Forfeit: Co to Znamená? Anglicko-Český Slovník Vysvětluje

Forfeit: Co to Znamená? Anglicko-Český Slovník Vysvětluje

Ever wondered what the word ‚forfeit‘ means in Czech? Look no further! Our English-Czech dictionary has got you covered. Get ready to unlock the mysteries of this versatile term and expand your language skills with ease. Let’s dive in and explore the world of ‚forfeit‘ together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gd8ed8b412b671c847959393a08b7084dbb71ea90a3bf41d738c6972357e590b5431d930c9db8d592b0832a623ea07500_640.png“ alt=“Co je to „forfeit“ a jak se používá v anglickém jazyce?“>

Co je to „forfeit“ a jak se používá v anglickém jazyce?

Forfeit je anglické slovo, které označuje situaci, kdy někdo ztrácí něco kvůli porušení pravidel nebo nedodržení dohody. Tato termín se často používá ve sportu, hrách a smlouvách. V anglickém jazyce existuje několik synonym pro forfeit, jako je „lose by default“ nebo „suffer the loss“. Zde jsou některé způsoby, jak se slovo forfeit používá v anglickém jazyce:

 • Pokud hráč nesplní stanovená pravidla hry, může mu být udělen forfeit.
 • V případě porušení smlouvy může strana dopustit forfeitu a ztratit nárok na dohodnutý prospěch.
 • V některých případech se forfeit používá ke zmírnění nebo eliminaci sankcí za určité chyby nebo nedostatky.

Význam slova

Význam slova „forfeit“ v českém jazyce

V anglicko-českém slovníku je slovo „forfeit“ přeloženo jako „ztráta“ nebo „ztratit nárok na“. Toto slovo se používá v různých kontextech, zejména v právním a sportovním prostředí. Zde je pár příkladů, jak se slovo „forfeit“ může použít:

 • Když někdo poruší pravidla hry, může být nucen zaplatit forfeit.
 • V případě soudního sporu může soud rozhodnout o forfeitu majetku obviněného.
 • V obchodních smlouvách se může uvést, že jeden z partnerů musí zaplatit forfeit v případě porušení dohody.

Je důležité mít na paměti, že význam slova „forfeit“ se může lišit v závislosti na kontextu, ve kterém je použito. Proto je vždy důležité zjistit, jaký je přesný význam tohoto slova ve specifické situaci, abyste mohli správně porozumět kontextu a událostem.

Jak správně přeložit

Jak správně přeložit „forfeit“ do češtiny?

Překlad slova „forfeit“ do češtiny může být zrádný, protože se jedná o termín s více významy a kontexty. Abychom správně přeložili toto slovo, je důležité si ověřit jeho význam v daném kontextu. Zde jsou některé možné překlady slova „forfeit“ do češtiny:

 • ztráta, ztratit (např. forfeit game = prohra v zápase)
 • pokuta, zbavit se (např. forfeit a deposit = ztratit zálohu)
 • vzdát se, rezignovat (např. forfeit one’s rights = vzdát svá práva)

Je důležité pochopit kontext, ve kterém je slovo „forfeit“ použito, abychom mohli nalézt nejlepší možný překlad do češtiny. Při překladech se často doporučuje používat slovníky s více významy a konkrétním kontextem, aby byl výsledek co nejpřesnější. Díky tomu se vyhneme nechtěným překladovým chybám a zajistíme správné porozumění textu.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g633e14033cc9fd4f2b034d93162e02c3b3d16cbb90e001969a7a4602f2562999b3bd3f0932a4f3e1ad9cb68038255494_640.jpg“ alt=“Časté chyby při používání slova „forfeit““>

Časté chyby při používání slova „forfeit“

V anglickém jazyce se slovo „forfeit“ používá k označení ztráty, či vzdání se něčeho kvůli porušení pravidel nebo nedodržení dohody. Často však dochází k chybám při použití tohoto slova, které mohou způsobit nedorozumění.

Jednou z častých chyb je zaměňování slova „forfeit“ s „surrender“. Zatímco „forfeit“ znamená ztrátu nebo vzdání se něčeho kvůli konkrétní události, „surrender“ se odkazuje na dobrovolné vzdání se nebo poddání se protivníkovi.

Je důležité si pamatovat správný kontext a význam slova „forfeit“, aby nedošlo k nedorozumění nebo špatné interpretaci. Při použití tohoto slova je důležité být jasný a precizní, aby bylo zajištěno správné porozumění.

Tipy pro použití slova

Tipy pro použití slova „forfeit“ v anglicko-českém slovníku

When browsing through an English-Czech dictionary, you may come across the word „forfeit“ and wonder what it means. In Czech, „forfeit“ is translated as „ztrátit“ or „započítat jako prohrané“. Understanding the nuances of this word can help you properly use it in different contexts.

Here are some tips for using the word „forfeit“ in an English-Czech dictionary:

 • Remember that „forfeit“ can refer to losing something as a penalty or punishment, or giving up a right or privilege willingly.
 • Consider the context in which „forfeit“ is used to determine the most appropriate Czech translation.
 • Practice using „forfeit“ in sentences to improve your understanding and mastery of this word in both languages.

Doplňkové informace o slově

Doplňkové informace o slově „forfeit“ v anglicko-českém slovníku

Pokud hledáte , jste na správném místě. Toto slovo má několik významů a použití, které jsou důležité znát, abyste porozuměli jeho správné interpretaci.

Ve slovníku můžete najít tyto klíčové informace o slově „forfeit“:

 • Významy slova „forfeit“:

  • Ztráta majetku nebo práva jako trest za porušení pravidel.
  • Ztráta nebo odebrání něčeho jako důsledek nedodržení dohody.
  • Zřeknutí se nároku nebo práva.

 • Použití ve větách:

  • „He had to forfeit his prize for cheating.“
  • „She forfeited her rights by signing the contract.“

 • Synonyma:

  • ztrátit
  • zkonfiskovat
  • vzdát se

Pomocí těchto informací budete schopni správně používat slovo „forfeit“ v angličtině i češtině. Doufáme, že vám toto vysvětlení pomohlo lépe porozumět významu tohoto slova.

Závěrečné myšlenky

As you delve into the intricacies of the Czech language and explore the nuances of „forfeit“ through the lens of this English-Czech dictionary, you are invited to not only expand your linguistic repertoire but also deepen your understanding of the cultural context in which words hold unique meanings. Language is a powerful tool that connects us to the world around us and shapes our interactions with others. So, embrace the journey of learning and discovery, and let this newfound knowledge enrich your conversations and experiences. Whether you are a language enthusiast, a traveler, or simply curious about the intricacies of words, may this article serve as a catalyst for further exploration and appreciation of the rich tapestry of languages that weave our global community together.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *