House: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Kontextu!

House: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Kontextu!

Do you ever‌ find yourself struggling to accurately ⁢translate ‍the word „house“ in Czech⁣ to English ⁣or vice versa? Look no further! In this article, we ⁣will explore the‍ translation and significance ⁢of‍ the ⁤word „house“ in both⁤ English and Czech contexts. ‌By ‌the​ end of⁣ it, you will have a deeper understanding of the nuances and ⁢cultural ‌implications⁢ behind this‌ seemingly simple word.‌ Let’s dive ​in!
<img ​class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/gdfacf1936cbf1c9e9c74bec9afc70596e15b580884ac40e6c19b8500295a1d4832fc0f9bcafae505986a1a42f79bb468_640.jpg“ alt=“Překlad pojmu ⁢“House“‍ do‌ češtiny:‍ význam a interpretace“>

Překlad pojmu „House“ do češtiny: význam a interpretace

Překlad a Význam v Anglicko-Českém Kontextu!

Pojem‌ „House“ se v češtině překládá jako „Dům“. Tento termín může‍ mít několik významů a⁣ interpretací v anglicko-českém kontextu,⁢ nejen ve spojitosti s ‌fyzickým⁤ domem, ale i v různých⁤ metaforických a kulturních rovinách.

V ⁢rámci anglického jazyka může „House“ ⁢označovat:

 • Typ ‌bydlení
 • Divadelní nebo hudební‌ instituci
 • Strukturu karet ve hře

V českém⁤ jazyce se tedy při překladu slova ‌“House“ do češtiny klade důraz ‌na kontext, ve kterém je⁤ termín ⁢použit, a na‌ jeho konkrétní ​význam v dané situaci.

Rozdíly mezi anglickým a českým⁤ významem slova

Rozdíly⁢ mezi anglickým a českým významem slova „House“

Ve‌ světě ⁢jazyků existuje⁤ mnoho‍ příkladů slov, která ‌mají podobný význam, ale⁤ někdy mohou mít jemné rozdíly ve⁤ své interpretaci.​ Jedním z těchto ⁣slov‌ je „house“ v anglickém jazyce a ⁢jeho český překlad „dům“.

V anglickém jazyce může slovo „house“ zahrnovat celý‌ řadu různých významů, ⁣jako například:

 • Místo bydlení
 • Stavba, ⁣která slouží k ‍obytným účelům
 • Část vlády,‍ která se‍ zabývá legislativou

Na druhou stranu ve českém⁣ jazyce má slovo „dům“ obvykle jednodušší⁤ význam a odkazuje převážně na konkrétní obytný prostor pro lidi. I ⁤když se ‌mohou ⁣oba významy překrývat, je důležité si ⁤být vědom těchto jemných rozdílů, ‍aby nebylo docházeno k nedorozumění ve vzájemném dorozumívání.

Význam slova ⁢

Význam ⁢slova „House“ v anglicko-českém kontextu

V​ anglickém ‌jazyce má slovo ​“house“ v anglicko-českém⁤ kontextu několik významů, které se mohou lišit podle kontextu:

 • Domov: Slovo „house“ může znamenat domov nebo bydlení, ‌kde⁢ žije jednotlivá či více osob. Například: „I live in⁣ a small house‍ by the‌ beach.“ (Bydlím v‌ malém ‍domě u ‌pláže.)
 • Budova: „House“ může také⁢ označovat⁣ budovu, typicky v kontextu parlamentního⁤ či vládního zasedání. Například: „The House of Commons“ (Sněmovna) ‌nebo „The White House“⁣ (Bílý ‌dům).
 • Kolektivní označení: „House“ může být ⁢také použito jako kolektivní označení pro určitou skupinu lidí nebo entit. ​Například: „The ⁣House of Windsor“ (Rod Windsorů) či „House Music“ (hudební žánr).

Jak správně překládat slovo „House“ do češtiny

V‍ anglickém⁢ jazyce slovo ⁢“house“ znamená obvykle „dům“⁤ nebo „místo bydlení“.⁢ Při překládání⁤ tohoto slova do ⁤češtiny‍ je důležité zachovat jeho správný význam ‍a kontext. Existuje několik možností, jak správně přeložit slovo „house“ do ⁣češtiny, v závislosti na konkrétním kontextu,⁢ ve kterém je použito.

 • Možné překlady ⁢slova „house“ do češtiny:

  • „Dům“
  • „Rodinný⁢ dům“
  • „Sídlo“
  • „Obydlí“

Pokud se jedná o konkrétní⁣ typ ⁣domu, můžeme​ použít specializované termíny, jako⁢ například:

Anglický Termín Český ⁣Překlad
Family House Rodinný Dům
Beach House Plážový Dům
Town⁣ House Městský Dům

V některých případech může slovo „house“ znamenat i „firma“ nebo „společnost“, například v případě „filmový house“ jako filmová produkční ‍společnost. Je tedy důležité brát v potaz‍ celý kontext ⁢věty nebo⁤ odstavce při překladu‍ slova „house“ z⁣ angličtiny ‌do češtiny, aby ⁣byl zachován správný význam a výstižnost výroku.

Tipy pro správný ⁢překlad slova

Tipy pro správný překlad slova „House“ do češtiny

Pro správný překlad slova „House“ do češtiny je důležité⁤ mít ‌na ⁣paměti​ kontext, ve kterém ⁤se slovo⁤ vyskytuje. Zde ⁤je pár tipů, jak správně přeložit ⁣toto⁤ slovo:

 • Dům: Pokud „House“ označuje budovu, ve které⁢ lidé žijí, správný překlad do češtiny je „dům“.
 • Parlament: V politickém kontextu může „House“ ‍odkazovat na parlament. V takovém případě je ​správným překladem‍ do češtiny slovo „parlament“.

Anglický⁣ Výraz Český Překlad
House (dům) Dům
House (parlament) Parlament

Klíčové Poznatky

V článku jsme⁣ probírali důležitost ‍a složitost překladu pojmu „house“ do‍ českého kontextu. Jak jsme viděli,⁢ tento⁣ jednoduchý anglický termín ‍může vyvolat různé významy ⁢a asociace v různých jazycích. Překládání není jenom o doslovném převodu slov, ale o zachycení ⁤významu ⁣a ⁢nálad, které se ⁤skrývají⁤ za nimi. Je třeba být obeznámen s kulturou‍ a jazykem, do kterého se překládá, aby byl výsledek​ co nejpřesnější. Tak pokud ‍se v budoucnu setkáte ⁣s ‍problémem překladu, ‌nezapomeňte zohlednit‌ všechny​ nuance ⁣a kontext, kterými ‍se může slovo „house“ ve vašem textu⁢ nesl.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *