Sitting: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Have you ever wondered about the various ‍meanings and translations of the word „sitting“ in English and⁢ Czech?⁤ Discover the intricacies‍ and nuances of this common term in our article „Sitting: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku“. Get ready ‌to explore the‌ diverse interpretations and uses of⁢ this word in both languages. Let’s dive in!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g01a2c034a78dee048535430da3bc54961916e48cc54819394fb62032b558073e38ac596ca30baeffe14864f817d707fda7e14be161e54da4b443a35d001d660f_640.jpg“ alt=“Překlad slova „sitting“ ‍do češtiny“>

Překlad slova „sitting“ do češtiny

Pojem „sitting“ je anglický výraz, který se ve češtině překládá jako „sedění“. ⁣Toto slovo může mít několik významů v závislosti na kontextu, ve⁤ kterém je používáno.

V anglicko-českém slovníku může být‍ „sitting“ přeloženo do češtiny následujícími slovy:

 • sedění
 • posezení
 • sedící

Anglický ‍Výraz Český Výraz
sitting sedění
sits sedá

Různé významy slova

Různé významy slova „sitting“ v českém jazyce

Pojem „sitting“ ‍může⁢ mít ‍v českém⁢ jazyce několik různých významů. Zde je několik⁢ z nich:

 • Sedící: Jeden ​z ‍nejběžnějších významů ​slova „sitting“ je osoba, ⁣která sedí na židli, gauči nebo jiném sedadle.
 • Posezení: Dalším⁣ možným významem je akce posezení nebo pobyt sedícího na určitém místě, jako⁣ je například večeře u stolu nebo setkání s přáteli ⁢v kavárně.
 • Vajíčko: Slovo „sitting“ má ⁢také v⁣ češtině další netradiční význam, a to jako ⁣slangový výraz ⁤pro vajíčko. Toto použití ⁣může být spíše neobvyklé, ale existuje.

Význam slova

Význam slova „sitting“ ve spojení s kulturou a tradicí

V ⁤českém jazyce slovo „sitting“​ se⁢ často používá ve spojení s kulturou a tradicí.​ Jeho význam může být⁢ velmi rozmanitý a závisí na kontextu, ve kterém je použito. Zde se podíváme‍ na význam tohoto slova v anglicko-českém slovníku a jak se promítá do české kultury⁢ a ​tradice.

V anglicko-českém slovníku se slovo⁣ „sitting“ často překládá jako „sedět“ nebo „sídlo“. V ⁢kontextu kultury a tradice⁢ může mít toto⁤ slovo širší význam, jako například:

 • Sitting v tradičním českém rodinném rituálu – jako sedění u společného stolu při rodinných oslavách nebo tradicích.
 • Sitting v rámci umění – ⁤jako ⁢sedění diváků v divadle nebo ⁢na koncertě, či ⁤jako posezení na lavičce v parku.

V české kultuře a tradici je právě tento akcent na společné ​posezení s blízkými či se společenstvím důležitým prvkem. „Sitting“ tedy není jen o pouhém fyzickém akru, ale i o sdílení času a‍ zážitků s ostatními, což ‍je důležitým aspektem českého života.

Specifické⁤ výrazy a fráze obsahující slovo „sitting“ v ⁢českém jazyce

V českém⁤ jazyce⁤ existuje celá řada konkrétních výrazů a frází obsahujících slovo „sitting“. Tyto výrazy se⁢ běžně vyskytují⁣ v různých situacích a mají specifický význam. ‌Pokud se chystáte komunikovat ​v češtině a potřebujete porozumět ​těmto konkrétním výrazům, je dobré se s ‌nimi seznámit.

 • sitting room – obývací pokoj
 • sitting tenant – nájemník se zaručeným nájemním právem
 • Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defense Policy (Sitting 20) – Výbor pro zahraniční věci, lidská práva, společnou bezpečnost a obrannou politiku (Sedící 20)

Závěrečné poznámky

V dnešním⁣ světě, kde trávíme velkou část času seděním, ‌je důležité si uvědomit význam tohoto jednoduchého činnosti. Jak jsme si v tomto ​článku představili, heslo ‍“sedět je nové⁢ kouření“ ‌není jen prázdným výrokem. Překlad a význam slova „sitting“ nám nabízí uvědomění se nad dopadem našeho životního stylu a zdraví. Možná je na čase přemýšlet‍ o tom, jak můžeme najít rovnováhu mezi sedavým způsobem života a aktivním pohybem. Ať už se rozhodnete pro stojící stůl, pravidelné přestávky nebo sportovní⁣ aktivity, je důležité najít způsob, jak‍ zachovat vitalitu a zdraví ve svém každodenním životě. Ať už se rozhodnete jakkoliv, pamatujte, že vaše⁤ tělo je váš chrám a je‌ důležité o něj pečovat s láskou a uvědoměním.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *