Intelligent: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Intelligent: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Are you looking‍ to bridge the language gap between English​ and Czech? Look ‍no further! ⁢In this article, we will explore the⁤ concept​ of intelligence and its translation and meaning in⁣ the ​English-Czech​ dictionary. Get⁤ ready to dive into the linguistic ⁢world of intelligence and expand your knowledge in a ​dynamic and engaging way. Let’s uncover the true ​essence ​of⁤ „Intelligent: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku“⁢ together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g6f61d606090f20c9f83a3f8a2810e1d34778f8a934a63ef12cb3b86091793b19a2cf4af14e5f1f3cd617071578e8f02716a7dec235510102d7db6a49eb30fb10_640.jpg“ alt=“Co ‌znamená ⁣“Intelligent“ ⁣v⁤ českém jazyce?“>

Co znamená „Intelligent“ v českém jazyce?

Pod slovem „Intelligent“ se v českém jazyce⁤ obvykle‌ rozumí slovo „chytrý“.​ Tento termín ⁣se může používat ke ⁣sledování jednotlivců,‌ zařízení nebo ‍systémů, které mají schopnost porozumět,‍ analyzovat a reagovat na informace a situace kolem nich.

V anglicko-českém slovníku se také můžeme⁢ setkat s překladem „Inteligentní“​ či „Odborník“.⁢ Je důležité si uvědomit, že v různých‌ kontextech může být význam slova⁣ „Intelligent“‍ interpretován různými způsoby, a proto je důležité zohlednit⁢ celý ⁢kontext,​ ve kterém je toto slovo používáno.

Důležité věci k zvážení při⁢ překladu slova

Důležité​ věci k zvážení při překladu slova „Intelligent“

Překlad⁤ slova „Intelligent“ ‌do češtiny může být náročný, protože⁣ se jedná o slovo⁣ s ​širokým ⁢významem ​a různými⁣ konotacemi. Při překladu je‍ důležité zvážit kontext, ve kterém je slovo použito, aby bylo zachyceno všechny jeho odstíny‌ a‍ nuance.

Při ‌překladu slova „Intelligent“ ⁢do češtiny je nutné brát v potaz následující:

 • Význam: Jaký význam má slovo „Intelligent“ v konkrétním ⁢kontextu? Je zde zohledněna inteligence, chytrost, schopnost uvažovat⁤ nebo snad něco jiného?
 • Kontext: Je důležité zvážit kontext, ve kterém⁣ je slovo „Intelligent“⁢ použito, abychom přesně zachytili jeho‌ význam a⁢ významové odkazy.
 • Alternativy: ‍ Existují v češtině nějaká ⁣alternativní slova nebo fráze,‍ která by lépe vyjádřila význam‍ slova „Intelligent“ v daném kontextu?

Jak zachytit význam slova ⁣

Jak⁢ zachytit význam slova „Intelligent“ správně v anglicko-českém‍ slovníku

Při hledání přesného překladu ⁢slova „Intelligent“ do češtiny je důležité‍ porozumět jeho významu a kontextu v‌ anglickém​ jazyce. Tento ​výraz se používá k popisu schopnosti jedince nebo systému ⁣myslet, porozumět a reagovat ⁣na informace a situace inteligentním⁤ způsobem.

V anglicko-českém slovníku ⁤můžete najít přesný překlad slova „Intelligent“ jako ​“chytrý“ nebo „inteligentní“. Toto slovo může být ‍také spojováno s dalšími ⁤výrazy⁢ jako například „přemýšlivý“ ⁣nebo ⁣“rozumný“, v závislosti na kontextu, ve kterém je použito.

Možné synonyma pro slovo

Možné synonyma ⁣pro slovo ⁣“Intelligent“ s⁤ odpovídajícím významem

Existuje ⁤mnoho možných⁤ synonym pro ​slovo „intelligent“, které mají podobný ⁣význam. Můžete použít ‍následující slova ⁣ve ‍vašich psaních‍ nebo​ hovorech, abyste vyjádřili stejný⁢ význam jako slovo „intelligent“:

 • Moudrý
 • Chytrý
 • Nadání
 • Rozumný
 • Bystrý

Pokud hledáte alternativní​ slova pro „intelligent“, můžete s klidem⁣ použít jakékoliv z výše uvedených synonym, které vám pomohou vyjádřit podobný význam.

Posouzení nejčastějších chyb při překladu ⁣slova

Posouzení nejčastějších ⁤chyb při překladu slova „Intelligent“

Chyby při překladu slova „Intelligent“ ⁣se mohou vyskytovat​ poměrně často, a proto‌ je​ důležité tyto chyby identifikovat⁢ a opravit. Zde je posouzení některých​ nejčastějších chyb, které se mohou při překladu⁣ tohoto⁤ slova do češtiny⁣ vyskytnout:

 • Překlad‌ do češtiny⁤ slova⁣ „Intelligent“ jako „inteligentní“ je obvyklý, ale​ může být v některých‌ kontextech nepřesný. Je důležité⁣ vzít v úvahu celý kontext věty a zvážit, zda ‍není vhodnější použít jiný český výraz, jako je ‍například „chytřý“ nebo „bystrý“.
 • Další častou chybou je ⁣zaměňování slova „Intelligent“‍ s‍ podobnými slovy, jako je „inteligentní“ či „chytrý“. Je důležité⁢ si být vědom rozdílů v významu těchto‌ slov a zvolit ten⁢ správný překlad v ⁢daném kontextu.

Tipy a triky pro efektivní použití slova⁣

Tipy a triky pro efektivní⁤ použití‍ slova „Intelligent“ v ⁤českých větách

Pro efektivní použití slova ⁣“Intelligent“ v​ českých⁣ větách je ‍důležité mít jasnou představu ‍o jeho významu a ⁤správném překladu. Toto‌ slovo se obvykle používá k popisu osoby‍ nebo věci s vysokou úrovní inteligence a schopností.


Tipy a triky pro správné použití⁣ slova „Intelligent“ v‍ českých větách:

 • Vyhýbejte⁢ se přímým překladům a spíše se zaměřte na význam a‍ kontext věty.
 • Vyhledávejte vhodné synonyma, jako je „chytrost“, „moudrost“ nebo „bystrý“.
 • Při použití slova „Intelligent“ ⁣je důležité‍ brát v potaz‍ situaci a místo, ⁤ve kterém je používáno, aby byl význam⁢ co⁣ nejpřesnější.

Závěrečné​ myšlenky

V tomto‌ článku jsme prozkoumali význam slova ⁣“intelligent“ v anglicko-českém ⁤slovníku a ⁣detailně jsme si⁤ rozebrali jeho překlad a použití. Pochopit a správně využívat slova cizího jazyka⁤ je klíčové pro rozvoj komunikačních dovedností⁢ a porozumění‍ různým kulturám.⁤ Doufáme, že tento článek vám posloužil jako ‌užitečný zdroj informací a inspirace k dalšímu zkoumání ⁢jazyka. Nezapomeňte, ‍že​ každé‍ slovo má ​svůj⁤ vlastní⁣ význam a nuance, ​které mohou obohatit náš‌ jazykový repertoár a naše porozumění světu kolem nás.‍ Buďte dobrodružní a nebojte se objevovat‍ nové‍ slovníky a⁢ jazyky – každé nové slovo vás⁣ může přiblížit k novému poznání⁣ a pochopení.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *