Cheek: Objasnění Významu a Použití v Angličtině

Cheek: Objasnění Významu a Použití v Angličtině

Are you curious about the meaning and usage of the word „cheek“ in English? Let’s unravel the mystery and dive into the significance of this versatile term in our language. Join us on a journey to explore the various contexts in which „cheek“ is used and deepen your understanding of this common yet multifaceted word. Let’s uncover the nuances and applications of „cheek“ together in this insightful article.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/g66c48222126bf66883b19f6dc5475945ace19bd301c3bf3c277e2715d3db789bc816e970b0ce4625ed91490097be45204419fc856bc6cdc329c25ca79f5f0e22_640.jpg“ alt=“Úvod k významu slova „cheek“ v angličtině“>

Úvod k významu slova „cheek“ v angličtině

Ve světě angličtiny je slovo „cheek“ poměrně zajímavé a má vícero významů a použití. Jedná se o slovo, které může být použito jak v přeneseném, tak v doslovném smyslu. Níže se zaměříme na ty nejčastější významy:

  • Fyzický smysl: „Cheek“ je část obličeje do tvaru jakoby kužele, která se nachází mezi nosem a uchem a je obvykle používána k doteku líbání nebo smíchu.
  • Přenesený smysl: „Cheek“ se často používá také v přeneseném smyslu, například výraz „to have the cheek to do something“ znamená mít tu drzost něco udělat.

Je tedy důležité si uvědomit, že toto slovo může být použito v různých kontextech a je důležité znát jeho různé významy, abyste porozuměli situacím, ve kterých se může vyskytovat.

Rozlišení mezi různými významy slova

Rozlišení mezi různými významy slova „cheek“

Cheek může mít různé významy v anglickém jazyce a je důležité rozlišovat mezi nimi. Zde je objasnění jednotlivých významů a jejich použití:

  • Wang: Tato slovní varianta se používá k označení části obličeje mezi nosem a dolní částí tváře.
  • Drzost: Další význam slova „cheek“ je spojen s drzostí nebo bezohledností. Toto slovo se také může vyskytovat v idiomu „třít se někomu do tváře“, což znamená být na někoho drzý nebo arogantní.
  • Rouge: V anglickém jazyce se také používá slovo „cheek“ k označení tvářenky nebo ruměnce, kterou ženy aplikují na tváře.

Použití slova

Použití slova „cheek“ ve spojení s výrazy a idiomaty

Cheek je slovo v angličtině, které může být použito v různých spojeních a idiomatech s různými významy. Jedním z nejčastějších výrazů je „tongue-in-cheek“, což znamená nadsázku nebo ironii. Tento výraz se používá, když někdo říká něco, co není zcela vážně myšlené.

Dalším populárním idiomem s cheek je „cheek by jowl,“ což znamená velmi blízko nebo vedle sebe. Tento výraz se používá k popsání situace, kdy jsou dvě věci nebo osoby velmi blízko u sebe.

V angličtině se také vyskytuje idiom „to turn the other cheek,“ což symbolizuje trpělivost a odpuštění. Tento výraz je odvozen z Bible a znamená, že člověk by měl reagovat na negativní chování s klidem a laskavostí.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/gb7085784840d86039998dd249063af7d2d43bdd5434a1b9838df39b3445fa6bb9c88878790624982638c741f3a49fc54104170c94f4cb44dd0b3e83dadb79207_640.jpg“ alt=“Tipy pro správné použití slova „cheek“ při psaní a mluvení“>

Tipy pro správné použití slova „cheek“ při psaní a mluvení

Pravděpodobně jste se již setkali se slovem „cheek“ při učení angličtiny. Tento výraz má několik různých významů a může být použit v různých situacích. Zde jsou některé :

  • Význam „tvář“: Když mluvíme o „cheek“ jako o tělesné části, máme na mysli tvář. Například: „She gently kissed his cheek.“ (Jemně ho políbila do tváře.)
  • Význam „nečestnost“: Slovo „cheek“ lze také použít k vyjádření nečestnosti nebo nestoudnosti. Například: „I can’t believe the cheek of that person!“ (Nemůžu uvěřit tu drzost této osoby!)
  • Význam „smělost“: V některých případech se slovo „cheek“ používá k vyjádření smělosti nebo drzosti. Například: „She had the cheek to ask for a raise after only working for a month.“ (Měla drzost požádat o zvýšení mzdy po pouhém měsíci práce.)

Klíčové Poznatky

In conclusion, understanding the meaning and usage of the word „cheek“ in English can greatly enhance your language skills and communication. Whether you are learning the language or looking to deepen your understanding, knowing when and how to use this versatile word is essential. By incorporating „cheek“ into your vocabulary, you can express a range of emotions and concepts with nuance and precision. So, next time you come across this word in your studies or conversations, remember its various meanings and don’t be afraid to use it in your own speech. Embrace the richness of language and let „cheek“ add a touch of flair to your English expressions.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *