Close: Co to znamená a jak se používá v angličtině?

Close: Co to znamená a jak se používá v angličtině?

Have you ever heard the term „close“ in English and wondered what it means or how to use it correctly? In this article, we will explore the various meanings and uses of „close“ to help you better understand this common English word. Whether you are a language enthusiast or just looking to expand your vocabulary, this guide will provide you with all the information you need to confidently use „close“ in your everyday conversations. Let’s dive in and unravel the mysteries of this versatile word together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g0599c69972201ca11ee4f2f6f5abfa2e0f93b7c49ba2e49db68e3ab3df6cbdc23d8baec41bb3b2658834fffc8a75c871_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „Close“ v angličtině?“>

Co znamená slovo „Close“ v angličtině?

Pojem „Close“ v angličtině má několik významů a může být použitý ve různých situacích. Zde jsou některé z nejčastějších významů tohoto slova:

 • Přídavné jméno „close“ může znamenat blízký nebo těsný vztah k něčemu nebo někomu.
 • Ve významu slovesa může „to close“ znamenat zavřít, uzavřít nebo ukončit něco.
 • Termín „close“ může být také použit jako podstatné jméno, například ve spojení „a close call“, což znamená těsné nebo jen o málo zdařilé situace.

V angličtině je důležité si uvědomit kontext, ve kterém je slovo „close“ použito, aby bylo jeho správné význam pochopen. Znalost různých významů tohoto slova může pomoci s rozuměním anglického jazyka a komunikací s rodilými mluvčími.

Různé významy slova „Close“ v závislosti na kontextu

V angličtině se slovo „close“ může použít v různých kontextech a získat různé významy. Zde je pár způsobů, jak lze slovo „close“ použít:

 • Close jako sloveso znamená buď zavírat nebo ukončovat něco.
 • Close jako přídavné jméno může označovat něco, co je fyzicky blízko nebo se nachází těsně u něčeho jiného.
 • Close jako podstatné jméno může označovat například obchod, který se může rychle zavírat.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „Close“ ve větě?

V angličtině je slovo „close“ velmi užitečné a může mít několik různých významů a použití. Pokud se chcete naučit správně používat toto slovo ve větě, zde jsou některé tipy a příklady:

 • Close jako sloveso: Pokud používáte „close“ jako sloveso, znamená to uzavřít nebo zavřít něco. Například: „She always closes the door before going to bed.“
 • Close jako přídavné jméno: Když je „close“ použito jako přídavné jméno, má význam blízko. Například: „The store is close to my house.“
 • Close jako příslovce: Jako příslovce znamená „blízko“. Například: „Please stand close to me.“

Časté chyby při používání slova

Časté chyby při používání slova „Close“ a jak jim předcházet

Časté chyby při používání slova „Close“ se často vyskytují v anglickém jazyce, a mohou být zdrojem zmatení nejen pro začátečníky. Je důležité si uvědomit správné významy a použití tohoto slova, abyste se vyhnuli nedorozuměním:

 • Výslovnost: Někdy lidé mohou mít potíže s výslovností slova „Close“. Správná výslovnost je [kloz].
 • Význam: Slovo „Close“ může znamenat jak fyzické zavření (např. dveří), tak i zavření něčeho abstraktního, jako je obchod nebo dohoda.
 • Chyba: Často se zaměňuje s podobně vyslovovaným slovem „Clothes“, které znamená oblečení. Je důležité rozlišovat mezi těmito dvěma slovy, aby nedošlo k nedorozumění.

Příklad Správné použití
I need to close the door. Znamená, že potřebuji zavřít dveře.
I need to buy new clothes. Znamená, že potřebuji koupit nové oblečení.

Tipy a triky pro efektivní používání slova

Tipy a triky pro efektivní používání slova „Close“ v konverzaci

Close je slovo, které má v angličtině více významů a může být použito v různých situacích. Zde je několik tipů a triků, jak efektivně používat slovo „close“ v konverzaci:

 • Pro interpretaci informace: „Close“ může znamenat blízkost, tedy když je něco fyzicky nebo emočně blízko. Použijte toto slovo k vyjádření vztahu nebo vzdálenosti mezi věcmi nebo lidmi.
 • Pro ukončení: „Close“ lze také použít k vyjádření ukončení něčeho, například konverzace, obchodu nebo smlouvy. Je to výraz, který naznačuje, že něco končí nebo se uzavírá.
 • Pro podobnost: Dalším významem slova „close“ je podobnost nebo shodnost s něčím jiným. Použitím tohoto významu můžete popsat, jak se dvě věci nebo jevy podobají.

Závěrem

In conclusion, the word „close“ encompasses a variety of meanings and uses in the English language. Whether referring to physical proximity, emotional connections, or the act of shutting something, understanding the nuances of this versatile term is essential for effective communication. By exploring its diverse applications and nuances, we can better appreciate the richness of the English language and deepen our ability to express ourselves accurately and concisely. So next time you encounter the word „close“ in your conversations or readings, take a moment to consider its context and meanings, and marvel at the intricacies of language that allow us to communicate so effectively.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *