Matures: Jak Správně Přeložit Toto Slovo? Anglicko-Český Slovník

Matures: Jak Správně Přeložit Toto Slovo? Anglicko-Český Slovník

Are you struggling to⁣ find the right translation for ⁣the word „matures“ ​in ‍Czech?‌ Look no further! In this article, we will delve into the⁢ most​ accurate and effective translation for this ⁣word in the‍ English-Czech dictionary. Let’s unravel the mystery of ⁢“matures“ together.
<img ‌class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g05b4f5f75c5bece01edef2cf67ab1addd0783c16fc3fec21c96e85c107bb1b935f57fd9c0e490eebf23e9fdd8aa04656_640.jpg“ ⁣alt=“Jak správně⁣ přeložit slovo „matures“ ‍do češtiny?“>

Jak⁤ správně ‌přeložit slovo „matures“ ⁣do češtiny?

Někteří⁢ lidé ⁢mají problémy ⁤s překladem slova „matures“ ‌do⁣ češtiny, protože to není ‍zcela ⁤jednoznačné. Toto slovo ‌má několik významů a ⁣záleží​ na​ kontextu, jakým se⁣ používá. Zde‍ jsou některé možné ‍překlady tohoto slova do češtiny:

 • Vyzrává – pokud se‌ jedná o⁤ proces ‍zrání ⁤nebo vývoje
 • Dospívá – ‍pokud se jedná o věk‌ nebo fázi života
 • Rostoucí – pokud se jedná o nárůst⁣ nebo vzrůstající počet něčeho

Pamatujte, ⁤že ⁢správný překlad závisí na kontextu, ve‌ kterém je‌ slovo „matures“ použito. ⁤Může být⁤ užitečné použít ⁢online slovník nebo⁣ se ‍poradit s rodilým mluvčím, pokud nejste ‍jisti s překladem.

Rozbor významu slova⁢

Rozbor významu slova ⁣“matures“ ⁣v různých⁤ kontextech

Význam slova ⁣“matures“ se může⁣ v různých‌ kontextech lišit a překlad do češtiny může být někdy trochu složitý. Zde⁣ je​ několik příkladů, jak správně⁣ přeložit‌ toto slovo:

 • V ⁤kontextu biologie se „matures“⁤ může přeložit jako „dospívá“ ⁢nebo „dospívání“.
 • V obchodní sféře ⁤se „matures“ může překládat jako „se zraje“ nebo „dosahuje zralosti“.
 • V kontextu vzdělávání a školství ⁢může „matures“ znamenat „maturuje“ nebo „ukončuje studium“.

Vždy záleží na⁤ kontextu, ​ve ⁢kterém‌ se slovo „matures“ ‌vyskytuje, a správný‌ překlad by‌ měl ⁤být vybrán ⁤podle této skutečnosti. Pokud si nejste jisti, ⁣jak slovo přeložit, můžete se ⁣poradit s anglicko-českým slovníkem nebo s rodilým mluvčím obou jazyků.

Doporučení pro použití⁤ slova

Doporučení​ pro použití slova „matures“ ⁢v českých⁢ větách

Pokud jste narazili na slovo „matures“ v⁢ anglickém textu a snažíte ‍se ‍ho správně přeložit ‍do češtiny,⁣ existuje několik možností, jak‌ to ​udělat. Zde jsou‍ některé ​doporučení pro použití tohoto slova v českých větách:

 • zralý/zraje: ⁣Pokud se slovo „matures“ používá⁤ ve smyslu​ zrání, dozrávání nebo vývoje, můžete⁣ ho‌ přeložit jako „zralý“ nebo „zraje“. ⁤Například: „Víno matures‌ ve sklepech.“‍ =​ „Víno zraje​ ve sklepě.“
 • dospívá: V některých kontextech ⁤může být vhodné přeložit „matures“ jako⁤ „dospívá“. ‍Například:‍ „Dítě matures a stává se‍ nezávislejším.“ =⁢ „Dítě dospívá a stává se nezávislejším.“

Tipy ‌pro efektivní použití anglicko-českého​ slovníku

Tipy pro​ efektivní ‌použití anglicko-českého slovníku

Chcete se naučit, jak správně přeložit slova pomocí anglicko-českého slovníku? Například, když‌ narazíte na slovo, ⁢které neznáte, ‍nebo když chcete najít⁣ nejvhodnější výraz ‌pro ⁣vaši myšlenku? Pokud‌ ano, máme pro vás pár tipů,‍ jak můžete efektivně ⁣využívat ⁣tento‍ užitečný nástroj.

Zde je pár tipů, které ⁣vám⁢ pomohou ​lépe porozumět ⁣a efektivně ⁤využívat‌ anglicko-český slovník:

 • Kontext: Vždy se‌ snažte⁣ přeložit slovo ⁢ve správném kontextu, ⁣abyste zjistili správný​ význam a použití.
 • Synonyma: Hledejte synonyma ⁤k přeloženému ‍slovu, abyste ​si byli jisti, že jste vybrali ten nejvhodnější ⁣výraz.
 • Gramatika: Dbejte na správnou gramatiku a skloňování⁤ slov, abyste⁣ se ⁣vyvarovali chyb ‌při překladu.

Jak ⁣najít správný‍ český ekvivalent pro anglické slovo

Jak najít správný český ekvivalent ⁤pro anglické‍ slovo „matures“?

Vyhledávání správného českého ekvivalentu pro‍ anglické ⁣slovo ‌“matures“ může být obtížné, zejména pokud se⁣ snažíte najít přesný význam tohoto slova. Zde je ​několik možností, ​jak tento ‍termín ‌správně přeložit do češtiny:

 • dospívá – což může naznačovat proces dozrávání​ nebo zraje mezi ‍mládeží
 • plodina ​- pokud⁢ se jedná o‌ kontext ‍zemědělství nebo⁤ pěstování
 • zkouška ⁤maturity – jedná se o formální​ zkoušku na konci ⁢středoškolského vzdělání

Anglické⁣ slovo Český ekvivalent
matures dospívá
matures plodina
matures zkouška⁢ maturity

Nejběžnější ⁢chyby při překládání ​slova ​

Nejběžnější​ chyby při ⁤překládání slova „matures“ a jak ‌je vyhnout‍ se

Překládání slova „matures“ může být pro mnoho lidí výzvou, jelikož má​ několik ⁤různých ⁤významů a v⁣ různých ‍kontextech ​se může ⁤překládat různě. ⁤Zde ​je seznam nejběžnějších ‌chyb při překládání tohoto slova⁣ a ​jak se ‌jim ⁢vyhnout:

 • Chyba: Přeložení ⁢slova „matures“ jako „maturitní zkouška“.
 • Řešení: Správně ⁢přeložte slovo⁤ jako „dospívá“ nebo⁣ „dozrává“, podle kontextu se jedná o proces zrání ⁤nebo vývoje.
 • Chyba: Zaměňování slova⁢ s podobnými výrazy jako „maturovat“ či⁢ „maturita“.
 • Řešení: Mějte na⁤ paměti, že „matures“​ se nevztahuje pouze k vzdělávání, ale i k procesům⁤ zrání a růstu v obecném smyslu.

Jak porozumět​ jemným nuancím ⁣významu slova‌

Jak ⁢porozumět jemným nuancím významu slova „matures“ při překladu do češtiny?

Překlad​ slova „matures“ do ‌češtiny ⁢může být někdy obtížný, jelikož‌ anglický‌ výraz⁣ může mít více jemných nuancí, které je třeba ‌správně zachytit. Zde je ⁢několik⁤ možných překladů tohoto ⁢slova, ⁢které vám pomůžou⁢ porozumět jeho významu:

 • Zraje/zrána – Tento ⁣překlad se nejčastěji⁤ užívá,⁣ když ⁣slovo „matures“ znamená proces zrání nebo vývoje⁤ něčeho.
 • Staří ​- Slovo „matures“ může také odkazovat k něčemu staršímu,⁤ vyzrálému⁢ nebo ⁢zkušenému.
 • Dospívá – V některých kontextech může slovo „matures“ znamenat⁤ také ⁤proces dospívání nebo‌ vyrůstání.

Závěrem

In conclusion, the process of translating ⁣the ​word „matures“‍ from English ​to‍ Czech requires careful consideration of context and ‌proper research to ensure accuracy. ​The English-Czech dictionary‌ is a valuable tool‍ for anyone looking to⁤ improve their ⁤language skills and expand‌ their‍ vocabulary. By ⁣taking the time to understand⁤ the nuances‍ of different languages, ‌we can communicate more effectively and bridge ‌cultural divides. So, whether you ⁢are a student,‍ professional, or⁤ language‍ enthusiast, ⁢I encourage⁣ you to​ continue⁣ exploring the richness ‍of language and embracing ⁢the ⁢challenges of translation.⁣ With dedication‌ and practice, you⁢ can achieve‌ fluency and mastery⁤ in both English ⁣and Czech, opening⁢ up new opportunities for personal growth‍ and connection with ‍others.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *