Gorgeous: Jak Správně Přeložit Toto Slovo? Anglicko-Český Slovník

Gorgeous: Jak Správně Přeložit Toto Slovo? Anglicko-Český Slovník

Are you tired of struggling to find the perfect translation​ for‍ the word ‍“gorgeous“? Look no‍ further! In this article, we will explore⁣ how to accurately​ translate this enchanting term using an‍ English-Czech dictionary.‍ Join ⁣us as ⁣we unravel the mysteries‌ of⁢ language and discover the true beauty of words.​ Let’s​ dive in!
<img ⁢class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/ge8d3b034d48dd2a8b571a8a6622ee0017d8dc5138da8c7a59b25d782205a0bdc29317b330080a1697ce31ae69abdcec82c20108ee339869b2e48440aa6e02650_640.jpg“ alt=“Jak ‍najít správný překlad pro slovo „gorgeous“ v‌ anglicko-českém⁣ slovníku?“>

Jak najít správný překlad pro slovo ​“gorgeous“ v anglicko-českém slovníku?

Pro hledání správného​ překladu slova „gorgeous“ v anglicko-českém slovníku je důležité znát ⁤přesné‍ významy a kontext,⁤ ve kterém je slovo použito. Zde jsou některé⁤ možné překlady pro⁣ toto⁤ slovo:

 • Nádherný – používá se pro⁢ popis krásy a⁤ elegance
 • Půvabný – vyjadřuje kouzlo a přitažlivost
 • Úžasný – označuje ohromující krásu ⁢a⁣ dojemnost

Pokud nenajdete v anglicko-českém slovníku ‌přesný překlad, zkuste použít tyto synonyma nebo se poraďte s rodilým mluvčím,‌ abyste našli ‌nejvhodnější výraz.

Rozdíly mezi různými překlady slova

Rozdíly mezi‌ různými překlady slova ‍“gorgeous“ do češtiny

V anglickém ‍jazyce​ existuje mnoho slov, která lze ⁣přeložit do češtiny ⁤jako „nádherný“ nebo „úžasný“, a⁤ jedním z takových⁢ slov je „gorgeous“. Přestože se může zdát,‌ že všechny ⁤tyto ‍překlady jsou ekvivalentní, existují‌ mezi nimi určité rozdíly, které​ je důležité brát v ‍úvahu. Zde‍ je několik různých překladů slova ⁤“gorgeous“ do češtiny:

 • Krásný: ⁢Tento překlad ⁢se často používá pro popis vzhledu ⁤nebo estetické hodnoty něčeho nebo někoho. ⁢Může se‌ jednat o krásný obrázek, květina nebo⁣ dokonce ⁣o člověka.
 • Nádherný: Tento výraz označuje něco, co je mimořádně krásné, okouzlující a atraktivní. Může být použit nejen pro ⁢popis vzhledu,⁣ ale i pro popis ⁢situací nebo událostí.
 • Půvabný: Tento ⁤termín se často ‌používá pro popis něčeho, co má specifický⁣ „půvab“ nebo‌ přitažlivost, která zaujme ostatní. Může se jednat o⁣ osobu‌ s ​přitažlivým chováním nebo ⁤o krásné‌ místo.

Tipy pro správné použití slova

Tipy pro ‍správné použití ‌slova „gorgeous“ v českých větách

Chcete používat‍ slovo „gorgeous“ správně v českých větách? Je důležité znát​ správný překlad a kontext, ve kterém se​ slovo používá. ⁤Zde ⁣je pár tipů, jak⁤ používat ⁤toto slovo správně:

 • Překládejte „gorgeous“ jako „nádherný“ nebo ‌“úžasný“ ⁣v závislosti na kontextu.
 • Nezapomeňte, že ​slovo ‍“gorgeous“ se používá převážně​ k popisu vzhledu nebo estetiky.
 • Vyhýbejte se překladu „gorgeous“‍ jako „skvělý“ nebo „úžasný“ ve všech situacích, může to být ​nevhodné.

Jak se vyvarovat‍ chyb při⁤ překládání slova

Jak se⁢ vyvarovat chyb při překládání slova „gorgeous“ do češtiny?

Při překládání slova „gorgeous“⁣ do češtiny je důležité dbát⁢ na správnou interpretaci jeho ‌významu, ‌aby nedošlo k chybám. Zde je několik tipů,⁤ jak se vyvarovat překladových chyb:

 • Porovnejte kontext: Při překládání slova „gorgeous“ si‍ vždy‌ rozmyslete ‍celý kontext věty ‌nebo odstavce, abyste správně zachytili jeho význam.
 • Vyhýbejte se doslovným překladům: Nepřekládejte slovo „gorgeous“‍ doslovně, ale zkuste najít český ekvivalent, který co nejlépe vystihuje jeho krásu a půvab.
 • Konzultujte slovník: Pokud nejste jisti ‌správným překladem, konzultujte anglicko-český slovník ⁢nebo ​se poraďte s někým, kdo má zkušenosti ⁤s překládáním.

Nejběžnější ⁣chyby při překládání slova

Nejběžnější chyby při překládání slova „gorgeous“​ a jak se jim vyhnout

V překladu ⁤anglických slov do⁣ češtiny se mohou často objevit chyby, zejména při slově „gorgeous“. ‍Toto slovo má mnoho významů a nesprávný​ překlad ​může způsobit zmatení‍ čtenářů. ‌Zde je několik nejběžnějších chyb při ⁣překládání slova‍ „gorgeous“ a ⁢jak se ‍jim vyhnout:

 • Překlad jako⁣ „nádherný“: Přestože ‌se slovo „gorgeous“ v angličtině ‌často používá v tomto ‍kontextu, může být lepší zvolit jiné⁤ slovo v⁣ češtině, jako například „krásný“ nebo „překrásný“.
 • Překlad jako „okouzlující“: Tento ⁣překlad může být blízký, ale „okouzlující“ představuje‍ spíše osobnost než vzhled. Lepší​ možností může ⁣být použití slova „ohromující“ nebo „působivý“.
 • Překlad jako „pohledný“: Slovo „gorgeous“ není pouze o vzhledu, ale také o eleganci a⁣ vkusu. „Pohledný“ ​neposkytuje⁤ dostatečně ‌bohatý popis, tudíž‍ by bylo vhodnější zvolit⁤ slova‌ jako „elegantní“ ​nebo „stylový“.

Závěrečné myšlenky

In‍ conclusion, the art of ‍translation is a delicate dance⁢ between languages, ⁣cultures, and nuances that is crucial to ⁢effective communication. Understanding the true⁣ meaning⁤ behind words⁤ like ‌“gorgeous“ requires a deep grasp of both the source and target languages. By using resources like an English-Czech dictionary, we can ensure that our translations accurately convey the ‍intended‍ message, enhancing cross-cultural understanding and communication. So next ⁢time⁢ you come across a word that leaves you ⁤wondering, take the time to delve ⁣into its true essence, unlocking a ⁢world of beauty and meaning​ in the process.Translate wisely and watch as bridges are⁤ built‌ and‌ relationships flourish across linguistic barriers.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *