent k výrazu „burn“ záleží na kontextu, ve kterém je slovo použito. Překlad může být například „hořet“, „popálit se“, „shodit“ nebo „zranit slovy“. Je důležité porozumět smyslu celé věty, ve které je slovo „burn“ použito, abyste správně interpretujete jeho význam a překlad do češtiny.

Jak přeložit slovo

Jak přeložit slovo „Burn“ do češtiny?

Burn je anglické slovo, které v češtině lze přeložit jako „hořet“, „pálit“ nebo „spálit“. Jedná se o slovo s mnoha různými významy a použitími, které je důležité správně porozumět, aby bylo možné ho správně přeložit do češtiny.

Překlad slova „burn“ do češtiny může záviset na kontextu, ve kterém je slovo použito. Například může znamenat fyzické spálení nebo také emocionální zranění nebo dokonce jiskru lásky nebo vášně. Proto je důležité brát v úvahu celý kontext překladu, aby byl co nejpřesnější a uvěřitelný.

Vztah mezi slovem „burn“ a jeho českým překladem je zajímavý a mnohostranný, což přináší možnosti kreativního a hlubšího porozumění obou jazyků. Správný překlad může pomoci zachytit všechny nuance a významy tohoto slova v obou jazycích.

Význam slova

Význam slova „Burn“ v různých kontextech

Ve slovníku můžeme najít slovo „burn“ v různých kontextech a jeho význam se může lišit podle toho, jak je používáno. Zde je několik způsobů, jak může být toto slovo interpretováno:

 • Verbální význam: „Burn“ může znamenat hořet, pálit nebo způsobovat popáleniny. Například „The fire burned all night“ nebo „I burned my hand on the hot stove.“
 • Metaforický význam: Může být používáno jako přenesený význam, například ve větě „She felt a burning desire to succeed.“
 • Význam ve slangovém jazyce: V určitých kontextech může „burn“ znamenat vyčerpanost nebo nenávist. Například ve větě „He burned out after working long hours.“

Možné chyby při překládání slova

Možné chyby při překládání slova „Burn“

Překládání slova „burn“ může být občas zavádějící, jelikož má více významů a použití v různých kontextech. Některé časté chyby, které se při překládání tohoto slova mohou vyskytnout, zahrnují:

 • Nesprávné překlady do češtiny, jako například zaměňování s výrazy jako „horečka“ nebo „popálenina“.
 • Nezohlednění významových nuancí slova „burn“ podle kontextu, například ve spojení s emocemi, světlem nebo interakcí.

Význam Překlad
Hořet to burn
Zničit ohněm to burn down
Způsobit bolest nebo poškození to burn someone

Důležitost správné interpretace slova

Důležitost správné interpretace slova „Burn“

Abychom správně porozuměli slovu „Burn“, musíme si nejprve uvědomit jeho různé významy a možné interpretace. Toto slovo může mít několik významů v angličtině, které se liší v kontextu, ve kterém je použito. Následují některé z hlavních významů slova „Burn“:

 • Hořet: když něco hoří nebo je zapáleno otevřeným ohněm.
 • Spálit: když je něco poškozeno teplem nebo otevřeným ohněm.
 • Popálit se: když je někdo postižen následky ohně nebo tepla.

Překlad slova „Burn“ do češtiny může být závislý na kontextu, ve kterém je použito. Některé možné překlady tohoto slova mohou zahrnovat „hořet“, „spálit“ nebo „popálit se“. Je důležité porozumět správné interpretaci tohoto slova v daném kontextu, aby nedocházelo k nedorozumění.

Tipy pro správné použití slova

Tipy pro správné použití slova „Burn“

Ve světě anglického jazyka se slovo „burn“ používá ve více významech a kontextech. Je důležité, abyste si byli vědomi správného použití tohoto slova, abyste se vyhli zmatení a nedorozumění. Zde jsou některé :

 • Spálit či hořet: Jako sloveso lze „burn“ použít k vyjádření spálení nebo hoření něčeho – například dřeva v ohni nebo papíru. Může se ale rovněž používat metaforicky ve smyslu „zranit“ nebo „ublížit někomu“.
 • Příliš slunce nebo tepla: „Burn“ také může znamenat přílišné vystavení slunci nebo teplu, což může vést k popáleninám nebo podráždění kůže. Je důležité chránit svou pokožku při slunečních paprscích, abyste se vyvarovali popálenin.

Vzhledem ke složitosti významu slova „burn“ je důležité dbát na kontext, ve kterém ho používáte, a mít na paměti jeho různé možné interpretace. Díky tomu se vyhnete nedorozuměním a zajistíte, že vaše sdělení bude jasné a srozumitelné pro ostatní.

Jak se vyvarovat nedorozumění při použití slova

Jak se vyvarovat nedorozumění při použití slova „Burn“

Pojem „burn“ je anglický výraz, který se běžně používá v různých kontextech a může mít různé významy. Při překladu tohoto slova je důležité správně porozumět kontextu, ve kterém je použito, aby nedocházelo k nedorozumění. Zde je několik možných významů slova „burn“ a jak je přeložit do češtiny:

 • Spálit – Pokud se slovo „burn“ používá ve smyslu fyzického spálení něčeho ohněm nebo horkem, pak se česky překládá jako „spálit“.
 • Způsobit bolest nebo zranění – V přeneseném smyslu může „burn“ znamenat způsobit bolest nebo zranění někomu emocionálně nebo psychicky. V tomto případě se může přeložit jako „zranit“ nebo „pohnout“.
 • Hořet – Dalším významem slova „burn“ může být proces hoření. V tomto případě se jedná o překlad „hořet“.

Závěrem

Understanding the true meaning and translation of the word „burn“ in Czech, as well as its various nuances and implications, sheds light on a fundamental aspect of language and communication. By grasping the complexity and depth of this seemingly simple term, we gain a deeper appreciation for the richness of the Czech language and the cultural context in which it is used. Moving forward, let us carry this awareness with us in our interactions, striving to communicate more effectively and empathetically. Language is a powerful tool that connects us all, and by delving into its intricacies, we can break down barriers and foster greater understanding among ourselves. Let us continue to explore, learn, and grow through the diverse world of language and translation. Na zdraví! (Cheers!)

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *