Misdemeanor: Co Tento Právní Termín Znamená v Angličtině?

Misdemeanor: Co Tento Právní Termín Znamená v Angličtině?

Are you curious about the legal term „misdemeanor“ and what it means in English? In this article, we will explore the definition and implications of this term in the context of English law. Whether you’re a law enthusiast or simply interested in expanding your knowledge, join us as we unravel the complexities of this commonly used legal term. Let’s dive in!

Co je to Misdemeanor?

Ve světě práva je termín „Misdemeanor“ často používán k označení menšího zločinu nebo přestupku. Je to kategorie trestného činu, která se pohybuje mezi přestupky a závažnějšími zločiny. Může jít například o drobné krádeže, poškození majetku nebo drobné útoky.

Misdemeanor se dělí do tří kategorií: Infractions, které jsou obvykle spojeny s pokutou nebo jinými nepříjemnostmi, Class A Misdemeanors, které mohou mít delší vězení a pokuty, a Class B Misdemeanors, které jsou nejmenší kategorií trestných činů, ale mohou mít stále vážné důsledky.

Pro každou kategorii Misdemeanor jsou stanoveny specifické postihy a procesy, které se liší podle země, ve které je trestný čin spáchán. Je důležité se seznámit s právními předpisy dané země, abyste předešli problémům spojeným s Misdemeanor obviněním.

Rozdíl mezi Misdemeanor a Felony

Rozdíl mezi Misdemeanor a Felony

V anglickém právním systému existují dva hlavní typy trestných činů: přestupky (misdemeanor) a závažné zločiny (felony). Rozdíl mezi nimi je zásadní a může mít významné dopady na právní postavení jednotlivce.

Přestupek (Misdemeanor):

 • Je nižší formou trestného činu
 • Může zahrnovat menší přestupky, jako je drobná krádež nebo porušení veřejného pořádku
 • Trest za přestupek může zahrnovat pokutu, veřejně prospěšné práce nebo krátkodobé vězení

Závažný zločin (Felony):

 • Je vážnější formou trestného činu
 • Může se jednat o závažné trestné činy, jako je vražda, ozbrojená loupež nebo obchodování s drogami
 • Trest za závažný zločin může zahrnovat dlouhodobé vězení nebo dokonce trest smrti

Jaké jsou možné tresty za Misdemeanor?

Jaké jsou možné tresty za Misdemeanor?

V případě Misdemeanor (česky přestupek) může být pachatel potrestán různými způsoby. Mezi možné tresty za Misdemeanor patří:

 • Pokuta
 • Podmíněné odsouzení
 • Předběžná dohoda
 • Společensky prospěšné práce

Je důležité si uvědomit, že konkrétní trest za Misdemeanor závisí na mnoha faktorech, včetně závažnosti přestupku, minulé kriminality pachatele a dalších okolností. Pokud jste obviněni z Misdemeanoru, je vhodné se poradit s právníkem, který vám může poskytnout potřebné informace a zastupovat vás před soudem.

Jak se Misdemeanor liší v anglickém a českém právu?

V anglickém a českém právu existují rozdíly v definici a řešení přestupků, z nichž jeden je Misdemeanor. V anglickém právu se Misdemeanor obvykle označuje jako lehčí forma trestného činu, který není považován za vážný zločin. Na druhou stranu, v českém právu se tento termín může více soustředit na menší přestupky nebo porušení veřejného pořádku.

V anglickém právním systému se Misdemeanor může týkat například drobných krádeží, porušení dopravních předpisů nebo urážek na veřejnosti. Naopak v českém právu může být tento termín spojen spíše s nedodržováním obecných pravidel a nařízení.

Jak se bránit obvinění z Misdemeanoru?

Jak se bránit obvinění z Misdemeanoru?

Pokud jste obviněni z Misdemeanoru, je důležité vědět, jak se bránit a chránit svá práva. Existuje několik kroků, které můžete podniknout, aby byla vaše obhajoba účinná:

 • Seznámit se s obviněním a důkazy proti vám.
 • Zajistit si právní zastoupení od zkušeného právníka.
 • Připravit se na slyšení a předložit důkazy ve svůj prospěch.

Je důležité být informovaný o svých právech a bránit se obviněním s pevnými argumenty a důkazy. S profesionálním právním zastoupením a správnou strategií můžete dosáhnout pozitivního výsledku ve vašem případě.

Důležité informace o Misdemeanoru

Důležité informace o Misdemeanoru

V překladu do angličtiny se termín „Misdemeanor“ odkazuje na menší trestný čin než zločin. Jedná se o porušení zákona, které není považováno za tak vážné jako těžký zločin. V anglickém právním systému existují tři hlavní kategorie přestupků: Infractions, Misdemeanors a Felonies.

V rámci trestního práva mohou být přestupky trestány pokutou, podmíněným trestem, odnětím svobody nebo jinými opatřeními. Je důležité si uvědomit, že v různých zemích se může definice „Misdemeanoru“ lišit, a proto je vždy dobré konzultovat místní právní předpisy a právníky pro konkrétní informace.

Závěrečné myšlenky

In conclusion, the term „misdemeanor“ in English refers to a minor criminal offense that is less serious than a felony. Understanding legal terms like this can be crucial when navigating the complexities of the legal system in both Czech and English-speaking countries. By familiarizing yourself with these terms, you can better protect your rights and ensure fair treatment under the law. Whether you are a legal professional, a student, or simply someone interested in the law, expanding your knowledge of legal terminology is a valuable skill. So, next time you come across the term „misdemeanor“ in English, you can rest assured that you know exactly what it means.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *