Person: Co To Znamená? Výklad Anglického Slova!

Person: Co To Znamená? Výklad Anglického Slova!

Curious about the meaning of the English word „person“? Wondering what it signifies in Czech? Look no further, as we delve into the interpretation and significance of the term in this insightful article. Join us as we explore the nuances and depth of the word „person“ in the Czech language. Whether you’re a language enthusiast or simply seeking to expand your knowledge, this article is sure to provide you with a comprehensive understanding of this common yet intriguing term. Let’s unravel the mystery together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g1430c6394fc369c107be93d8c0439f604fac24330d88b5d968da279980a7e5abef0251598b91bf9ebfa6e05227f6b6348b929671047478fb4e59991af34e3b80_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „person“ ve slovníku?“>

Co znamená slovo „person“ ve slovníku?

Ve slovníku se slovo „person“ definuje jako jednotlivce, lidskou bytost nebo osobu. Jde o obecný termín používaný k označení jakéhokoli člověka, bez ohledu na pohlaví, věk nebo jiné charakteristiky. Jedná se tedy o univerzální termín, který lze použít k popisu jakékoli osoby v obecném smyslu.

Person může být také chápán jako individuální subjekt s vlastními myšlenkami, pocity a osobností. Tento termín je často používán v právním jazyce k označení fyzické osoby, na rozdíl například od korporace nebo jiných právnických subjektů.

Etymologie slova

Etymologie slova „person“ a jeho vývoj v anglickém jazyce

Etymologie slova „person“ sa datuje až do starovekého Ríma, kde výraz „persona“ znamenal masku alebo charakter, ktorý herec nosil pri divadelnom predstavení.

V anglickom jazyku sa slovo „person“ vyvinulo z latinského „persona“ a prvé použitie v podobe „persone“ sa datuje až do 13. storočia. S postupom času sa význam slova rozšíril na jednotlivca, osobu alebo individuálnu bytosť.

Význam a použití slova

Význam a použití slova „person“ v různých kontextech

Jméno „person“ je v anglickém jazyce velmi důležité a používá se v různých kontextech a situacích. Toto slovo má široký význam a může být interpretováno různými způsoby v závislosti na kontextu. Zde se podíváme na některé z nejčastějších významů a použití slova „person“ v různých situacích.

V anglickém jazyce může slovo „person“ označovat jakoukoli individuální bytost nebo lidskou bytost. Například můžeme mluvit o „osobě“ ve smyslu identity nebo individuality člověka. Slovo „person“ může také odkazovat na konkrétní osobu nebo jednotlivce v rámci určité skupiny nebo organizace. Ve znalostním kontextu může být „person“ použito k označení někoho, kdo zastává určitou roli nebo pozici ve společnosti, například v práci nebo ve veřejném životě.

V různých jazykových situacích může být slovo „person“ také použito jako synonymum pro „člověka“ nebo „osobu“ obecně. Může se jednat o formální nebo neformální termín, který se používá k označení jednotlivce nebo jedince bez ohledu na jejich specifické identifikační informace. V některých případech může být slovo „person“ použito k zastínění pohlaví, věku nebo jiných osobních charakteristik jednotlivce, důraz je kladen spíše na samostatnost a individualitu jako takovou.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „person“ v komunikaci

V článku si představíme výklad anglického slova „person“ a jak ho správně používat v komunikaci. Slovo „person“ je podstatné jméno a označuje jednotlivce nebo osobu v obecném smyslu.

Při používání tohoto slova je důležité dodržovat správný kontext a gramatickou strukturu věty. Níže uvádíme několik příkladů, jak efektivně využít slovo „person“ v běžné konverzaci:

 • Oslovení: „Hello, can I help you with anything?“
 • Popis: „The person sitting next to me on the bus was reading a book.“
 • Společnost: „We are looking for a person with good communication skills to join our team.“

Důležité synonyma a antonyma pro slovo

Důležité synonyma a antonyma pro slovo „person“

Pro výklad anglického slova „person“ je důležité znát jeho synonyma a antonyma. Zde jsou některá klíčová slova, která můžete použít jako synonyma pro „person“:

 • Individual
 • Human being
 • Man or woman
 • Member of the human race

Naopak antonyma pro slovo „person“ mohou být:

 • Animal
 • Entity
 • Non-human

Tipy a doporučení pro rozvoj slovní zásoby v angličtině pomocí slova

Tipy a doporučení pro rozvoj slovní zásoby v angličtině pomocí slova „person“

Pro rozvoj slovní zásoby v angličtině je důležité pochopit význam a různé významy slova „person“. Toto slovo může být použito v různých kontextech a mít různé významy, které mohou být užitečné znát.

Tipy a doporučení pro rozvoj slovní zásoby s využitím slova „person“:

 • Zkuste si najít různé synonyma pro slovo „person“ a vyzkoušejte je použít v různých větách.
 • Učte se fráze a idiom, které obsahují slovo „person“, abyste získali lepší povědomí o tom, jak se používá v různých spojeních.
 • Zkoumejte různé druhy osob, které lze popsat slovem „person“, například vlastnosti, povolání nebo charakteristiky.

Závěrečné myšlenky

V tomto článku jsme si podrobně prozkoumali význam anglického slova „person“ a jeho význam v češtině. Jak jsme zjistili, tento termín není pouze označením pro fyzickou bytost, ale zahrnuje i psychické a společenské charakteristiky každého jednotlivce. Nyní, když máte jasno v tom, co slovo „person“ znamená, můžete se nad tím zamyslet a aplikovat tento poznatek do vašeho každodenního života. Buďte pozorní na to, jak se sami definujete a jak vnímáte ostatní kolem sebe. Buďte všímaví k individuálním rozdílům a ukažte každému své úcty a pochopení. V konečném důsledku, vědomí toho, co slovo „person“ skrývá, nám může pomoci lépe porozumět a respektovat druhé, což napomůže k vytváření harmonických vztahů a společnosti.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *