Dependent: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Kontextu

Dependent: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Kontextu

Are you curious about the significance of dependency in the English-Czech context? In this article, we explore the translation and meaning of „dependent“ in both languages. Join us as we delve into the complexities and nuances of this term, uncovering its implications and applications in various contexts. Let’s unravel the intricacies of dependency together.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gc4bc4e0677edce7e24f821dc98a721f6544e726b868b9a5cc91a261b0760a6c0888595325b8b1f8a2673e864f21e10b47a74c7b25459632cc620efbe0a6fcb9e_640.jpg“ alt=“Překlad slova „Dependent“ do češtiny“>

Překlad slova „Dependent“ do češtiny

V anglickém jazyce se slovo „dependent“ používá k označení osoby nebo věci, která je závislá na něčem jiném. V českém překladu se tento výraz obvykle překládá jako „závislý“ nebo „závislá osoba“.

V anglicko-českém kontextu může slovo „dependent“ mít také význam odvozený od pojmu „zdravotně závislý“, což označuje osobu, která potřebuje neustálou péči a podporu v oblasti zdravotního stavu.

Význam slova

Význam slova „Dependent“ v anglicko-českém kontextu

Ve slovníku se slovo „dependent“ může přeložit do češtiny jako „závislý“ nebo „zaměstnanec/dítě na údržbě“. V anglicko-českém kontextu se slovo „dependent“ používá často v oblasti financí a pojištění. Zde jsou některé významy tohoto slova:

 • Finanční Závislost: Dependent může označovat osobu, která je závislá na finanční podpoře nebo péči od jiné osoby.
 • Pojišťovnictví: V pojišťovnictví se dependent často používá k označení osoby, která je zahrnuta v pojištění jiného člena rodiny.

Anglický Výraz: Český Výraz:
Dependent Závislý
Dependent Osoba V Zajištění

Nuance a přesné vyjádření významu slova

Nuance a přesné vyjádření významu slova „Dependent“

Ve slovníku se slovo „dependent“ obvykle překládá do češtiny jako „závislý“ nebo „závislý na“. Nicméně, v anglickém a českém jazyce může tento výraz nést několik různých významů a nuancí, které je důležité brát v úvahu při jeho použití.

V anglickém kontextu může „dependent“ znamenat:

 • Osoba nebo věc, která je závislá na někom nebo na něčem jiném.
 • Člen rodiny, který je na ekonomické nebo jiné podpoře jiné osoby závislý.
 • V lingvistice, slovo nebo fráze, které je syntakticky nebo sémanticky spojeno s jiným slovem nebo frází.

V českém kontextu může „dependent“ odkazovat na:

 • Osobu, která je závislá na něčí péči.
 • Člen organizace nebo skupiny, který není úplně samostatný a závisí na ostatních.
 • Ve statistice, proměnná nebo faktor, který je ovlivněn jinými proměnnými.

Důležitost správné interpretace slova

Důležitost správné interpretace slova „Dependent“

Dependent je slovo, které má v anglickém jazyce několik významů a významů. Je důležité správně interpretovat toto slovo v různých kontextech, zejména při překladu do češtiny. Zde jsou některé možné významy slova „dependent“ a jejich české překlady:

 • Dependent jako závislý jedinec: v této souvislosti se slovo „dependent“ často používá ke zdůraznění závislosti někoho na něčem jiném. V českém jazyce se tento význam může přeložit jako „závislý“ nebo „podřízený“.
 • Dependent jako přívlastek: slovo „dependent“ může také být užito jako přívlastek k popisu něčeho, co je odvozeno nebo závislé na něčem jiném. V češtině se tento význam může přeložit jako „závislý“ nebo „podřízený“.

V každém překladu slova „dependent“ je důležité vzít v úvahu kontext, ve kterém je slovo použito, aby byla správně zachycena významová nuance. Správná interpretace tohoto slova může ovlivnit celkový smysl věty nebo textu, ve kterém je použito.

Kontextuální použití slova „Dependent“

„Dependent“ je slovo, které se v anglickém jazyce používá k popisu někoho nebo něčeho, kdo je závislý nebo podřízený někomu nebo něčemu jinému. V češtině se tento výraz může překládat jako „závislý“ nebo „podřízený“, v závislosti na kontextu, ve kterém je použit.

V anglickém jazyce se slovo „dependent“ také často používá k popisu někoho, kdo je finančně závislý na někom jiném, jako například dítě závislé na rodičích nebo člověk závislý na sociální dávce. V češtině se tento výraz může přeložit jako „zdravotně postižený“ nebo „osoba odkázaná na sociální péči“.

V profesionálním kontextu může být slovo „dependent“ také použito k popisu někoho, kdo je podřízený nebo závislý na konkrétním procesu, projektu nebo návrhu. V překladu do češtiny by se tento výraz mohl přeložit jako „subordinovaný“ nebo „podléhající“.

Doporučená strategie pro překlad slova

Doporučená strategie pro překlad slova „Dependent“

Pro správný překlad slova „Dependent“ do češtiny je důležité brát v potaz kontext, ve kterém je použito. Zde jsou doporučené strategie pro překlad tohoto významného termínu:

 • Zaměřte se na významový kontext: Rozlišujte mezi různými významy slova „Dependent“ v anglickém jazyce, jako je například závislý na něčem nebo někom. Zjistěte, jaký význam je nejvhodnější pro překlad do češtiny.
 • Vyhýbejte se přímýmu překladu: Někdy není možné přeložit slovo „Dependent“ doslovně do češtiny. Vyhledejte vhodný ekvivalent, který zachovává významovou podstatu slova v daném kontextu.

Klíčové Poznatky

In conclusion, the translation and interpretation of words in the English-Czech context is a complex and nuanced process that plays a vital role in fostering cross-cultural communication and understanding. By delving into the significance of dependency in language, we have gained a deeper appreciation for the intricacies of language and the power it holds in shaping our perceptions of the world around us. As we continue to navigate the rich tapestry of languages and cultures that make up our global community, let us remember the importance of accurate and thoughtful translation in building bridges and fostering connections. So, next time you encounter a translation challenge, take a moment to consider the depth of meaning that lies beneath the surface. Embrace the beauty of language diversity, and let it inspire you to seek out new perspectives and engage in meaningful dialogue with others. Your words have the power to transcend barriers and bring people together in a shared understanding. Let us strive to celebrate the richness of language and embrace the beauty of a world where all voices are heard and understood.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *