Great: Co to znamená a jak se používá?

Great: Co to znamená a jak se používá?

Curious about the meaning and usage of the popular Czech word „Great“? Look no further! In this article, we will explore the definition and various ways to use this versatile term in everyday conversation. Stay tuned to uncover the secrets behind this commonly used word and enhance your Czech language skills!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g4addb8095f15b63fbb23abf04cf7385d1797f0f8d3beb2fc040254dab36e9fe9c535b744d4faff4071cef52f1bf6522563b31f2fef3a99feef9b9d369f7bcbce_640.jpg“ alt=“Co je to slovo „great“ a jakým způsobem se používá v angličtině?“>

Co je to slovo „great“ a jakým způsobem se používá v angličtině?

Ve slovníku se slovo „great“ používá k vyjádření něčeho velkého, významného nebo vynikajícího. V angličtině se slovo vyskytuje v různých kontextech a může mít různé významy. Zde je několik způsobů, jak se slovo „great“ používá v angličtině:

 • Jako přídavné jméno: Great znamená významný, výborný, ohromný nebo nádherný. Například: „She did a great job on her project“ (Udělala skvělou práci na svém projektu).
 • Jako intenzifikátor: Great se používá k posílení významu slov, jako jsou „greatly appreciate“ (velmi si cenit) nebo „greatly improved“ (velmi zlepšen).
 • V idiomatikých výrazech: Great se vyskytuje v mnoha idiomatikých výrazech, například „the great outdoors“ (příroda) nebo „great minds think alike“ (velké duše se shodnou).

Význam slova

Význam slova „great“ ve spojení s charakteristikou osob a věcí

Ve spojení s charakteristikou osob a věcí má slovo „great“ široké a pozitivní významy. Používá se k vyjádření vysoké úrovně kvality, významu, síly nebo důležitosti. Když někoho nebo něco označíte jako „great“, znamená to, že je mimořádný, vynikající a hodnotný.

Slovo „great“ se často používá k popisu vlastností, schopností nebo úspěchů osob. Může se také týkat velkých, významných událostí či věcí. Je to silné slovo, které vyjadřuje obdiv a respekt. Když ho používáme, chceme zdůraznit výjimečnost dané osoby nebo věci.

 • Vlastnosti spojené se slovem „great“:
  • Výjimečnost
  • Vynikající schopnosti
  • Velký úspěch
  • Důležitost

Jak lze slovo

Jak lze slovo „great“ používat ke splývání ve výrocích a konverzacích

V anglickém jazyce se slovo „great“ používá v mnoha různých kontextech a má širokou škálu významů. Zde je několik způsobů, jak lze toto slovo použít ve výrocích a konverzacích:

 • Pozitivní hodnocení: Slovo „great“ se často používá k vyjádření nadšení, schválení nebo obdivu k něčemu. Například: „That was a great movie!“
 • Velikost nebo důležitost: „Great“ může také znamenat něco velkého, důležitého nebo významného. Například: „She has a great responsibility.“
 • Velmi dobrý: „Great“ se také používá k označení něčeho vynikajícího, velmi dobrého nebo dokonalého. Například: „This cake tastes great!“

Důležité tipy pro efektivní používání slova

Důležité tipy pro efektivní používání slova „great“ v každodenním životě

Pojem „great“ je jedním z nejoblíbenějších slov v anglickém jazyce a používá se velmi často v každodenním životě. Tato jednoduchá slova může mít různé významy a použití, a je důležité vědět, jak ho efektivně využít. Zde jsou některé důležité tipy pro používání slova „great“ ve vaší komunikaci:

 • Používejte slovo „great“ s mírou a za účelem zdůraznění.
 • Vyhněte se nadužívání slova „great“, aby si zachovalo svou sílu a význam.
 • Vyhýbejte se používání slova „great“ příliš často, abyste neztratili svůj význam a nepůsobili příliš formálně.

Slovo Význam
Great Skvělý, vynikající
Greatness Velikost, nádhernost
Greatful Vděčný, milý

Stačí dodržovat tyto jednoduché tipy a budete schopni efektivně využívat slovo „great“ ve vaší každodenní komunikaci a zanecháte tak silný a pozitivní dojem.

Závěrečné poznámky

In conclusion, „Great“ is a versatile word that can convey various degrees of enthusiasm, appreciation, and agreement in Czech language. Its usage can greatly enhance your communication skills and help you express yourself more effectively in both casual and formal settings. By incorporating this word into your vocabulary, you can easily convey positive emotions and make your conversations more engaging and impactful. So go ahead and start using „Great“ in your everyday interactions to add a touch of positivity and excitement to your conversations. Remember, sometimes a simple word can make a great difference.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *