Holiday: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Holiday: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Holidays are a universal part of human experience, bringing joy, relaxation, and cultural significance to our lives. As we explore the meaning and translation of „holiday“ in the English-Czech dictionary, we uncover the rich tapestry of traditions and customs that shape our celebrations. Join us on a linguistic journey to discover the importance of holidays in both languages, and how these special days connect us across borders and languages.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g6ab72d22398445d99671772c7d8b7eadd829d59a185bfa4bf11cb0a84ad79855062273962b95c9695bb6c09b11979e69_640.jpg“ alt=“Význam slova „Holiday“ v českém jazyce“>

Význam slova „Holiday“ v českém jazyce

Výraz „Holiday“ může být přeložen do češtiny jako „dovolená“ nebo „svátek“. Tento anglický termín se používá k označení období volna, odpočinku nebo oslav. V českém kontextu se většinou používá pro popis dovolené nebo volna od práce.

V anglicko-českém slovníku se „Holiday“ překládá jako „dovolená“ nebo „svátek“. Tento výraz může být také použit pro označení konkrétních dnů, jako jsou národní svátky nebo speciální oslavy. V obou jazycích má význam spojený s odpočinkem, oslavami nebo relaxací.

Anglicky Česky
Holiday Dovolená
Holiday season Sváteční období

Rozdíly mezi anglickým a českým významem slova

Rozdíly mezi anglickým a českým významem slova „Holiday“

Anglické slovo „holiday“ může být v češtině přeloženo různými způsoby a často záleží na kontextu, ve kterém je použito. Zde jsou některé hlavní rozdíly mezi anglickým a českým významem tohoto slova:

 • V angličtině může „holiday“ znamenat dovolenou nebo volný den, zatímco v češtině se používá spíše výraz „dovolená“ nebo „svátek“.
 • V angličtině se „holiday“ může vztahovat k jakékoli formě volna nebo oslavě, zatímco v češtině se většinou používá k označení dovolené nebo svátku.
 • Ve spisovné češtině se může „holiday“ často přeložit jako „prázdniny“ nebo „dovolená“, zatímco v hovorové češtině může být použit anglický výraz „holiday“.

Překlad možných významů

Překlad možných významů „Holiday“ do češtiny

Výraz „Holiday“ má několik možných významů v anglickém jazyce, které lze přeložit do češtiny různými způsoby. Zde je několik možných významů slova „Holiday“ a jejich překladů do češtiny:

 • Prázdniny – význam spojený s volným časem a odpočinkem od práce nebo školy.
 • Svátek – význam spojený s konkrétním dnem nebo událostí, kterou se slaví.
 • Dovolená – význam spojený s cestováním a relaxací mimo domovské prostředí.

Význam Překlad do češtiny
Prázdniny Holidays
Svátek Public holiday
Dovolená Vacation

Jak správně používat výraz

Jak správně používat výraz „Holiday“ v anglicko-českém slovníku

Výraz „Holiday“ je jeden z těch slov, které se často používají v anglickém jazyce, ale může být matoucí najít správný překlad do češtiny. V anglicko-českém slovníku se „Holiday“ nejčastěji překládá jako „dovolená“ nebo „svátek“. Je důležité rozlišit mezi těmito významy, aby bylo jasné, o jaký druh volna se jedná.

Ve spojení s dovolenou se Holiday může vztahovat k obědu nebo večeři, která je slavnostního charakteru. Naproti tomu ve významu svátku se jedná o oficiální den, který je vyhrazený k oslavě určité události nebo příležitosti. Tento výraz je tedy velmi univerzální a lze jej použít v různých kontextech.

Anglicky Česky
Holiday Dovolená
Holiday Svátek

Nejběžnější chyby při překladu slova

Nejběžnější chyby při překladu slova „Holiday“ do češtiny

Význam slova „Holiday“ v angličtině:

Ve slovníku převážně znamená dovolenou, volno, prázdniny nebo svátek. Je důležité si uvědomit, že překlad slova „Holiday“ do češtiny může být zavádějící a může dojít k nedorozumění, pokud se nepoužije správný termín.

Nejběžnější chyby při překladu:

 • 1. Překlad slova „Holiday“ jako „dovolená“, i když se v kontextu může jednat spíše o volno nebo svátek.
 • 2. Zaměňování termínů „Holiday“ a „vacation“, přičemž „Holiday“ se spíše používá v britské angličtině.
 • 3. Omezení slova „Holiday“ pouze na dovolenou, a nikoliv na volno nebo svátek, což může vést ke špatné interpretaci textu.

Tipy na efektivní použití slova

Tipy na efektivní použití slova „Holiday“ v anglickém i českém kontextu

Holiday je slovo, které má v anglickém i českém jazyce vzácný význam a překlad. V anglickém kontextu se „Holiday“ běžně používá jako termín pro dovolenou nebo svátek. V českém jazyce se tento výraz často překládá jako „svátek“ nebo „dovolená“, avšak může mít i jiné významy v závislosti na kontextu.

Tipy pro efektivní použití slova „Holiday“ v anglickém i českém kontextu:

 • V anglickém jazyce se „Holiday“ někdy používá jako synonymum pro „dovolenou“, zatímco v českém jazyce se spíše překládá jako „svátek“ nebo „volno“.
 • Pamatujte na správný gramatický tvar slova „Holiday“ v závislosti na kontextu věty.
 • Pokud si nejste jisti významem slova „Holiday“ v daném kontextu, zkuste použít slovník nebo se poraďte s rodilým mluvčím.

Závěrečné poznámky

In conclusion, the holiday has deep cultural and personal significance for people all around the world, including Czechs. The translation of the word „holiday“ as „svátek“ captures the essence of celebration, rest, and tradition that are essential parts of our lives. As we navigate through the complexities of language and culture, let us remember the importance of holidays in fostering connections, preserving heritage, and finding moments of joy and respite in our busy lives. Let us continue to honor and celebrate holidays in all their forms, and may they always serve as a reminder of the beauty and richness of human experience.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *