Paluba: Co Znamená ‚deck‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Paluba: Co Znamená ‚deck‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Víte, co znamená „deck“ ​v anglicko-českém slovníku? Připravte se na ⁤zajímavý pohled na výraz, který je běžně​ používán⁢ a má ‍mnoho různých významů. Pojďme společně ‍prozkoumat tuto fascinující slovní‍ zásobu a odhalit, co se skrývá za tímto jednoduchým slovem.
<img class=“kimage_class“‌ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gaf3de391709e1593337130fb752909686701b2246b90080fa71e27451a1f9ab7f4de975ede06feb941e77a193981cce594a79908244c93b0ddea29f3970dc084_640.jpg„⁢ alt=“Co je to⁢ „deck“ a jak se používá v anglicko-českém slovníku?“>

Co je to „deck“ a jak se používá v anglicko-českém slovníku?

V anglicko-českém⁤ slovníku se⁣ slovo „deck“⁤ překládá do češtiny jako „paluba“. Tento termín se nejčastěji‌ používá v námořnickém kontextu nebo při popisu ​různých typů lodí či letadel.‌ Pokud​ se setkáte s ⁤tímto slovem při studiu angličtiny nebo ⁢při čtení o námořních dobrodružstvích, je užitečné znát jeho význam a správné použití.

V⁢ českém jazyce se slovo „paluba“ může vztahovat k horní ploše lodi,‍ kde⁤ se posádka pohybuje, nebo také k podobné části ⁤na palubách ⁤letadel.​ Deck může být také považován za nějakou⁤ úroveň‍ nebo patro v budově nebo na lodi. Je‌ důležité si uvědomit různé významy‍ tohoto slova, abyste ho dokázali správně použít v různých kontextech.

Význam ⁣slova

Význam ⁤slova „deck“ v námořním kontextu

Ve slovníku námořní terminologie znamená slovo „deck“ paluba lodi. Jedná se o horní plochu ​lodě, kde posádka pracuje a pohybuje se během ‌plavby. Paluba je důležitou částí lodi a může být ⁤rozdělena do několika‍ úrovní a​ částí podle svého ⁤určení a funkce.

V námořním kontextu ‍se výraz „deck“ používá také k označení posádky, která pracuje na palubě lodi. Tato složka ⁢posádky⁤ se skládá z kapitána,‌ námořníků, kormidelníka a dalších členů týmu, kteří mají⁣ na starosti‌ údržbu a provoz lodi ‍během plavby.

V anglicko-českém slovníku lze slovo‌ „deck“⁣ přeložit jako „paluba“,⁤ což je základní námořní termín, který je nezbytný pro porozumění fungování a struktury lodi během námořních operací.

Jak se liší použití slova​

Jak se liší použití ‌slova „deck“ v různých situacích

Ve slovníku anglicko-českých překladů se slovo ⁤“deck“ může ⁣objevit v různých situacích a s různými významy. Zde je několik způsobů, jak se liší ‌použití tohoto slova v angličtině a jak se překládá do češtiny:

 • Paluba ⁢lodě: V angličtině​ se ​“deck“ často používá k ⁣označení​ horní části ⁤lodě, kde⁤ se posádka pohybuje. V češtině se tento význam⁣ překládá jako⁤ „paluba“.
 • Balíček karet: Dalším významem⁢ slova ⁢“deck“ může být balíček karet. V češtině se tento​ význam‍ překládá jako „balíček“ nebo⁤ „sada karet“.
 • Okrašlovací vrstva: V některých‌ případech se „deck“ může použít k označení okrašlovací vrstvy na povrchu něčeho. Tento význam se v češtině obvykle překládá jako‍ „povrchová vrstva“ nebo „dekorativní vrstva“.

Důležité fráze ​a ⁣výrazy​ spojené s slovem ‍

Důležité fráze ⁤a výrazy spojené s slovem ‍“deck“ v českém jazyce

V českém jazyce existuje několik důležitých frází a výrazů spojených se slovem „deck“. ⁣Pokud se chystáte​ cestovat⁤ nebo právě studujete angličtinu, je užitečné se s těmito termíny seznámit. Zde je ⁤pár⁢ z nich:

 • Paluba: Tento‌ výraz má dvě hlavní významy – může označovat horní plochu ‍lodi nebo se používá ⁢v kontextu skateboardingu k‍ označení spodní‍ části ‍skateboardového prkna.
 • Krátce: ⁢ Jedná ‌se o běžný synonymum pro slovo „paluba“, ‌které se používá zejména v námořnictví.
 • Skateboardová paluba: Tento termín‍ se‍ často používá v skateboardingu‍ k označení celého skateboardového prkna.

Jak správně přeložit slovo

Jak správně přeložit slovo „deck“ ⁤do češtiny

V anglicko-českém slovníku se ‌slovo „deck“ správně překládá jako „paluba“. Tento výraz ⁤má několik významů, které se mohou‍ lišit ⁣v různých⁣ kontextech. Zde​ jsou některé z hlavních významů slova „deck“:

 • Paluba lodi: Deck může označovat horní nebo vnější ⁢část lodi, například palubu⁤ lodního trupu.
 • Hrací karty: Deck může také znamenat⁢ balíček hracích karet, který ​se používá k různým karetním hrám.
 • Paluba domu: V některých případech může deck znamenat také venkovní plochu u domu, například terasu nebo balkon.

Je důležité​ brát ⁢v potaz kontext,⁤ ve kterém se slovo „deck“ ⁤vyskytuje, aby bylo správně přeloženo do češtiny‍ jako „paluba“. Pokud si nejste jisti s významem slova ‌v konkrétním kontextu, doporučujeme použít slovník ‌nebo se poradit s rodilým mluvčím.

Tipy pro‍ efektivní znalost užití slova‌

Tipy pro efektivní znalost⁢ užití slova „deck“ v ‌anglicko-českém slovníku

Přestože to může znít jako jednoduché slovo, „deck“ má‍ v anglickém jazyce několik⁣ různých významů a užití. ⁤Abychom se naučili efektivně používat toto slovo⁤ v anglicko-českém slovníku, je důležité ho pochopit ⁤v širším kontextu. Zde je pár tipů, ​jak správně používat slovo „deck“:

 • Paluba lodi: Jedním z nejběžnějších významů ​slova „deck“⁢ je paluba lodi. Když hovoříme o palubě, můžeme se odkazovat na horní část lodi, kde se⁢ pohybují cestující nebo posádka.
 • Karty: Dalším ⁤významem slova⁤ „deck“ může být balíček karet. Například, když říkáme „balíček karet“ v angličtině, můžeme‍ použít slovo „deck“.
 • Osvětlení: ⁢Kromě výše uvedených⁣ významů může „deck“ také znamenat osvětlení, jako je například osvětlení terasy nebo balkonu.

Závěrem

V tomto článku jsme prozkoumali význam slova „deck“ v anglicko-českém slovníku a objasnili jsme jeho⁢ různé významy ‌a použití. Od ⁤paluby na ‌lodi ​po karty ve hře, slovo⁢ „deck“ může znamenat mnoho různých věcí v závislosti na ‌kontextu. Doufáme, že ⁤tento ⁣článek vám pomohl lépe porozumět význam tohoto‌ slova a⁣ rozšířil vaše znalosti angličtiny. Pokud‌ máte zájem o další informace nebo významy ‍slov v česko-anglickém ‌slovníku, neváhejte‌ se podělit o své myšlenky v komentářích nebo pokračovat ve svém vzdělávání‍ jinak. Děkujeme za váš zájem a přeji příjemný den!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *