Capybara: Co To Znamená? Překlad a Kontext!

Capybara: Co To Znamená? Překlad a Kontext!

Ahoj! Have you ever wondered what ⁢“capybara“ means ​in Czech? Join us as‍ we explore​ the translation and context ​of this⁤ fascinating creature. From its origins to its significance in the Czech language, we delve into the‍ world of capybaras and ⁢uncover the meaning behind this intriguing word. Let’s unravel the mysteries together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g5fcc7500b83f36baa4a9aa61f4e5c6b4f15c6253fc8f8434a0e07aa03112dfde1bcf373c2d54dad0404879cc20a2ae81e1d9a7553a285feb1b3a6edef2eeb96f_640.png“ alt=“Název a Původ Slova „Capybara““>

Název⁣ a Původ Slova „Capybara“

Capybara je největší hlodavec na světě a pochází ​z Jižní Ameriky. Slovo Capybara má​ kořeny ve španělštině a‍ je ​odvozeno ⁢z indiánského ⁣jazyka guarani. Ve slovníku toto slovo znamená ⁤doslova ⁤ „nasekáno trávy“ nebo „kapybara“. Toto označení je přirozený popis pro tuto rostlinožravou savčí ⁤opici, která ​je‌ známá ⁣svou⁢ schopností spásat⁢ velké množství trávy a vodní rostliny⁤ každý den.

Název Capybara je také spojován s indiánskou legendou, ve které se hlodavec Capybara stává symbolickým průvodcem posmrtných duší do posmrtného života. Tato zajímavá legendární příběh pomáhá propojit název s charakteristickými vlastnostmi tohoto mimořádného tvora.

Význam a Kontext ‌Použití V Českém ‌Jazyce

Význam a Kontext Použití V Českém ​Jazyce

Když se řekne slovo⁣ „capybara“, ⁤možná​ vás napadne⁤ jen nejasná představa‍ o exotickém zvířeti. Ale co to vlastně znamená ⁤a jaký⁢ je jeho ‌význam v českém jazyce? Překladem ⁢tohoto slova ​je „kapybara“, což je⁤ název pro ​největšího⁤ hlodavce na‌ světě, který obývá⁤ převážně Jižní Ameriku. Je⁣ to⁤ zajímavé zvíře ⁢s nezvyklým vzhledem a​ zvláštními chováními, které vytvářejí jeho ⁣unikátní kontext.

V‍ českém jazyce je výraz „kapybara“⁣ obvykle používán ‍v⁢ biologických a⁢ zoologických​ kontextech, kde se mluví o fauně‍ a ‍flóře ⁤Jižní Ameriky. Slovo může být využito ​také v různých formách⁤ umělecké tvorby, jako je literatura ​nebo výtvarné umění, pro posílení⁣ exotického⁣ a tajemného dojmu.

Slovo Význam
Kapybara Největší hlodavec na světě
Kontext Biologický, ⁢zoologický, umělecký

Různé ‍Možnosti Překladu Do Češtiny

Různé⁤ Možnosti Překladu Do Češtiny

Při zkoumání⁢ různých možností ​překladu do češtiny ‍se může objevit slovo „capybara“. ‌Co‌ to vlastně znamená a jaký je správný překlad do češtiny?

**Capybara** je velký hlodavec žijící v Jižní ⁢Americe, který je největším zástupcem svého druhu ​na světě. V ⁣češtině⁢ se tento zajímavý ⁢tvor‌ nazývá **kapybara**.⁣ Překlad zachovává původní význam slova⁣ a je přesným ⁢odrazem toho, o⁣ jaké zvíře se⁣ jedná.⁣

V ‌kontextu překladu ‍do ‌češtiny je důležité dbát na správnou gramatiku⁢ a použití jazykových pravidel. Překlady ⁤by měly být srozumitelné českým čtenářům a zachovávat význam​ původního textu či slova.

Tipy A Rady Pro Překlady⁢ Slova

Tipy A‌ Rady Pro Překlady Slova „Capybara“

Jste⁢ zvědaví, co ⁣znamená slovo⁣ „Capybara“ a ‍jaký je jeho překlad ⁢do‌ češtiny? Capybara je velký hlodavec žijící​ v Jižní‍ Americe,​ který patří‌ do čeledi pakooponovitých. Tato zvířata ⁢jsou ‌dobře známá pro​ svou ⁢schopnost⁢ žít ​ve ⁢vodě a jsou tak největšími hlodavci ⁣na světě. Překlad‍ slova „Capybara“ do češtiny⁢ je „kapibara“.

V kontextu můžeme uvést, ‍že capybara je mírumilovné zvíře, ‍které ⁢se živí převážně vegetací ⁣a může být často viděno ve vodě, jelikož miluje plavání. Tyto zvířata jsou sociální a žijí ve skupinách nazývaných rodiny, které mohou ​mít⁤ až 100 ⁢jedinců. Jejich charakteristickým ⁢znakem je jejich velký tělesný rám ⁢a krátké nohy,‍ které ‍jim pomáhají při pohybu v ‌vodě.

Klíčové​ Poznatky

V⁢ tomto článku ⁣jsme prozkoumali význam⁢ slova „capybara“‌ a jeho​ kontext. Zjistili jsme, že capybara je nejen největší hlodavec na‌ světě, ale také symbol míru a ‌harmonie v brazilské kultuře. Byli jsme svědky toho, jak slovo capybara může nést⁣ hluboký význam a odkazovat ⁣na důležité ⁤hodnoty. Doufáme, že tento článek ​vás ⁣inspiroval k​ hlubšímu porozumění ⁣slova „capybara“ a jeho komplexního⁢ významu. Možná se ‌nyní podíváte na ‍capybaru s ⁣novým⁤ respektem a obdivem, zasvěcení‍ do jejího bohatého významu a historie. Buďte otevření novým poznatkům ‌a nezapomeňte, že i nejmenší detaily mohou nést⁢ velký význam.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *