Perform: Jaký je jeho překlad a význam v češtině?

Víte​ přesně, co znamená slovo „perform“ a jak se překládá‌ do češtiny? Pokud⁤ ne, nezoufejte! V tomto článku se podíváme na význam a správný překlad tohoto slova⁢ do češtiny. Připravte se na ‌zajímavé poznatky a⁢ nové informace!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g17d4489be9d57928745ba3473020f08c43d4d6574479a3c10ea8bda875e46c7c113084ba89880976a33060995b447edb9110fedf7ae8678d3f3b2475847f4a3d_640.jpg“ alt=“Jaký ⁤je přesný význam slova „perform“ v češtině?“>

Jaký je přesný význam slova „perform“ v češtině?

V češtině se slovo „perform“ ⁤může přeložit jako „provádět“ nebo „vykonávat“.⁤ Hlavním významem tohoto slova je vykonávat ⁣nějakou činnost nebo akci s cílem dosáhnout určitého výsledku. Performování může být spojeno s různými oblastmi, ‍jako je umění, práce nebo sport.

V‍ uměleckém kontextu znamená „perform“ provádění nebo‍ předvádění nějakého⁣ uměleckého díla,⁢ často před publikem. V pracovním prostředí může slovo‍ „perform“ označovat ⁣plnění úkolů nebo pracovních​ povinností s cílem dosáhnout ‌stanovených cílů. V oblasti sportu může „perform“ znamenat provedení určitého‍ cviku nebo⁣ disciplíny s maximální⁢ účinností nebo úspěchem.

Jaké jsou ⁢hlavní oblasti použití slova

Jaké⁤ jsou hlavní oblasti použití slova ⁤“perform“‍ v češtině?

Ve českém jazyce se slovo‍ „perform“ může použít v různých kontextech​ a oblastech. Hlavními‌ oblastmi ⁢použití tohoto slova‍ jsou:

 • V⁢ umění: „Perform“ se často používá v‌ kontextu uměleckých vystoupení a představení. Může zahrnovat divadelní představení, koncerty, taneční produkce ‌nebo dokonce performance art.
 • V obchodě a managementu: ⁢Slovo „perform“ se ⁣může ⁢také objevit ⁣v kontextu ⁤obchodních činností a řízení podniku. ⁣Může se⁤ týkat výkonu společnosti, výkonnosti zaměstnanců nebo dokonce výkonnosti investic.
 • V IT a technických oborech: V oblasti IT a ‌technologií se slovo „perform“ často používá v souvislosti s‍ výkonností systémů, aplikací nebo zařízení.

Kde ⁤se může slovo

Kde se může slovo „perform“ v češtině uplatnit?

Ve češtině‍ se slovo „perform“⁢ může⁣ uplatnit​ v různých kontextech a situacích.⁤ Jedná se o anglické slovo, které má ‍několik možných⁤ překladů ⁣do ‌češtiny a různé významy.

Možné překlady⁣ slova‌ „perform“ ​do češtiny zahrnují například „vykonat“, „provést“, „hra(t)“,⁤ „zpívat“ nebo ‌“plnit“. V závislosti na kontextu může mít slovo „perform“ v‍ češtině různé významy, jako je například vykonávání konkrétního úkolu, provádění‍ akce nebo uměleckého vystoupení.

Jak lze správně používat‍ slovo

Jak⁣ lze ⁢správně používat slovo „perform“ ‍v češtině?

Slovo „perform“ lze v češtině správně přeložit⁢ jako „provádět“ nebo „vykonávat“. Jeho význam⁣ v češtině je spojen s akcí provádění nějaké⁣ činnosti nebo úkolu ‍s cílem dosáhnout určitého výsledku.⁤ Pokud chcete⁢ použít slovo „perform“​ v českém ‌kontextu, můžete ho například použít v následujících‌ situacích:

 • Performovat koncert
 • Performovat na jevišti
 • Performovat experiment

Výběr správného synonyma pro slovo ⁣“perform“‍ v češtině závisí na kontextu a druhu činnosti, kterou chcete vyjádřit. Důležité je používat slovo tak,⁣ aby bylo srozumitelné ⁣a⁤ výstižné pro vaši komunikaci v ⁣češtině.

Jaké ​jsou možnosti překladu slova

Jaké jsou možnosti překladu slova „perform“ do ‌češtiny?

Překlad slova „perform“ do češtiny může ‍být někdy trochu složitý, ale existují některé ⁢možnosti, jak toto slovo přeložit. Zde jsou některé z nich:

 • Vykonat – Tento překlad se hodí například ve větách jako „Herec musí dobře vykonat svou ⁢roli“.
 • Provádět – ‌Další možností je‍ přeložit „perform“ jako „provádět“.‌ Například ve⁣ větě ​“Tým musí provádět dobře, aby ⁤dosáhl ‌úspěchu“.

Je důležité vybrat správný význam překladu podle kontextu, ve kterém je slovo „perform“ použito, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku při překladu do češtiny.

Jaké jsou nejčastější chyby při překladu‍ slova ⁤

Jaké jsou nejčastější ⁢chyby při ⁤překladu slova⁤ „perform“ do češtiny?

Nejčastější‌ chybou při překladu slova „perform“ do češtiny je zaměnění s podobnými slovy, která mají ‍odlišný význam. Mezi tyto chyby patří:

 • Provádět: Mnoho lidí překládá‌ „perform“ jako „provádět“, což není vždy správné. „Perform“ se často⁤ používá ve významu „vykonat“ nebo „předvést“.
 • Předvést: Další častou chybou je přeložení „perform“ jako „předvést“,⁤ což může⁣ být příliš úzký význam. „Perform“ ⁢může‌ zahrnovat ⁢širší‍ spektrum činností než ‌pouhé předvádění.
 • Úspěšný výkon: Někdy se „perform“ chybně​ překládá jako ⁤“úspěšný výkon“, což může⁢ být ⁣část ​významu, ale ⁤nezahrnuje všechny nuance spojené s tímto slovem.

Význam slova⁣ „perform“⁣ je tedy v češtině mnohdy složitější a vyžaduje ⁢pečlivý kontext, aby byl‍ správně interpretován.

Závěrem

V tomto článku jsme se zaměřili na překlad termínu „perform“ do češtiny a jeho význam. Jak jsme objasnili, slovo „perform“ může být přeloženo⁢ do češtiny jako „provádět“, „vykonávat“ nebo‍ „hraát“, v závislosti na kontextu. Je ⁤důležité pochopit, že správný⁣ překlad je klíčem k porozumění a komunikaci. Takže při používání tohoto‌ slova v češtině ⁤volte slovo pečlivě, aby‍ bylo sdělení jasné a ⁢přesné. Doufáme, že tento článek ​vám pomohl ⁢lépe pochopit význam⁤ slova „perform“ ⁢v češtině ‌a že‍ si ‌budete moci lépe vychutnat krásu českého jazyka.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *