Frog: Překlad a Kontext Této Anglické Fráze

Frog: Překlad a Kontext Této Anglické Fráze

Are you curious about the translation and context of the English phrase „frog“ in Czech? Look no further! In this article, we will explore the nuances and meanings of this common word in Czech, shedding light on its cultural significance and usage. Join us on this linguistic journey as we uncover the depths of „Frog: Překlad a Kontext Této Anglické Fráze“.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/g1a163e0b8f135c25c1d8b9df17e5aad99c9a4940a1fa3e448ae87365b29e7cfe16f6fc64b4f00bdfaa6bc5528838ee49e03cec58ebe3a2235b946f25a59b3b01_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „frog“ v češtině?“>

Co znamená slovo „frog“ v češtině?

Ve češtině se slovo „frog“ překládá jako „žába“. Žáby jsou obojživelná zvířata, která jsou běžně vidět na březích rybníků a jezer. Tento termín je běžně používán v anglicky mluvících zemích k označení malých, skákatelých zelených tvorů s dlouhými nohama.

V kontextu výrazy „frog“ se může vyskytovat v různých spojeních, například:

 • Skákající žába – Jumping frog
 • Zelená žába – Green frog
 • Zpěvající žába – Singing frog

Překlad a význam slova

Překlad a význam slova „frog“ v anglicko-českém slovníku

Ve slovníku se slovo „frog“ překládá do češtiny jako „žába“. Tato anglická fráze může mít různé významy a kontexty v závislosti na situaci, ve které je použita. Zde jsou některé možné významy a situace, ve kterých se slovo „frog“ může v anglicko-českém slovníku vyskytovat:

 • Živočich: Frog je většinou chápán jako živočich žijící ve vodě a na souši, který je typický svou skákavou povahou a charakteristickým vzhledem.
 • Přísloví: V anglickém jazyce existuje také známé přísloví „You have to kiss a lot of frogs before you find your prince“ znamenající, že musíte projít mnoha špatnými situacemi, než najdete to správné.

Slovo Význam
Frog Žába
Frog Skákavý živočich

Kontextuální použití fráze „frog“ v anglickém jazyce

Fráze „frog“ v anglickém jazyce má široké kontextuální použití, které se může lišit v závislosti na situaci. Zde jsou některé z nejběžnějších způsobů, jak se tato fráze může vyskytnout:

 • Výraz „to have a frog in your throat“ je používán jako idiom znamenající, že máte potíže s mluvením nebo hlasem.
 • V anglickém jazyce se používá termín „frog“ také k označení dravého obojživelníka zvaného „žába“.
 • V oblasti digitálního světa se slovo „frog“ může objevovat jako zkratka pro funkci nebo aplikaci.

Typ kontextu Význam
Idiom Mít potíže s mluvením
Obojživelník Žába
Digitální svět Zkratka pro funkci nebo aplikaci

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „frog“ ve větách

Pokud se chcete naučit správně používat slovo „frog“ ve větách, je důležité znát jeho význam a správný kontext. Slovo „frog“ se v češtině překládá jako „žába“ a může být použito v různých situacích. Zde je několik příkladů, jak ho správně použít:

 • Příklad 1: V našem rybníku žije mnoho různých druhů žab.
 • Příklad 2: Vyrobil jsem pro děti hru, ve které si hrají na skákající žáby.
 • Příklad 3: Po dešti se vždy objeví spousta žab na zahradě.

Zda použijete slovo „frog“ správně či nikoliv, záleží na kontextu věty. Důležité je dbát na gramatickou správnost a významovou shodu s ostatními slovy ve větě. S těmito tipy a příklady byste měli být schopni správně a samozřejmě používat slovo „frog“ ve všech vašich větách!

Specifické vlastnosti a chování žab popsané slovem

Specifické vlastnosti a chování žab popsané slovem „frog“ ve slovníku

Frog: Překlad a Kontext Této Anglické Fráze

Pokud se podíváme do slovníku, slovo „frog“ je anglickým termínem pro žábu. Jedná se o obojživelného živočicha, který je známý pro své specifické vlastnosti a chování. Zde je pár charakteristik těchto zvířat, které jsou popsány slovem „frog“:

 • Skákání: Žáby jsou známé svou schopností skákat na dlouhé vzdálenosti díky jejich silným zadním nohám.
 • Vodní život: Většina druhů žab preferuje vodní prostředí, kde se mohou pohybovat a krmit.
 • Měnící se barvy: Některé druhy žab mají schopnost měnit svou barvu podle prostředí, ve kterém se nacházejí.

Pořadí Barva
1 Zelená
2 Hnědá
3 Žlutá

Klíčové Poznatky

In conclusion, the translation and context of the English phrase „frog“ in Czech language reveals not only linguistic intricacies but also cultural significance. By understanding the various meanings and connotations of this simple word, we gain deeper insight into the rich tapestry of Czech language and its ties to tradition and history. Moving forward, let us continue to appreciate the beauty of language and the diversity of its expressions, bridging gaps and fostering greater understanding across cultures. Next time you encounter a frog, remember the multifaceted nature of words and the power they hold to unite us in shared experiences and values. Together, let us celebrate the magic of language and its ability to connect us all.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *