Immolate: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Immolate: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Are ⁢you curious ⁣about the meaning​ and translation of the word ‌“Immolate“ in the English-Czech dictionary? ⁣Look‌ no ⁤further! ⁣In‌ this article, we will‌ delve‍ into the significance of „Immolate“ and explore its‌ translation in the Czech language.⁤ Get ready‌ to ⁣expand⁢ your linguistic ​knowledge and ‌learn‍ something new!
Immolate: Co znamená tento​ výraz?

Immolate: Co znamená tento výraz?

Výraz ‍“immolate“ je ⁤poněkud neobvyklé slovo v ‍anglickém jazyce, které může ‌být ⁣matoucí ⁤pro mnoho lidí.⁤ Tento výraz má ‌kořeny⁣ v latinském slově⁢ „immolare“, což znamená⁢ „obětovat“. V moderním anglickém ​jazyce⁤ se‍ slovo „immolate“ používá ‍k popisu akce, ⁣kdy někdo záměrně ‌obětuje nebo⁢ zapaluje něco, obvykle spojené ‌s náboženským či rituálním kontextem.

Překlad slova „immolate“ do češtiny není příliš‌ jednoduchý, neboť ‌se český ekvivalent tohoto ⁤slova nedá přesně najít. Nejblíže k významu slova „immolate“ by mohlo být slovo „obětovat“ či „upalovat“. Je důležité si‌ uvědomit význam a kontext, ve kterém​ je slovo používáno, ⁣abychom porozuměli jeho ⁣správné interpretaci.

Jak⁢ správně přeložit‍

Jak správně ‍přeložit „immolate“​ do češtiny?

Pro všestranný význam slova‍ „immolate“ existuje v anglicko-českém slovníku několik ⁣možných‍ překladů. Přeložit ​toto slovo může být náročné, ale díky⁤ správné interpretaci kontextu‌ lze nalézt‌ vhodnou ​českou ekvivalenci.⁤ Zde jsou některé možnosti, jak správně přeložit​ „immolate“‍ do češtiny:

Význam slova „immolate“:

 • Zabití obětních zvířat: Čin obětování na oltáři.
 • Zničení ohněm: Spálení nebo⁢ zničení prostřednictvím ohně.
 • Obětování pro ‌záchranný účel: Utvoření oběti pro vynesení božského výroku.

Podrobný význam slova

Podrobný‌ význam slova⁢ „immolate“ v anglicko-českém slovníku

Pod slovem „immolate“ se ve slovníku často rozumí oběť⁤ nebo oběť na oltáři. Toto slovo často‍ odkazuje na​ akt⁢ sebeobětování nebo sebeupálení. V⁤ anglicko-českém slovníku se slovo „immolate“‌ překládá jako „obětovat“ nebo „upálit“. ⁢Je⁣ důležité si uvědomit, že ⁤tento termín má často ​náboženský nebo rituální kontext, a může být používán pro popis násilné smrti k uctění bohů nebo spirituálních⁣ principů.

V ‌kontextu moderního anglického jazyka‍ se slovo „immolate“ ⁣může ⁢také ⁣používat metaforicky⁢ k popisu ztráty, zmaru nebo sebeobětování v pomyslném ohni. Jeho⁤ původ se datuje až do latinského slova „immolatus“, ‍což znamená „zabitý v rámci obětiny“.⁤ Ve středověku byly rituální oběti běžné​ a tento⁤ termín⁢ byl ‍hojně ‍používán v náboženských textech ⁢a praxi.

​V ⁢anglicko-českém slovníku můžete najít další podrobnosti o ⁣významu⁤ a užití⁣ slova „immolate“ ⁢v různých kontextech a možná si rozšířit své slovní ⁤zásoby‍ o zajímavé ‌a méně‌ známé výrazy.

Tipy pro správné‌ použití⁣ slova​

Tipy pro správné použití slova „immolate“ v českém⁤ jazyce

V českém⁤ jazyce se slovo „immolate“‍ překládá jako „obětovat“ nebo „upálit“.​ Toto slovo má hlubší význam, který je důležitý porozumět, pokud chcete ⁢ho správně používat.

:

 • Zkuste ⁣se zaměřit na kontext, ve⁤ kterém je slovo použito. Může se jednat o vážnou oběť či rituál, který v sobě nese určitý význam.
 • Nezapomeňte‌ na správnou výslovnost slova ‌“immolate“, ⁤abyste se vyvarovali nedorozumění.
 • Pro ⁣lepší⁢ pochopení⁢ významu⁤ slova‌ se ‌zaměřte také ⁣na ⁤použití ve větách a textech, abyste získali jasnou představu ‍o jeho správném použití.

Možné nuance a synonyma ⁤výrazu

Možné nuance a synonyma výrazu „immolate“

jsou důležité ⁣pro⁢ porozumění⁢ jeho ​významu a správnému ​použití v‌ anglicko-českém slovníku.‌ Výraz „immolate“ může mít následující nuance:

 • Oběť ‌ – slovo „immolate“ často ⁣označuje akt obětování něčeho, obvykle ve formě oběť na​ oltáři.
 • Zničení – ‌v některých ⁤kontextech může „immolate“ znamenat úplné zničení ​nebo​ spálit.

Existují také synonyma pro výraz „immolate“‌ v angličtině, která ‍mohou být užitečná​ při vyjadřování​ podobného významu. ⁤Mezi možná synonyma ‌patří:

 • Sacrifice -⁣ oběť,‌ zdevotování
 • Incinerate – spálit, zničit ohněm

Jak se vyhnout chybám při⁣ použití slova

Jak​ se vyhnout chybám při⁢ použití slova „immolate“​ ve větě?

Chybou při použití slova „immolate“ ve větě může být⁣ nesprávný​ význam nebo špatný kontext. Abyste ⁣se⁤ vyhnuli těmto chybám, je důležité správně porozumět významu ⁢tohoto ⁣slova⁣ a jeho možnému⁢ překladu do češtiny.

Význam slova „immolate“ v ⁣angličtině je:

 • Obětovat
 • Upálit
 • Zničit⁢ ohněm ‌(např. rituální‍ oběť)

Při použití tohoto slova ‌ve větě je důležité mít⁢ na paměti ⁤jeho význam‌ a zvolit správný kontext, aby nedošlo k⁢ nedorozumění. Například:​ „Immolate byliny v kadidelnici při rituálním obřadu.“

Závěrem

V článku jsme podrobně prozkoumali význam a ⁣překlad​ slova „immolate“​ v anglicko-českém ‌slovníku. Jak jsme viděli, tento termín není jen prostým překladem​ slova „obětovat“, ale⁢ nese s sebou hlubší ‍symboliku a historické pozadí. Doufáme,​ že tato analýza⁣ vám​ poskytla nový pohled⁤ na význam slov a⁣ překladů a inspiruje ⁤vás⁣ k hlubšímu⁤ zkoumání jazyka a⁣ jeho nuancí. Ať už⁤ se rozhodnete nad tím dále přemýšlet nebo se pustit do praktické aplikace těchto poznatků, doufáme, že vám ​tento článek‌ poskytl ⁤hodnotné informace a pohnul ‌vaším myšlením.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *