Nosit: Co Znamená ‚carry‘ v Angličtině?

Nosit: Co Znamená ‚carry‘ v Angličtině?

Máte ⁢se někdy zamýšleli nad významem⁣ slova „carry“ ‍v angličtině? Možná​ vás překvapí, kolik různých významů toto slovo může mít. ‌Přečtěte si náš článek ⁣o tom, co všechno může ​slovo „carry“ znamenat a jak ho správně používat. Buďte ‍připraveni‌ na zajímavé ⁣objevy!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g3936c0ccbe2739b7438e62b00ee9186498c1c0e0d25db4faca43f13cc063f0c2ccb3a2cb933dd478ec6653d3803683eca33f57b63ce78869ff55aef92d4a170b_640.png“ ‌alt=“Jak používat sloveso „carry“ v angličtině?“>

Jak používat sloveso⁤ „carry“ v angličtině?

Je důležité pochopit ⁣správné použití slovesa „carry“, protože se jedná o velmi ⁤všestranné sloveso v angličtině. Může být použito v různých situacích a s různými ‌významy. Zde je ‍několik způsobů,‍ jak⁢ používat ‌slovo „carry“‍ správně:

 • Význam ​“nosit“: Slovo „carry“ se často ⁣používá⁣ ve významu ‌“nosit“ nebo ⁢“přenášet“. ⁢Například: „She is ‍carrying a heavy bag.“ (Ona nese těžkou tašku).
 • Význam „přenášet informaci“: ⁣Sloveso⁣ „carry“ lze také použít ⁤ve ⁢významu „přenášet⁤ informaci“ nebo „zprostředkovat“. Například: „This⁢ book carries a powerful message.“ ⁤(Tato kniha nese silnou‌ zprávu).
 • Význam „mít něco u sebe“: Kromě fyzického nesení může slovo „carry“​ také‍ označovat ⁤to, že‌ něco máme nebo držíme u sebe. Například: „He always carries a pen ⁢in his pocket.“ (On vždy‌ nosí pero v ⁢kapse).

Různé​ významy‍ slova

Různé významy​ slova „carry“

Ve ⁤světě ⁣angličtiny ⁢slovo „carry“ může⁣ mít různé významy‌ a‍ použití. Zde je několik způsobů, jak lze toto slovo interpretovat:

 • Fyzicky nést: Tento ⁢význam se ⁢často používá k popisu akce⁤ fyzického ‌přenášení‌ něčeho z⁤ jednoho místa na druhé. Například, „I need help to⁣ carry‌ these heavy boxes⁣ up the ‌stairs.“
 • Mít u sebe: ​ „Carry“ se také používá k vyjádření toho, ​že něco máte nebo nosíte u⁣ sebe. Například, „I​ always carry my wallet in my back pocket.“
 • Vykonávat ​nebo zprostředkovávat: Slovo‍ „carry“ se může také použít k popisu akce vykonávání nebo zprostředkování něčeho. Například, „The ​radio⁤ station will carry live coverage of the⁤ event.“

Výrazy a fráze ⁤spojené se slovem⁣

Výrazy a fráze⁣ spojené se ⁢slovem „carry“

V angličtině se ⁢slovo „carry“ může používat v různých výrazech a‌ frázích, ⁤které mají různé významy a použití.⁤ Zde ‍je několik příkladů výrazů spojených se ⁤slovem „carry“:

 • Carry out: Provést nebo dokončit nějakou úlohu nebo ⁤akci.
 • Carry⁣ on: ‌ Pokračovat v něčem, nebo dělat něco dál.
 • Carry away: Být nadšený nebo pohlcený‌ něčím.

Kromě těchto výrazů lze slovo ⁢“carry“ kombinovat s různými ⁤předložkami ⁣a ‍slovy,‍ což vytváří mnoho dalších frází a výrazů. Je ⁢důležité porozumět kontextu a významu těchto spojení,​ aby se správně používaly⁢ v každodenní řeči.

Přesné​ použití ⁢slova ⁢“carry“ v⁣ různých situacích

Existuje ⁤mnoho různých způsobů, jak ‍použít slovo „carry“ v angličtině. Tento výraz může mít různé významy ⁢a používá ⁤se v mnoha situacích. Níže ⁤uvádím několik běžných​ situací, ve kterých ⁣se slovo​ „carry“⁢ používá a jaký význam má v ‍každém ⁤případě:

 • Fyzické ⁢nesení: Když někdo něco fyzicky nese nebo⁣ přenáší z jednoho ‌místa na‍ druhé, používáme slovo‍ „carry“. ⁢Například: ⁣“She ‌is carrying ‍a heavy ​bag.“
 • Emocionální​ zátěž: Slovo „carry“ se může také použít k popisu emocionální‍ zátěže nebo⁣ tíhy, kterou někdo nese.​ Například: „He is carrying a⁤ lot of guilt ‍for his‍ actions.“
 • Podpora ⁤nebo ⁢schválení: V některých ⁤situacích můžeme použít slovo „carry“ ⁢k ‍vyjádření podpory‌ či schválení⁤ něčeho. Například: „The proposal carried overwhelming support from the ‍committee.“

Tipy⁤ a⁣ triky pro správné použití‌ slovesa

Tipy a triky ‍pro správné použití slovesa „carry“ ve větách

Použití slovesa „carry“ v angličtině⁣ může ‌být občas matoucí, protože⁣ má několik ‍různých významů a ⁢užití. Zde ⁢je několik tipů a triků,​ jak správně používat toto sloveso ve větách:

 • Carry out vs.​ carry‍ on: „Carry out“ znamená dokončit ⁤úkol nebo ‍plán,⁤ zatímco „carry on“ se⁣ používá k vykonávání činností‍ nebo pokračování v⁤ aktivitách.
 • Carry away vs. carry off: Pokud ⁤říkáme „carry away“, ‍máme na mysli‌ emocionální reakci nebo transportování ⁤věci, zatímco „carry off“ znamená úspěšně splnit⁢ něco obtížného.
 • Carry through⁣ vs. carry ⁢over: „Carry through“ znamená ​dokončit něco, na ⁢čem ⁤pracujete, ‌zatímco ⁤“carry over“ se ‌používá ⁤k⁣ přenesení něčeho⁢ z jednoho ⁤místa‌ na ‍druhé.

Nejběžnější chyby při používání slova⁣ „carry“

Při používání ‍slova ‌“carry“ ⁣dojde často k ​chybám a‍ nedorozuměním v anglickém jazyce. Zde je⁣ pár nejběžnějších chyb, které se při používání tohoto slova dělají:

 • Nesprávné použití jako synonymum pro „nosit“⁤ – „carry“ ve ‍skutečnosti může mít ‌více významů, jako je například „přenášet“, „nést“, „mít u sebe“ apod.
 • Chybné použití v kontextu​ cestování – když se mluví⁣ například o‌ „carrying ‌luggage“, ⁢mělo by ‍se správně použít slovo ⁤“carry“ ‍ve spojení s „hold“ nebo „carry around“, nikoliv pouze samo ⁢o sobě.
 • Používání ​v⁤ jednotném⁤ čísle‍ versus ⁣množném ​čísle – ‌“carry“ je důležité správně časovat v kontextu ‌osoby⁢ a ​množství, například „I carry“, „he⁢ carries“, „we carry“ apod.

Jak⁣ si zapamatovat správné⁣ užití slovesa

Jak si zapamatovat správné užití ⁣slovesa „carry“?

Pro​ správné použití slovesa ⁢“carry“ v angličtině je důležité‍ si ‌zapamatovat ⁤jeho různé ⁢významy a kontexty, ⁢ve⁣ kterých ‌se používá. Zde je několik tipů, jak si ⁣tento významný výraz lépe ‍zapamatovat:

 • Praktikujte používání slovesa „carry“ ve ⁣větách​ každý den,⁢ abyste se s​ ním stali pohodlnější.
 • Seznamte⁢ se s různými významy a ‍frázovými slovesy obsahujícími slovo⁣ „carry“, ⁢abyste​ rozšířili svůj ⁣slovní zásob.
 • Vytvořte ‌si vlastní paměťové techniky, ​jako je ⁣například‍ spojování slova ⁤“carry“ s nějakým ‌obrázkem nebo příběhem, abyste ‍si ​ho lépe​ pamatovali.

Závěrečné myšlenky

Ještě jednou, slovo „carry“ ‌může⁣ být skvělým příkladem toho, jak slova‌ mohou mít mnoho významů​ v anglickém jazyce. ⁤Snad vám tento článek pomohl lépe porozumět ⁣význam⁤ tohoto slova⁣ a jeho⁣ různým využitím v ⁣různých kontextech.⁢ Je důležité si uvědomit, že angličtina‌ je bohatý jazyk⁢ plný zajímavých ⁢nuancí ‍a možností. Pokud se​ chcete zdokonalit ve znalosti⁣ anglického jazyka, doporučuji experimentovat s různými slovy⁤ a ​jejich významy,⁣ abyste si rozšířili svůj slovní zásobník. ⁣Ať už⁢ jste začátečník ​nebo ​pokročilý, stále je co se‍ učit⁢ a objevovat​ v ‍tomto fascinujícím jazyce. Takže⁢ vezměte tuhle⁣ znalost s⁤ sebou a pusťte se do dalšího dobrodružství⁤ v angličtině!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *