Co Znamená ‚strong‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚strong‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Pokud se někdy ptáte, co znamená „strong“ v anglicko-českém⁤ slovníku⁤ a jakým způsobem se tento význam promítá ⁣do českého​ jazyka, pak jste na správném ​místě. V tomto článku se podíváme ​na překlad a význam tohoto slova a zjistíme, jak ⁤ho správně ‌používat v různých situacích. Připravte se podniknout⁣ zajímavou a informativní exkurzi do světa slov a jejich významů!
Co znamená 'strong' v ‍českém jazyce?

Co ⁤znamená ‚strong‘ v českém⁣ jazyce?

V ‌českém jazyce ⁢se ⁣slovo ‚strong‘ překládá⁤ jako ‚silný‘.⁣ Tento výraz může být⁤ použit‍ k popisu mnoha různých situací a vlastností. Zde je význam⁢ slova ‚strong‘ v ​anglicko-českém⁤ slovníku:

 • ‚Strong‘ jako ‌fyzická síla: Může se⁢ použít k popisu ⁤někoho, kdo má silnou fyzickou⁢ kondici nebo schopnost​ zdolat ‍fyzicky náročné úkoly.
 • ‚Strong‘ jako emocionální stabilita: Slovo ‚strong‘ může také označovat psychickou sílu nebo⁤ schopnost‍ zachovat emocionální⁢ stabilitu v obtížných‍ situacích.
 • ‚Strong‘ jako odvaha ‌nebo odhodlání: V ⁢některých případech může ‚strong‘ odkazovat na odvahu, odhodlání a pevnou vůli překonat překážky nebo dosáhnout cílů.

Jak přeložit 'strong' do češtiny ​správně?

Jak​ přeložit ‚strong’⁤ do češtiny ‌správně?

Výraz ‚strong’⁤ v češtině může být přeložen jako ‚silný‘. Pojmem ‚strong‘ se označuje něco,⁣ co má vysokou úroveň ​fyzické síly, odolnosti nebo schopnosti vydržet ‌nápor. Ve ‌slovníku anglicko-českých překladů se můžeme setkat s různými významy tohoto slova, které se ‍hodí pro různé kontexty.

V následujících příkladech si můžeme osvěžit ⁣význam slova​ ‚strong‘ ‍v angličtině a jeho překladu do češtiny:

Anglicky Česky
strong coffee silná káva
strong wind silný vítr
strong personality silná osobnost

Význam slova 'strong' v anglicko-českém slovníku

Význam⁢ slova ‚strong‘ v ‍anglicko-českém slovníku

V ⁢anglicko-českém slovníku má slovo ‚strong‘ několik různých významů a překladů. Tento všestranný termín může být použit v různých kontextech a‍ vyjadřuje různé koncepty a vlastnosti. Zde jsou některé z možných významů tohoto ‍slova:

 • Fyzická síla: ‚Strong‘ se často používá k popisu fyzické síly, například v kontextu silného muže ⁢nebo silného ‍nápoje.
 • Silný ​význam: Slovo ‚strong‘ může‌ také naznačovat silný význam nebo mocný efekt, jako například ve výroku s výrazným vlivem.
 • Odolnost: ‌V některých‍ případech může ‚strong‘ znamenat také odolnost, sílu‌ ve smyslu vytrvalosti a schopnosti překonávat obtíže.

Jaký ⁣je ⁤rozdíl mezi‌ 'strong' a jinými synonymy?

Jaký je rozdíl mezi ‚strong‘ a jinými synonymy?

Pojetí⁢ slova ‚strong‘ je v anglickém jazyce pestré a rozmanité. Když se podíváme na synonyma tohoto slova, ⁤jako⁤ například⁢ ‚powerful‘, ‚robust‘ nebo ‚vigorous‘,⁢ mohou mít tyto termíny trochu ‍odlišný význam nebo použití. Zde je‍ pár klíčových ‌rozdílů mezi ‚strong’⁣ a‍ jeho ‌synonymy:

 • Strength vs. power: ‌ Zatímco ‚strong‘ se obvykle odkazuje na ​fyzickou‍ sílu či odolnost, ‚powerful‘ může zahrnovat i koncept autority​ nebo schopnosti ovlivňovat.
 • Robustness vs. durability: ‚Robust‘ se obvykle ⁢používá k popisu ⁣něčeho,‍ co⁢ je odolné a ‍schopné odolávat stresu nebo tlaku, zatímco ‚strong‘ může spíše odkazovat na‍ samotnou sílu bez ohledu ‌na odolnost.
 • Vitality vs. ⁤intensity: ‚Vigorous‘ se ‌často spojuje​ s energií a vitalitou, zatímco ‚strong‘ může spíše naznačovat intenzitu‍ nebo sílu bez ohledu‌ na energii.

Důležité⁣ nuance překladu slova 'strong'

Důležité nuance​ překladu slova ‚strong‘

V anglicko-českém ⁢slovníku může být překlad slova „strong“ poněkud zavádějící, protože‌ má více významů a nuancí, které je důležité si⁣ uvědomit při ⁤překladu do češtiny. Zde jsou ⁣některé klíčové nuance⁣ tohoto⁣ slova:

 • Fyzická síla: Slovo „strong“ v češtině může být přeloženo jako „silný“ nebo „pevný“, když ‍se mluví o fyzické síle nebo odolnosti.
 • Rozhodnost: ​ V ⁣jiném kontextu může „strong“ naznačovat⁣ také rozhodnost, odhodlání nebo‍ pevný postoj ‌k určité situaci.
 • Intenzita: Dalším významem „strong“ může být intenzivita nebo výrazný dojem, například ve spojení s ‍chutí, vůní nebo emocemi.

Tipy pro správné použití slova ‍'strong' ve větách

Tipy pro správné použití‌ slova ‚strong‘ ve větách

V ⁤anglicko-českém slovníku můžeme⁤ najít ‍slovo „strong“ ‍přeložené ‌do češtiny jako „silný“. Toto slovo​ se používá v různých kontextech a může mít různé významy⁤ v závislosti na ⁢situaci.‍ Zde jsou některé tipy pro⁢ správné ⁢použití slova „strong“ ve⁣ větách:

 • Použijte ‍slovo „strong“ k vyjádření fyzické síly nebo pevnosti.
 • Využijte ‌slovo „strong“ k popisu intenzity‍ emocí nebo charakteru.
 • Ujistěte ⁣se, že správně⁢ korespondujete ​výraz „strong“ s kontextem, ve kterém ho používáte.

Slovo „strong“ v angličtině Překlad do češtiny
Strong Silný
Strong emotions Silné emoce
Strong ⁢character Silný charakter

Jak zdůraznit sílu pomocí slova 'strong' v textu?

Jak ⁢zdůraznit‌ sílu pomocí slova ‚strong‘ v⁤ textu?

V‍ českém jazyce ⁢slovo ‚strong’⁣ znamená ‚silný‘. Jak můžete v textu ‍efektivně zdůraznit sílu pomocí tohoto slova? Zde je několik tipů:

 • Vyhněte se opakujícím ⁢se slovům a‍ najděte synonyma pro ‚strong‘, například ‚mocný‘, ‚pevný‘ nebo ‚odolný‘.
 • Použijte slovo⁣ ‚strong‘ ve spojení s výstižnými přídavnými a podstatnými jmény, aby text⁤ získal ⁤na síle a výraznosti.
 • Vyvarujte se​ použití slova ​’strong‘ v ​každé větě,⁣ ale využijte ho v klíčových okamžicích,‍ kdy chcete zdůraznit ⁢sílu a⁤ neústupnost.

Závěrečné myšlenky

Ve světě anglicko-českého jazyka,⁢ slovo „strong“​ může mít různé​ významy a významy, které se mohou lišit ​v závislosti na kontextu. Je důležité porozumět těmto nuancím a používat slovo správně. Bez ohledu na to, zda jsme hovořili⁤ o fyzické síle, silné osobnosti nebo pevné nápoje, je důležité mít na ‍paměti, že síla může být mnohostranná a existovat v různých podobách. Takže nezapomeňte, že být „strong“ může znamenat něco jiného pro ⁣každého z‍ nás. Ať už je to vaše fyzická síla, mentální odolnost nebo emocionální stabilita,​ buďte ‍pyšní na​ to, co vás dělá silnými.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *