Flange: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Are you curious about the meanings and translations of the word „flange“ in English and Czech? Look no further! In this article, we will explore the significance and various translation options of this industrial term, shedding light on its importance in both languages. Stay tuned to unravel the mystery behind flange in the English-Czech dictionary. Let’s embark on this linguistic journey together!
Co je flange a <a href=jaký je jeho význam v anglicko-českém slovníku?“>

Co je flange a jaký je jeho význam v anglicko-českém slovníku?

Flange je technický termín, který se běžně používá v průmyslové oblasti, zejména ve strojírenství a výrobě. Jedná se o plochý kroužek, který se obvykle používá k připojení dvou trubek, armatur nebo zařízení dohromady. Flange může sloužit k upevnění součástí pomocí šroubů nebo k ukončení potrubí.

Ve slovníku anglicko-českého jazyka má flange svůj ekvivalent v češtině jako „okraj“ nebo „okrajový lem“. Tento výraz je důležitý zejména pro překlad technických textů, kde je klíčové zachovat přesnost a správné chápání termínu. Správný překlad flange do češtiny je tedy nezbytný pro zachování komunikace ve strojírenství a průmyslu jako celku.

V praxi se flanges používají k vytvoření těsného spojení mezi dvěma součástmi a zajištění stability a bezpečnosti zařízení. Proto je důležité správně porozumět tomuto termínu a jeho významu v anglicko-českém slovníku pro správnou komunikaci a úspěšnou práci v technických oborech.

Důležité překlady a <a href=synonyma pro slovo „flange““>

Důležité překlady a synonyma pro slovo „flange“

Pokud hledáte překlad pro slovo „flange“ do češtiny, můžete použít termíny jako „okraj“ nebo „lišta“. Tyto synonyma mohou být užitečné při hledání správného významu tohoto technického pojmu.

V anglicko-českém slovníku se slovo „flange“ překládá jako „okraj“ či „lem“. Jedná se o technický termín používaný obvykle v oblasti strojírenství a konstrukce, kde označuje široký okraj nebo lem u daného objektu.

Využití slova

Využití slova „flange“ v praxi a technickém prostředí

Výraz „flange“ je běžně používaný v technickém prostředí a v praxi, a to zejména při konstrukci a montáži různých zařízení a strojů. Ve slovníku znamená „okraj“ nebo „okrajová deska“, a v anglicko-českém překladu se používá pro označení spojovacích prvků, které slouží k pevnému spojení dvou komponent. Flange může být použit například při instalaci potrubí, ventilů, čerpadel nebo jiných zařízení, které vyžadují pevné a bezpečné spojení.

Při práci s flangy je důležité znát nejen samotný význam tohoto slova, ale také různé typy flangů a jejich použití v praxi. Mezi nejběžnější typy flangů patří například **slepý flange**, **víčkový flange**, **tažný flange** nebo **deskový flange**. Každý typ flangy má své specifické vlastnosti a je vhodný pro různé aplikace a prostředí.

Typ flangy Popis
Slepý flange Flange bez otvoru určený k ukončení potrubí.
Víčkový flange Flange s otvorem a dvěma šroubovými otvory, které slouží k upevnění.
Tažný flange Flange s otvorem a zesílením, určený k montáži tažných lan.
Deskový flange Flange s otvorem a výstupkem, který slouží k upevnění desky nebo jiné komponenty.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „flange“ v komunikaci a psaní textů

Ve světě technického a inženýrského textu se často setkáváme s anglickým slovem „flange“. Pro správné použití tohoto termínu je důležité si osvojit jeho význam a správný překlad do češtiny.

Význam slova „flange“ v anglicko-českém slovníku:

  • Anglický výraz: flange
  • Český překlad: okraj, okrajový lem, límec
  • Definice: Flange je plocha na konci trubky nebo válce, která slouží k upevnění, spojení s jiným prvkem nebo k dosažení estetického efektu.

Anglický Termín Český Překlad Definice
flange okraj, límec Plocha na konci trubky nebo válce pro upevnění.
flanged joint okrajový spoj Spojení dvou koncových ploch s okraji.
flange nut okrajová matice Matice se zvětšeným okrajem pro snazší manipulaci.

Závěrečné myšlenky

In conclusion, a solid understanding of the term „flange“ and its translation and meaning in the English-Czech dictionary is essential for effective communication in both languages. By recognizing the nuances of this term, we can bridge linguistic barriers and foster clear and accurate communication. Whether you are a language enthusiast, a student, a translator, or simply curious about languages, delving into the world of translation and meanings can be a rewarding and enlightening experience. So, let’s continue to explore and appreciate the depth and richness of language, and strive for better understanding and connection across different cultural backgrounds. With a plethora of resources and tools at our disposal, let’s embrace the beauty of multilingualism and keep our curiosity alive. Happy exploring!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *