Dump: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Dump: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Have ⁤you ever​ stumbled upon the word „dump“​ in an ​English-Czech dictionary ⁤and‌ found yourself puzzled by its multiple⁢ meanings? In our ​article ‍“Dump: Překlad⁢ a Význam v Anglicko-Českém‍ Slovníku“, we‌ will ‌unravel the various translations and​ interpretations⁤ of this seemingly⁢ simple word. Join us on a linguistic journey as⁣ we explore⁣ the nuances and complexities of „dump“⁣ in⁤ both languages. ‌Let’s dive in and uncover ⁣the true essence‍ of ⁤this versatile term.
<img class=“kimage_class“ ⁤src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g6616abdf5c5b758e13fc5e695b452c98f897e9817f04afc1667e87e340a73a611184b8aa6be1845200331a6e72fad592acce62f0bf5d32e140afa1b5cf510bcd_640.jpg“ alt=“Co ‍znamená​ „dump“ ve ‌slovníku?“>

Co​ znamená​ „dump“ ve slovníku?

Anglické slovo ‌“dump“ má několik významů, které se liší v závislosti na kontextu. ⁤V Českém slovníku se můžeme setkat s‌ následujícími překlady a⁣ významy:

 • svrhnout: používá se ve smyslu⁢ vyhodit, zahodit nebo zbavit se něčeho nechtěného ​či nepotřebného.
 • skládka: může označovat místo, kam ⁤se ukládají odpadky ⁢nebo nepotřebné⁢ věci.
 • velké množství: ‍ dump‌ může také⁤ znamenat velké množství něčeho.

Jaký je⁣ význam slova

Jaký je význam slova „dump“ ‌v ‍anglicko-českém⁣ kontextu?

Význam ⁢slova „dump“ v anglicko-českém kontextu je poměrně rozmanitý. Ve slovníku ⁢se tento výraz ‌může překládat různými způsoby a může⁢ mít různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém je‍ použit. Níže najdete několik možných významů tohoto⁤ slova:

 • Skládka: Ve významu ‌fyzického místa, kde ⁤se ‍ukládají odpadky a⁣ nenechávají se ⁣povrchu.
 • (Elektronický)⁢ sklad dat: V moderní době může „dump“ označovat i proces,‌ při kterém jsou data nebo informace ukládány⁤ nebo přesunovány na elektronickém ⁣úložišti.
 • Velké ‌množství něčeho: Slovo „dump“‍ se může používat i v kontextu velkého množství⁤ něčeho,⁢ například „big⁣ data dump“ jako označení pro velké množství dat.

Přesný překlad slova

Přesný překlad slova „dump“‌ do češtiny

je „výsypka“ nebo⁤ „skládka“. ⁤Toto ‌slovo může mít několik významů v závislosti na kontextu, ve kterém je ⁢použito.

V anglickém jazyce se „dump“ může použít například jako:

 • Zahození či vyhození nějakého nechtěného materiálu
 • Velký kopec odpadků nebo hromada odpadu
 • Elektronické úložiště ⁤dat

Při překládání tohoto slova do⁢ češtiny je důležité zohlednit kontext, ve kterém ⁣je použito, aby⁢ byl význam ⁤správně interpretován a přenesen do cílového jazyka.

Jak správně⁤ používat ​slovo

Jak⁤ správně používat ‌slovo „dump“ v českých větách?

V českém jazyce ⁣se slovo „dump“ běžně používá v různých kontextech a s různými významy.‌ Může se jednat o:

 • dumpování odpadu nebo výkalů
 • depozitář dat​ nebo informací
 • hrou karet, když jeden hráč zahazuje karty

Pro správné ⁢použití slova ⁤“dump“ v českých větách je‌ důležité brát v​ úvahu ⁣kontext, ve ⁤kterém je ‌použito. ​Například ve větě „Proč⁤ jsi dumpoval veškeré odpadky do lesa?“ ​je jasné, že se jedná o nevhodné zacházení s odpadem. Na druhou​ stranu ⁢ve větě „Musím dumpovat všechny⁢ data do tohoto ⁢souboru“⁢ je zřejmé, že jde o ⁤uložení informací ⁢do určeného místa.

Možné synonyma pro slovo⁤

Možné synonyma pro slovo „dump“ v češtině

Existuje⁢ mnoho synonym pro slovo „dump“ ⁤v⁤ češtině, které můžeme použít v různých situacích. ⁤Některé z možných ekvivalentů tohoto slova jsou:

 • Skládka: ⁢Používá se ‍pro ⁣označení místa, kam se ukládají⁣ odpadky a nepotřebné věci.
 • Vyházet: Tento ⁢výraz se používá pro akci ​vyhození nečeho nežádoucího nebo nepotřebného.
 • Vylít: Označuje akci vylití nebo vypuštění něčeho, ⁣například‍ odpadních vod.

Anglický výraz Český ekvivalent
Dump Skládka
Dispose Uložit / Zlikvidovat
Garbage Odpad

Je důležité mít na paměti, že každé ⁢synonymum pro slovo ‌“dump“ má svůj vlastní význam a použití v různých situacích. ⁣Doporučuje se vybírat ⁣správné slovo podle kontextu, ve kterém se nacházíte, aby byla vaše komunikace co nejpřesnější a efektivní.

Jak⁣ se vyhýbat chybám⁣ <a href=při používání slova „dump“?“>

Jak ⁢se⁢ vyhýbat ⁤chybám při používání slova „dump“?

Při používání slova „dump“ je důležité dodržovat správný kontext a ​význam, abyste se vyhnuli chybám a nedorozuměním.​ V⁤ anglicko-českém slovníku má slovo‍ „dump“ několik významů a překladů, které je třeba brát v‌ úvahu:

 • lutovat – Nedoporučuje se používat jako překlad pro „dump“, protože to ⁣může vést k nedorozuměním.
 • vyprázdnit ⁤- Tento význam se⁣ může ‍vztahovat k vyprazdňování koše nebo odpadkového⁣ koše.
 • najednou – Například ⁣“dump all the ​files“ ‌může znamenat najednou vyhodit všechny soubory.

Závěrečné poznámky

In conclusion, the significance of accurate translations cannot be overstated,​ particularly when bridging the language barrier between English and Czech. The⁤ dump⁣ may seem‌ like a simple word, but its various meanings highlight the complexity ⁢of language and the⁢ importance of‍ precise translations. By understanding the nuances of⁣ language and ⁤valuing⁢ accurate translations, ​we can enhance communication and ⁤foster greater⁤ understanding between different ​cultures. So, next​ time you come across a word⁤ like „dump“ in your English-Czech dictionary, ‍remember the ​layers of meaning behind it and the power of‌ language to ⁢connect us all. ⁤Let us ‍continue to appreciate the beauty and richness of languages, and strive for clear and accurate translations that bring ​us ⁣closer together.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *