Co Znamená ‚Bills‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Překladači

Co Znamená ‚Bills‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Překladači

Do ​you ever find yourself puzzled by the⁢ term „bills“ when it comes to English? Fear ⁣not, we have the ⁢answer for you. Dive into this ‌article to‍ uncover⁢ the meaning of „bills“ and‌ gain a better understanding ⁢through an English-Czech ​translator. ⁢Let’s unravel the mystery together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g716ffce50d3e6c50c9a3ddc63d982b49b0349f5d9435e914cbecbec51a1b5593ed2fba6cef4d77608c0eb2f65da64086c62c9dfc9ef809144d4edc97010451f2_640.jpg“ alt=“Co je ‌to zkratka „Bills“ a​ jak se⁤ používá ve​ finančním kontextu“>

Co je to zkratka „Bills“ a jak se​ používá⁣ ve finančním kontextu

V ‌anglickém finančním ‍kontextu se zkratka „Bills“⁢ používá k označení různých⁣ finančních dokumentů nebo platebních dokladů. Tyto „Bills“ mohou zahrnovat:

 • faktury za platby
 • směnky ⁣nebo šeky
 • platební pohledávky

Používání⁣ zkratky⁣ „Bills“ ve ⁣finančním světě je běžné a je důležité‍ znát ⁣význam ‌a účel každého dokumentu označeného ​tímto termínem.

Jak funguje anglicko-český překladač a jak efektivně přeložit výraz ​

Jak funguje anglicko-český ‌překladač a jak efektivně přeložit ‌výraz „Bills“

Výraz „Bills“ může mít v anglickém jazyce několik významů⁣ a překlad do češtiny může záviset na kontextu, ve ⁣kterém je použit. Anglicko-český překladač může interpretovat tento ‌výraz jako:

 • Rekening – Co se týká účtů, ⁤platebních ⁤povinností nebo faktur.
 • Bankovky – Jako hotovostní platidlo.
 • Regulace – Týkající ​se⁤ zákonů‍ nebo ​nařízení.

Při překládání ⁢slova „Bills“ je⁤ důležité zohlednit celý ‌kontext,⁤ ve kterém je použité, aby ⁣byl výsledný překlad co nejvěrnější původnímu významu. ⁢Anglicko-český překladač může být užitečným nástrojem‍ při rozpoznávání různých ⁢možností překladu a‍ zajištění správného významu pro komunikaci​ s českými mluvčími.

Důležité věci, které⁣ je ‍třeba znát při práci s ⁣překladačem

Důležité věci, které je třeba znát⁤ při práci s překladačem

‍ ‍ ‌ Při‍ práci⁤ s překladačem je ​důležité mít na paměti různé ⁣významy ‌slov a ‌frází, které‍ mohou být klíčové pro správné porozumění textu. Jedním ⁤z takových slov je ‚bills‘, které může⁤ být⁢ přeloženo různě ⁣v závislosti na ​kontextu.

Vysvětlení v anglicko-českém překladači:

 • ‚Bills‘ může znamenat platby za služby⁢ nebo spotřební zboží.
 • Ve sportu to může‍ být zkrácený termín pro ‚bills of ⁤exchange‘,⁤ tedy směnku.
 • V‍ politice to může označovat ‍návrhy zákonů nebo legislativní dokumenty.

Rady⁣ pro správné používání výrazu

Rady pro správné používání výrazu „Bills“ ⁤v českém ⁣jazyce

Pro správné⁤ používání‌ výrazu „Bills“ v‍ českém ​jazyce je‍ důležité mít na paměti, že‍ tento anglický výraz může mít několik ⁣různých ​významů ‌ve závislosti na kontextu. Zde ⁣jsou některé ⁢tipy, jak správně používat tento výraz:

 • Účty: ⁣V překladu z angličtiny do ​češtiny ​se slovo „Bills“ nejčastěji používá ve významu „účty“ nebo „platby“. ​Například: „Platil jsem svoje účty“ se přeloží jako „I paid my bills“.
 • Bankovky: Dalším ​významem ⁤slova „Bills“ může být bankovky, tedy ⁤papírové peníze. V tomto⁢ případě‌ se může jednat o platbu​ za ⁤zboží nebo ‍služby.

Je‌ důležité si uvědomit kontext, ve kterém ⁢se ‌slovo „Bills“ ⁣používá, abyste přesně‌ vystihli jeho význam v českém jazyce. ‍Pokud si nejste jisti,​ jak správně přeložit tento výraz, doporučujeme ‍použít anglicko-český slovník nebo se ‍poradit s rodilým mluvčím.

Jak překonat bariéry a‍ zdokonalit ‌své znalosti anglického a českého jazyka pomocí této‌ aplikace

Pro ⁣mnoho lidí se učení cizích ⁤jazyků může ​zdát jako ‍nepřekonatelná překážka. ‌Může se⁣ však⁣ stát vzrušující‌ výzvou ​a ⁤příležitostí zdokonalit‍ své znalosti angličtiny a češtiny ‍pomocí této úžasné⁣ aplikace. Díky moderním ⁢technologiím‍ máte možnost ‍rychle a efektivně proniknout⁢ do tajů obou jazyků a rozšířit své slovní ⁤zásoby.

V první řadě,⁣ zjistíte,‌ že ‚bills‘ ve skutečnosti znamená ‚účty‘ v‌ anglickém jazyce. ​Tento‌ význam⁢ může být⁤ klíčový⁣ při komunikaci⁣ v každodenním životě, ať už jste turista nebo obchodník. Díky anglicko-českému překladači můžete rychle a ⁣snadno‍ najít ​správný výraz a⁢ komunikovat‍ s ostatními ‍v⁣ obou jazycích⁤ s ‌jistotou.

 • Zlepšte svou komunikaci v angličtině i češtině
 • Rozšířte svou ‌slovní zásobu⁤ a porozumění gramatiky
 • Využijte moderní technologie k efektivnímu učení jazyků

Klíčové Poznatky

Ve zkratce, „Bills“ jsou účty nebo platby, které musíme​ zaplatit za různé služby a výdaje. Používání anglicko-českého ⁤překladače může být užitečné, pokud se ⁢snažíte⁢ porozumět slovům a frázím ve vašem​ každodenním životě. Může to ‌být cenný nástroj pro zlepšení vašich ‌jazykových dovedností.‍ Doufáme, ⁤že​ tento článek vám dal jasnější přehled o ⁢významu slova „Bills“ a o tom, jak ⁤vám překladač může ‍pomoci v porozumění anglického jazyka. Nebojte se⁢ používat ⁤tento nástroj a zkuste se učit nová slova každý⁢ den. ⁣Bavte se učením a zkoušením nových věcí!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *