Tissue: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Kontextu

Tissue: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Kontextu

Have you ever⁤ wondered about the intricate meanings and ⁢translations of​ the word „tissue“ in English ​and Czech? In this article, we explore​ the nuances of this seemingly simple word and delve into its significance in both‍ languages. Join us as we​ unravel the fascinating world of language and culture through the lens⁢ of „tissue: překlad a význam ​v ​anglicko-českém kontextu.“
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/ge9b7c8009630a4a49274307ef11d50486139be6615027221ab50cec699c9a742f4f3e3f2c66876b7be3e22ef888e33f06126fdcfe2d1982a680f06900f1896a7_640.jpg“ ​alt=“Překlad slova „tissue“ do češtiny“>

Překlad slova „tissue“ do češtiny

V anglickém jazyce se slovo „tissue“ používá ‌pro⁤ označení tkáně nebo⁣ papírového⁢ kapesníku. V českém jazyce se pro tento ‌výraz používá slovo „tkáň“. Tkáň ⁤je soubor buněk vykonávajících společnou funkci, která může být​ součástí orgánu nebo tvořit samostatnou strukturu v těle živého ⁢organismu.

V medicínském kontextu se ​slovo „tkáň“ používá‌ pro označení jakéhokoliv ⁣měkkého materiálu v těle, který má specifickou funkci, jako například svalová tkáň nebo nervová tkáň.⁢ V českém ‍jazyce je důležité ‍správně⁤ rozlišovat mezi‍ jednotlivými typy‍ tkání a znát jejich anatomickou a fyziologickou strukturu.

Význam slova

Význam slova „tissue“ v ‌anglicko-českém kontextu

Ve světě anglického jazyka má ⁤slovo „tissue“⁤ několik významů, které se mohou lišit v různých kontextech. V českém jazyce se​ „tissue“ může překládat různě podle toho, zda se jedná o tkanivo, papírový kapesník⁢ nebo speciální​ typ látky.

V českém jazyce může být význam slova „tissue“ následující:

 • Tkanivo -⁢ jedná se o skupinu buněk, ⁤které mají podobný typ a funkci. ⁢Tkaniva mohou tvořit orgány a orgánové soustavy v ​těle.
 • Papírový kapesník -‌ „tissue“ může být také ‌papírový kapesník, který se používá k otírání nosu nebo odstranění drobných​ nečistot.
 • Speciální typ⁤ látky – v některých případech ⁤může „tissue“ označovat speciální typ látky, která se používá ‌například v uměleckých‌ dílech nebo při šití.

Rozdíly mezi českým a anglickým ​chápáním slova‌

Rozdíly mezi českým a anglickým chápáním slova „tissue“

V českém a anglickém jazyce ⁤lze často narazit​ na slova, která mají zdánlivě stejný význam, ale⁣ ve skutečnosti se liší v jemných nuancích. ⁢Jedním takovým slovem ‍je „tissue“. Zatímco se na první pohled může zdát, že se jedná o jednoduché slovo, skrývá v sobě zajímavé⁢ rozdíly mezi⁤ českým a anglickým chápáním.

V češtině⁢ se slovo „tissue“ obvykle překládá ⁣jako ⁢“tkáň“. Tato definice odkazuje⁣ na biomateriál složený z buněk, který tvoří strukturu organismů. Na druhé straně, v anglickém jazyce ⁢má slovo „tissue“ mnohem​ širší význam. Kromě⁣ tkání​ může označovat také ⁢papírnatý ⁤kapesník nebo specifický typ textilního materiálu.

V anglickém ⁤kontextu se slovo „tissue“ může vyskytovat ​i ve spojeních jako „tissue paper“ (papírové ⁢kapesníčky) nebo „tissue fabric“ (textilní materiál). ⁣Je důležité si být ⁣vědom‍ těchto rozdílů, abychom přesně porozuměli významu slova „tissue“ v konkrétním kontextu a předešli⁤ možným ‌nedorozuměním.

Jak správně používat slovo ⁣

Jak správně používat slovo „tissue“ ve větách

V anglicko-českém ‌kontextu můžeme ​slovo „tissue“ přeložit do češtiny jako ⁢“tkáň“. Tento výraz má však různé významy a použití. Zde je ​několik příkladů, :

 • Biologický význam: Tělesná tkáň může být označena ‌jako „body tissue“ ​nebo „biological ​tissue“. ​Například: „The doctor examined the tissue under ⁣the microscope.“
 • Papírnictví: Slovo „tissue“ může být také použito pro papírovou tkáň. Například: ​“She used a tissue ‌to wipe away her tears.“
 • Oděvní průmysl: V módním⁢ průmyslu se‌ slovo „tissue“ může odkazovat na jemnou ⁣tkaninu. ‌Například: „She wore a dress⁤ made of tissue fabric.“

Nejběžnější chyby při překladu slova⁤

Nejběžnější chyby při překladu ⁢slova „tissue“ do češtiny

V češtině se často vyskytují chybné překlady‌ slova ⁢“tissue“ z angličtiny. Tyto⁣ chyby mohou vést k nedorozumění nebo zmatení u českých čtenářů. Zde‍ je ⁢seznam nejběžnějších chyb při překladu‍ tohoto⁢ slova do češtiny:

 • Chybný‍ překlad: ​ Tkanina
 • Správný​ překlad: ⁣Tkáň
 • Chybný ⁢překlad: Papírový kapesník
 • Správný překlad: Tkáňový papírový kapesník

Je důležité dbát ⁢na přesný význam slova „tissue“ v anglicko-českém kontextu, abychom⁣ minimalizovali riziko nedorozumění⁤ a zajistili správné porozumění textu čtenářem ve češtině.

Doporučení pro použití slova

Doporučení pro použití slova ⁢“tissue“ v ‍anglicko-českém prostředí

V anglicko-českém prostředí je slovo „tissue“ často používáno s různými významy. Je důležité správně porozumět kontextu, ve kterém je ‍toto slovo používáno, abyste se vyvarovali⁣ nedorozumění.

Pro lepší porozumění​ významu slova ‍“tissue“ v anglicko-českém prostředí doporučujeme:

 • Zkuste si vždy kontrolovat kontext,‍ ve kterém je slovo „tissue“ použito, abyste si byli⁢ jisti jeho významem.
 • Pro přesný překlad slova ‌“tissue“ používejte české ekvivalenty, jako je například‌ „tkáň“⁣ pro biologický význam slova.
 • V případě pochybností se nebojte poradit se slovníkem ‍nebo jiným jazykovým zdrojem, abyste eliminovali nejistotu.

Zajímavosti o ​slovu

Zajímavosti o slovu „tissue“​ v českém a anglickém jazyce

V českém jazyce ‍se slovo „tissue“ obvykle ​překládá jako „tkáň“. Toto slovo se používá ve spojení ​s biologickými strukturami, ⁤jako ​jsou ‌například tkáně v lidském těle nebo ​v‌ rostlinách. V anglickém jazyce však⁤ slovo „tissue“​ může mít také jiné významy a použití.

V anglickém jazyce se slovo ​“tissue“ často používá jako papírový kapesník nebo malý kus papíru.‌ To je zcela odlišný význam než‌ v češtině, kde se slovo používá zejména v kontextu biologie nebo textilního průmyslu. Tato ​rozmanitost v použití slova „tissue“ ukazuje, jak ‌bohatý a rozmanitý může ​být jazyk a jeho ⁤možnosti vyjadřování různých‍ konceptů a ‍myšlenek.

V ‌tabulce níže naleznete‌ srovnání významů slova ‍“tissue“​ v českém a anglickém jazyce:

Slovo Význam v češtině Význam v angličtině
tissue tkáň papírový kapesník nebo malý kus papíru

Závěrem

In conclusion, the translation⁣ and⁢ interpretation ‍of the ​word „tissue“⁣ in the English-Czech context reveals the rich complexity ⁤of language and culture. While it may seem like a simple term, its nuances and connotations​ offer a deeper⁣ understanding of the world around us. By exploring the meanings and usage of „tissue“ in both languages, we gain insight into the ways in which words shape ‍our perceptions and ​interactions. As‌ we continue to engage with⁢ language and its translations, let us remember the significance of these seemingly⁢ ordinary words, and the power they hold in‌ connecting us to one another. Let us embrace the diversity of language and celebrate ⁣the beauty ‌of our linguistic differences. Let us continue to explore, learn, and grow through the endless possibilities of language.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *