Překlad Slova ‚smuggler‘: Co To Znamená a Jak Se Používá?

Překlad Slova ‚smuggler‘: Co To Znamená a Jak Se Používá?

Are you curious about the meaning and usage of the Czech word „smuggler“? Look no further! In this article, we will explore the intricacies of this intriguing term and how it is commonly used in conversation. Let’s unravel the mystery behind this word and discover its significance in everyday language.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gfc4b25a41e321ee0dde09525777120046efe0cfb76b9e9664275a30c2957d56d7b4f2ca2e4fd1b9d85845d0a711d99883b37b8bd5daf3b576639727e40e9e915_640.jpg“ alt=“Překlad slova „smuggler“ a jeho význam“>

Překlad slova „smuggler“ a jeho význam

Výraz „smuggler“ je překladem do češtiny pro slovo „pašerák“. Jedná se o osobu, která ilegálně převáží zboží nebo osoby přes hranice nebo jiné bezpečnostní kontroly. Tato činnost je často spojena s organizovaným zločinem a může mít vážné právní následky.

Pašeráci mohou převážet například nelegální drogy, zbraně, ale také migranty nebo dokonce ohrožené druhy zvířat. Jejich činnost často ohrožuje bezpečnost a ekonomiku státu, a proto je boj proti pašerákům důležitý pro udržení bezpečnosti a pořádku.

Význam slova

Význam slova „smuggler“ ve společnosti

Ve společnosti je slovo „smuggler“ často spojováno s negativními konotacemi a činnostmi, které jsou nelegální. Tento výraz označuje jedince, který ilegálně převáží zboží či osoby přes hranice nebo do jiných oblastí, obcházející přitom celní kontroly a pravidla. Smuggler může být spojen například s pašováním drog, zbraní nebo dokonce lidí.

Použití slova „smuggler“ ve společnosti může mít dopad na vnímání jedince, který je označen tímto výrazem. Lidé často přistupují k této skupině s nedůvěrou a ostražitostí, což může vést k sociálnímu vyloučení a omezením v možnostech zaměstnání či osobních vztazích.

  • Příklady synonym: contrabandist, smuggler, bootlegger
  • Příklady vět:

Smuggler má dnes velmi obtížnou práci.
Obchodoval s drogami, byl považován za nebezpečného smugglera.

V anglicky mluvících zemích se může slovo „smuggler“ vyskytovat také ve spojení s neseriózními obchodníky, kteří se pokoušejí nezákonně pašovat zboží za účelem uniknutí placení daní nebo cla. Jedná se o negativně konotovaný termín, který označuje nelegální činnosti a porušení zákonů.

Rozdíly mezi

Rozdíly mezi „smuggler“ a podobnými výrazy

Jestliže se zajímáte o slovo „smuggler“ a jeho význam, pravděpodobně vás také zajímá, jak se liší od podobných výrazů. Zde je pár rozdílů, které by vám mohly pomoci lépe porozumět tomuto termínu:

  • Contrabandista: Zatímco „smuggler“ se často používá v anglickém jazyce, „contrabandista“ je častější ve španělštině nebo portugalštině. Oba výrazy však znamenají to samé – osobu, která ilegálně převáží zboží přes hranice.
  • Šmelina: Tento výraz se používá v českém slangovém jazyce a má podobný význam jako „smuggler“. Obecně platí, že „šmelina“ je spíše lidový výraz, zatímco „smuggler“ je formálnější.
  • Kontrabandist: Tento německý výraz má stejný význam jako „smuggler“. Je dobré znát různé jazykové verze slova, abyste lépe porozuměli mezinárodním konceptům týkajícím se nelegálního obchodování.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „smuggler“ v větě

Jak správně používat slovo „smuggler“ ve větě? Tento výraz označuje osobu, která se zabývá pašováním zboží, a je důležité používat ho správně a adekvátně. Pokud chcete zjistit, jak správně využít toto slovo, níže najdete několik příkladů jeho použití:

  • „Policejní jednotka zatkla skupinu pašeráků, kteří se pokoušeli propašovat nelegální zboží přes hranice.“
  • „Za pašování migrantů hrozí trest odnětí svobody. Pašerák nesmí uniknout spravedlnosti.“

Pamatujte, že při použití slova „smuggler“ je důležité dodržovat kontext a správně ho začlenit do celé věty tak, aby bylo jasné, o jaký typ činnosti nebo osobu se jedná.

Klíčové Poznatky

In conclusion, the word „smuggler“ in Czech is translated as „pašerák“ and carries a rich history and meaning. Whether used in literature, film, or everyday conversation, understanding the nuances of this word can deepen our appreciation for the complexities of illicit trade and borders. Next time you come across the word „smuggler,“ I encourage you to take a moment to ponder its implications and consider the hidden stories behind it. Language is a powerful tool that can open doors to new perspectives and insights, and embracing the diversity of words like „pašerák“ can enrich our understanding of the world around us. Let us continue to explore the depths of language and culture, one word at a time.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *