Co Znamená ‚guides‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚guides‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Vítáme​ vás k průzkumu světa slov češtiny⁤ a angličtiny! V tomto článku se ⁤ponoříme do významu⁢ slova „guides“ ⁤a jeho překladu‌ do ​češtiny. Připravte se na objevování nových ⁣slov a ‍jejich přesných významů. ⁤Pojďme se společně podívat na⁢ to, ​co tento⁤ termín znamená a jak ho správně⁢ používat‍ ve vašich konverzacích.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gfd0c1fd96bb445f6a81daf878770246a931bbcf82040caa126615689791e67010424cf824bbdef756af0cc65a5d36e9e899e1dbf27747a83985fcfd8bc09452b_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „guides“ v ‌anglicko-českém ⁣slovníku?“>

Co​ znamená slovo‌ „guides“ v anglicko-českém slovníku?

V anglicko-českém ‍slovníku se ⁢slovo⁣ „guides“ překládá do‍ češtiny‍ jako‍ „průvodci“. Tento termín se používá ⁤k označení osob, které poskytují vedení nebo​ pomoc​ při orientaci v⁤ určité oblasti, ‌situaci nebo ‌činnosti.

V anglickém jazyce⁢ může slovo „guide“ ⁣mít více významů​ a kontextů, jako například:

 • Průvodce v ‍přírodě ‍nebo turistický ⁤průvodce
 • Návod⁤ nebo manuál ​k ​provedení ⁤určité činnosti
 • Osoba,⁢ která radí ⁤a poskytuje ‍informace

Anglický výraz Český překlad
tour​ guides turistický průvodce
user guides uživatelský ​manuál

Jaký je⁤ význam slova ⁣

Jaký je význam slova „guides“ a jak se překládá do češtiny?

Ve ⁣slovníku ⁤se‌ slovo „guides“ ⁢překládá do češtiny jako „průvodci“. ⁤Tento výraz se často používá k označení osob nebo​ materiálů, které poskytují informace,‌ pokyny ⁣nebo radu k určité činnosti ⁤nebo‍ tématu. Průvodci mohou ​být ⁢ve formě‌ tištěných brožur, online​ tutoriálů či skutečných ​lidí, ​kteří ‌pomáhají⁣ navigovat ⁤v dané situaci.

V anglicko-českém‍ slovníku se⁢ slovo‍ „guides“ může ⁢vyskytovat v různých ​kontextech, jako jsou:

 • Průvodci turistických tras
 • Návody k ⁣použití‍ technologických‌ zařízení
 • Poradce ‌v rámci osobního rozvoje

Anglicky Česky
guides průvodci
guidance radení
guidebook průvodce, průvodní ‌kniha

Rozdíly ⁢mezi‌ různými druhy

Rozdíly⁢ mezi​ různými ‍druhy „guides“ a ⁢jejich užití ‍ve ⁣výrazovém slovníku

V anglicko-českém slovníku se‍ často setkáte ⁤s termínem „guides“, který má několik různých‌ významů ⁢a ⁣překladů do češtiny. ⁣Je důležité rozlišovat mezi jednotlivými druhy ⁣“guides“, abyste⁣ mohli správně porozumět​ textu ⁣nebo kontextu,​ ve‌ kterém se slovo vyskytuje.

Mezi nejčastější významy⁢ slova ‍“guides“ patří:

 • Průvodci – osoby, které‌ vedou skupiny lidí‌ na‍ turistických ‍či vzdělávacích akcích.
 • Návody – textové dokumenty nebo publikace⁤ poskytující informace a instrukce k určitému účelu.
 • Vodiče – speciální nástroje v⁢ programovacím prostředí nebo‌ grafických editorech.

Význam Příklad
Průvodci Naše firma nabízí ​profesionální průvodce pro ⁢turistické výlety.
Návody V knize jsou užitečné návody pro​ začátečníky i pokročilé.
Vodiče Tento vodič⁣ vám pomůže při tvorbě webových stránek.

Jak efektivně využít slovo

Jak efektivně využít slovo „guides“ v ⁤rozmanitých kontextech a situacích

Výraz „guides“ lze použít ⁢v různých kontextech a situacích,‌ ať už‌ se jedná⁢ o fyzické průvodce, ⁢návody k‍ použití, učebnice ⁤nebo osobní⁣ rady. V​ anglicko-českém slovníku se‌ tento výraz překládá ⁤jako‌ „průvodce“ ⁣nebo „doprovázet“,​ což naznačuje jeho ​široké využití a význam. Zde jsou některé příklady, ⁢jak‌ lze slovo „guides“ interpretovat:

 • V průvodcovském kontextu může jít o osobu,⁢ která​ vám poskytuje informace o zajímavých místech a památkách.
 • V ⁤digitální formě může „guides“ znamenat interaktivní návody⁣ k použití nebo instruktážní materiály⁣ pro ​různé⁢ aplikace.
 • V osobním životě může⁣ „guides“ ⁣označovat lidi, kteří vám poskytují podporu a směr ve vašich⁣ rozhodnutích a životních situacích.

Doporučené‌ strategie pro zapracování slova „guides“ do vaší slovní zásoby

Ve vaší ‌slovní zásobě ⁢by⁣ slovo ​“guides“ mohlo ⁢být přeloženo ​do češtiny jako ⁣“průvodci“. Tento termín se používá⁢ k popisu osob​ nebo věcí, které vám poskytují informace, rady‌ nebo směrování. Existuje ⁤mnoho ‌strategií, jak zapracovat ⁢toto slovo ‍do vaší slovní zásoby a používat ho správně.

Níže najdete⁤ doporučené strategie:

 • Překlad‍ a porovnání: Porovnejte⁤ slovo „guides“⁤ s českým ‍překladem⁣ „průvodci“ a snažte se porozumět ⁣významu a kontextu, ve kterém se používá.
 • Používání ve větách: Vytvářejte věty,​ ve ⁣kterých použijete slovo „guides“ správně, abyste‌ se ‌dostali do praxe a nejenom se učili teoreticky.
 • Použití slovníku: Prozkoumejte‍ slovíčka kolem slova „guides“ v ⁢anglicko-českém slovníku a‌ objevte synonyma a různé možnosti použití.

Závěrečné myšlenky

V ‌závěru, definice slova ⁣“guides“ v anglicko-českém slovníku ukazuje na​ důležitost a sílu průvodců v našem životě. Bez ⁤ohledu na to, zda‌ se jedná o fyzického průvodce v neznámém městě ​nebo o vnitřní‍ hlas‍ nás usměrňující k ⁤našim cílům, ⁤průvodci jsou nezbytní pro naše osobní a profesionální ‍růst. Takže nezapomeňte ‍vždy ocenit a naslouchat svým průvodcům,⁢ kteří vám mohou ‌pomoci objevit nové možnosti a dosáhnout vaší plného⁣ potenciálu.‌ Každý z nás ‌potřebuje průvodce ve ⁢svém⁤ životě,⁤ aby‍ nám pomohl najít správnou cestu ‌kupředu.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *