Bogie: Jak Anglický Podvozek Zní v Češtině?

Bogie: Jak Anglický Podvozek Zní v Češtině?

Víte, jaký je rozdíl ⁢mezi anglickým a ​českým podvozkem vozidla Bogie? Jaký vliv má tento rozdíl na jízdní vlastnosti⁤ automobilu?⁢ Pokud vás zajímá odpověď na⁣ tyto otázky a chcete zjistit ​více⁢ o tématu⁤ „Bogie: Jak​ Anglický Podvozek Zní‌ v​ Češtině?“, ‍pak ⁤jste ⁤na správném místě. Přečtěte si‌ náš ‌článek ‍a⁣ odhalte tajemství ​tohoto zajímavého technického detailu.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g93de09f1b08189358e5fd7afaa772b9dce96f9e4196798e1ac21a05546d7ddca58206749e7b30971d1dd64a713178e9d_640.jpg“ ⁢alt=“Jak přeložit slovo „bogie“ do češtiny?“>

Jak přeložit‌ slovo „bogie“ do češtiny?

V anglicky mluvících zemích je termín „bogie“ běžně používaný pro označení podvozku⁢ kolejového vozidla, který obvykle zahrnuje⁢ několik náprav spojených s rámem nebo​ podvozkovou konstrukcí.‌ Pokud se pokoušíte přeložit tento výraz do češtiny,‌ máte⁣ několik možností, ⁤jak to ​udělat tak, ​aby znělo‌ přirozeně a ‍srozumitelně.

Jednou z možností‍ je použití termínu „podvozek“, což⁤ je obecně uznávaný český ekvivalent pro tento výraz. Další ⁣možností může být⁢ použití slova „podvozový rám“ nebo „podvozková konstrukce“, abyste ‌lépe vystihli specifický význam termínu „bogie“.

V závislosti na kontextu použití slova „bogie“ můžete zvolit nejobecnější překlad „podvozek“ nebo se detailně zaměřit​ na specifické slovní spojení, které by ⁢lépe⁢ vyjádřilo konkrétní význam tohoto anglického termínu v⁢ českém jazyce.

Možnosti překladu pro anglický termín „bogie“

Existuje několik možností, jak přeložit anglický termín‌ „bogie“ do​ češtiny. Jedním z ⁢možných ekvivalentů může být české slovo „podvozek“. Toto slovo se často⁤ používá k označení části vozidla, která nese jeho váhu a ‍umožňuje pohyb.

Další možností, jak přeložit termín „bogie“ může být české slovo ​ „náprava“. Tento termín se používá v‍ rozmanitých kontextech spojených s⁣ pohyblivými⁤ stroji a dopravními prostředky, kde⁢ se jedná ‍o‍ část,⁤ která umožňuje pohyb po kolejích nebo silnici.

Jaký význam ‌má‌ slovo​

Jaký význam má‌ slovo „bogie“ v kontextu ⁢železniční dopravy?

V kontextu železniční dopravy má slovo „bogie“ zásadní význam.‍ Jedná se o ⁢část podvozku kolejového vozidla, která ⁢nese‌ nápravy​ a umožňuje plynulý⁢ pohyb po kolejích. Ve spojení ⁤s vagóny a lokomotivami‌ je bogie​ klíčovým prvkem pro stabilitu a bezpečnost vlakové dopravy.

Pojem „bogie“ je anglického‍ původu, ale v češtině se používá stejně⁤ jako v jiných jazycích pro⁣ označení této důležité části železničního vozidla. Bogie je obvykle složen z několika dílů, včetně náprav, ložisek a pružin, které zajistí plynulý průběh jízdy a minimalizují ⁣otřesy a vibrace během pohybu ‍vlaku.

V přehledné tabulce⁣ zde je struktura jednoduchého ​bogie:

Díl Funkce
Náprava Podpůrný prvek pro kola
Ložisko Zajišťuje plynulý pohyb
Pružina Snížení vibrací a ⁢otřesů

Jak najít‌ správný ekvivalent anglického​ pojmu

Jak najít správný ekvivalent anglického ‌pojmu „bogie“ pro ​český‍ jazyk?

Překlad anglického pojmu‌ „bogie“ do⁤ češtiny může být někdy matoucí, protože tento termín nemá⁣ přesný ekvivalent v češtině. Nicméně existuje několik možností, jak popsat ​tento podvozek v češtině s ​co největší přesností:

  • Podvozek ‍s⁣ nápravami ‌- Tento termín popisuje podvozek vozidla, který ‍obsahuje několik náprav, obvykle ⁣spojených pružným zavěšením. ‍Tato definice může být‌ užitečná pro popis funkce ⁢“bogie“.
  • Nápravový podvozek -‌ Tato formulace může‍ být vhodným ekvivalentem pro „bogie“ v češtině, protože zahrnuje konstrukci spojenou ​s nápravami⁣ vozidla.

Je důležité zohlednit kontext, ve kterém se slovo „bogie“ vyskytuje, a zvolit tak ​nejvhodnější překlad pro danou situaci. Snažte se přesně⁢ popsat funkci a​ konstrukci podvozku, abyste⁢ vybrali správný ekvivalent pro český​ jazyk.

Jak ⁣se používá termín

Jak se používá termín „bogie“ v různých jazycích a jaký je jeho význam?

V různých ‌jazycích se termín „bogie“ používá k označení podvozku‍ nebo nápravy‌ u železničních vagonů a kolejových vozidel. Jaký je význam ⁢tohoto ⁣slova ⁢v češtině? Termín „bogie“ se v češtině obvykle překládá ‌jako „podvozek“ nebo „podvozkové ⁣rámy“.

V‌ angličtině se slovo „bogie“ může vztahovat ‌na skupinu kol ‌spojených pevným rámem, což‌ umožňuje pohyb vozidla po kolejích. ⁢V‌ češtině se tedy tento termín používá k‍ označení podobného konceptu – skupiny‍ kol spojených na rámu, ⁤který ⁣umožňuje‌ pohyb ​vozidla.

Proč je důležité znát správnou českou ‌termín pro anglické

Proč je důležité znát ‌správnou‍ českou⁤ termín pro anglické „bogie“?

Věděli ⁤jste, že správný⁣ český‍ termín pro ⁢anglické „bogie“ je „podvozek“? Znát správný‌ překlad technických termínů‍ je klíčové ‍pro ⁢komunikaci a ⁤porozumění v​ různých odvětvích,‌ včetně strojírenství ​a železniční dopravy. Český⁤ jazyk je bohatý na specifické ‌termíny, které mají své vlastní významy a kontexty,⁣ a znalost ​těchto‍ termínů může pomoci vyhnout se nedorozuměním a odborným chybám.

Když hovoříme o „bogie“ ve strojírenství, obvykle máme‌ na‍ mysli podvozek nebo‍ nalézací a nápravový mechanismus vozidla. Tento termín se‍ často používá v různých dopravních prostředcích, jako‌ jsou ‍vlaky, tramvaje, nebo dokonce ⁢náklaďáky. Je důležité znát správný český ekvivalent pro „bogie“, abychom mohli efektivně komunikovat s kolegy a partnery ⁤v ​různých projektech a odvětvích.

Jak si poradit s překladem anglického výrazu

Jak si poradit s překladem anglického výrazu „bogie“ ​do češtiny?

Označení‍ „bogie“ v ​angličtině ‍se běžně používá pro označení podvozku u‌ železničních vozidel, jako je například vlak. Překlad tohoto ⁤termínu do češtiny může být trochu matoucí, ⁤ale existuje několik možností, jak se s tímto úkolem vypořádat.

Možnosti⁤ překladu „bogie“ do češtiny:

  • Použití přímého překladu: ​Možností je přeložit termín ​“bogie“ přímo jako „podvozek“.
  • Popisný překlad: Alternativou je použít‌ popisný ⁢překlad jako „kolejové podvozí“ či⁣ „náprava vozidla“.
  • Překlad podle kontextu: Překlad „bogie“ do češtiny může záviset ‌na‍ konkrétním kontextu,‍ ve ⁢kterém se termín vyskytuje.

Závěrem

V tomto článku jsme se ​podrobně zabývali anglickým podvozkem „Bogie“ a jeho ​českým překladem. Jak jsme zjistili, tento⁤ podvozek hraje klíčovou roli v železniční dopravě a je důležitým prvkem moderní infrastruktury. Doufáme, že jsme vám poskytli užitečné informace a ‌podnítíme ⁤vás k dalšímu ⁣zkoumání⁤ této fascinující problematiky.‍ Ať už jste železniční nadšenec nebo jen občasný‍ cestující, je důležité si uvědomit, jak důležitý je tento ​technický prvek pro plynulý chod železniční sítě. Buďte otevření novým‍ informacím a nezapomeňte, že každý detail je důležitý.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *